profil

Ochrona środowiska przyrodniczego i przyrody

poleca 40% 40 głosów

Środowisko przyrodnicze tworzą elementy abiotyczne i biotyczne przyrody, które nawzajem na siebie wpływają. Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym spowodowane są przez naturalne procesy fizyczne i chemiczne oraz wywołane są działalnością człowieka.

Relacje między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym uwarunkowane były i są koniecznością zaspokajania przez człowieka jego potrzeb. Stąd elementy przyrody są przez niego traktowane jako zasoby.
Do zasobów nieodnawialnych należą paliwa kopalne, surowce skalne oraz krajobraz umiejscowiony w określonej przestrzeni. Zasoby odnawialne stanowią rośliny, zwierzęta, gleba, woda i powietrze. Zasoby te są zużywane przez człowieka lub w różny sposób przekształcane, co często prowadzi do ich degradacji.

W przypadku zasobów nieodnawialnych problemem staje się nadmierna eksploatacja surowców, wynikająca nie tylko z konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, ale i marnotrawienia wytworzonych produktów. Procesy antropogeniczne widoczne są w przekształceniach krajobrazu, co uwarunkowane jest procesami urbanizacyjnymi, industrializacją oraz intensyfikacją produkcji rolnej. Zniszczenie środowiska przyrodniczego szczególnie uwidocznia się w zanieczyszczeniu powietrza oraz wody i degradacji gleby.

Zapamiętaj

Ochroną przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania zajmuje się sozologia. W szczególności zajmuje się przemianami zachodzącymi w wyniku działalności człowieka (antropopresji).
Introdukcja – celowe wprowadzenie przez człowieka obcego gatunku do nowego ekosystemu poza jego naturalnym zasięgiem. Zawlekanie – przypadkowe migracje gatunków, spowodowane działalnością człowieka.

poleca 63% 319 głosów

Główne zanieczyszczenia powietrza

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla, węglowodory aromatyczne, freony, pyły. Ich źródłem są spaliny przemysłowe i komunikacyjne oraz gospodarstwa domowe, a także różne produkty przemysłowe składowane lub w nieodpowiedni sposób degradowane. Są one odpowiedzialne za takie zjawiska jak smog , kwaśne deszcze , dziura ozonowa oraz efekt cieplarniany .

poleca 62% 109 głosów

Główne zanieczyszczenia chemiczne wód

Do głównych zanieczyszczeń chemicznych wód należą: detergenty, fenole, węglowodory, środki ochrony roślin i nawozy (zwłaszcza azotany, fosforany i chlorki), związki metali ciężkich (głównie Hg, Cd, Cr, Pb). Ich źródłem są przemysł, rolnictwo, transport samochodowy, ścieki komunalne, awarie tankowców. Oprócz zatrucia wód substancjami szkodliwymi groźnym zjawiskiem dla ekosystemów wodnych jest eutrofizacja wód .

poleca 51% 155 głosów

Degradacja gleby

Degradacja gleby jest wynikiem zanieczyszczenia atmosfery i hydrosfery, przenawożeniem, gromadzeniem się substancji trujących (np. metali ciężkich, substancji radioaktywnych), składowaniem odpadów, wydobywaniem kopalin przez górnictwo odkrywkowe, zabudową terenów. Zniszczenie okrywy roślinnej na powierzchni gleby (np. na skutek wycinania lasów) oraz niewłaściwe zabiegi agrotechniczne prowadzą do erozji gleby.

poleca 67% 173 głosów

Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę

Negatywne oddziaływanie człowieka na przyrodę przejawia się w: – niszczeniu środowiska przyrodniczego poprzez zanieczyszczenia powietrza i wody, degradację gleby, przekształcanie środowiska, hałas; – nadmiernej eksploatacji żywych zasobów przyrody (zabijanie zwierząt, połowy ryb, wycinanie lasów, niszczenie siedlisk); – zastępowaniu ekosystemów naturalnych przez ekosystemy półnaturalne i sztuczne (agrocenozy); – wprowadzaniu gatunków obcego pochodzenia do ekosystemów naturalnych poprzez...

poleca 63% 80 głosów

Środki służące zachowaniu czystości powietrza, wody i ochrony gleby

Do środków służących zachowaniu czystości powietrza, wody i ochrony gleby należą: – ograniczenie emisji szkodliwych substancji; – wprowadzenie technologii, w których powstaje mało odpadów; – poprawa jakości paliw samochodowych; – stosowanie alternatywnych źródeł energii; – instalacja urządzeń oczyszczających powietrze, oczyszczanie ścieków, bezpieczne składowanie odpadów; – odpowiednia lokalizacja źródeł emisji i tworzenie ochronnych pasów zieleni; – racjonalne nawożenie i stosowanie...

Podoba się? Tak Nie