profil

Ekologia i ochrona środowiska

poleca 32% 61 głosów

Żywe organizmy oraz ich środowisko są ze sobą ściśle związane i nawzajem się warunkują. Badaniem wzajemnych zależności między organizmami oraz między organizmami a ich środowiskiem, które decydują o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmuje się ekologia.

Przedmiotem badań ekologii są zespoły organizmów o różnym stopniu złożoności: populacje, biocenozy, ekosystemy, biomy, w końcu cała biosfera. Zmiany, które zachodzą w tych zespołach, na skutek różnorodnych interakcji między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem, decydują o utrzymaniu w nich stanu równowagi. Zachwianie tej równowagi przejawia się zmniejszeniem różnorodności biologicznej.

Zapamiętaj

Szczegółowymi działami ekologii są:
• autekologia – zajmuje się badaniem wzajemnych związków między poszczególnymi gatunkami a ich środowiskiem,
• synekologia – bada populacje, biocenozy i ekosystemy.

poleca 50% 101 głosów

Organizmy i ich środowisko

Środowisko to zespół czynników abiotycznych i biotycznych oddziałujących na organizm. Czynniki abiotyczne związane są ze składem chemicznym oraz stanem fizycznym środowiska. Spośród nich największe znaczenie dla organizmów mają światło, temperatura, wilgotność i opady atmosferyczne, zawartość soli mineralnych w glebie, jej pH i zasolenie, ruch powietrza. Czynniki biotyczne obejmują oddziaływania, których źródło stanowią inne organizmy. Są to oddziaływania wewnątrz i...

poleca 46% 11 głosów

Struktura populacji

Populacja to zespół osobników jednego gatunku zamieszkujących dany teren w określonym czasie, powiązanych ze sobą różnymi zależnościami. Każda populacja odznacza się wewnętrzną strukturą charakterystyczną dla danego gatunku, miejsca i czasu, określoną przez strukturę genetyczną, strukturę przestrzenną, stosunki liczbowe, strukturę wiekową, strukturę płci. Parametry te obrazują zależności między organizmami, jakie występują w populacji oraz zmiany, którym populacja podlega w czasie....

poleca 58% 26 głosów

Biocenoza jako zespół populacji

Biocenoza to zespół populacji różnych gatunków występujących w określonym środowisku abiotycznym, czyli biotopie, i powiązanych ze sobą różnymi zależnościami. W biocenozie osobniki należące do danego gatunku zajmują określoną niszę ekologiczną , czyli przestrzeń, w obrębie której czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska umożliwiają im utrzymanie się przy życiu. Stąd też gatunki występujące obok siebie zajmują zwykle odmienne nisze ekologiczne, co uwidocznia się w odmiennym sposobie...

poleca 74% 46 głosów

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

Ekosystem jest układem ekologicznym, który składa się z biocenozy oraz biotopu. Biocenozę stanowią organizmy żywe, biotopem jest środowisko abiotyczne. W ekosystemie biocenoza jest ściśle powiązana z biotopem i tworzy z nim funkcjonalną całość. Ekosystemy posiadają określoną strukturę, a ich funkcjonowanie uwarunkowane jest dopływem energii z zewnątrz i jej przepływem przez ekosystem oraz obiegiem materii. Ekosystemy podlegają rozwojowi, którego przejawem jest sukcesja ekologiczna....

poleca 24% 25 głosów

Zespoły ekologiczne biosfery

Biosferę tworzy powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, dolna część atmosfery i hydrosfera, którą zamieszkują organizmy żywe. W obrębie biosfery wyodrębnia się złożone układy ekologiczne, którymi na lądzie są biomy, a w zbiornikach wodnych strefy życia.

poleca 52% 116 głosów

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi

Biogeografia jest nauką o przestrzennym rozmieszczeniu żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt oraz prawidłowościach tego rozmieszczenia. Wyróżnia się fitogeografię , zajmującą się rozmieszczeniem roślin, oraz zoogeografię , która bada rozmieszczenie zwierząt. Na rozmieszczenie organizmów mają wpływ: – czynniki biogenetyczne – są efektem procesów ewolucyjnych, w trakcie których zróżnicowanie budowy i funkcji biologicznych, kształtujące możliwości i wymagania organizmu,...

poleca 40% 40 głosów

Ochrona środowiska przyrodniczego i przyrody

Środowisko przyrodnicze tworzą elementy abiotyczne i biotyczne przyrody, które nawzajem na siebie wpływają. Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym spowodowane są przez naturalne procesy fizyczne i chemiczne oraz wywołane są działalnością człowieka. Relacje między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym uwarunkowane były i są koniecznością zaspokajania przez człowieka jego potrzeb. Stąd elementy przyrody są przez niego traktowane jako zasoby. Do zasobów nieodnawialnych należą...

Podoba się? Tak Nie