profil

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi

poleca 52% 116 głosów

Biogeografia jest nauką o przestrzennym rozmieszczeniu żyjących na Ziemi gatunków roślin i zwierząt oraz prawidłowościach tego rozmieszczenia. Wyróżnia się fitogeografię, zajmującą się rozmieszczeniem roślin, oraz zoogeografię, która bada rozmieszczenie zwierząt.

Na rozmieszczenie organizmów mają wpływ:
czynniki biogenetyczne – są efektem procesów ewolucyjnych, w trakcie których zróżnicowanie budowy i funkcji biologicznych, kształtujące możliwości i wymagania organizmu, umożliwiły mu zajęcie określonego siedliska;
czynniki ekologiczne – obejmują czynniki abiotyczne (związane z klimatem i glebą) oraz biotyczne (oddziaływania między organizmami);
czynniki antropogeniczne – stanowią szczególny rodzaj czynników biotycznych, związanych z działalnością człowieka, której skutkiem może być zarówno rozprzestrzenianie się gatunków, jak i ich wymieranie;
czynniki historyczne – są związane z przemianami geologicznymi, które zachodziły w minionych epokach historii Ziemi, np. kształtowanie się kontynentów.

Szata roślinna i świat zwierzęcy na Ziemi wykazują duże zróżnicowanie ukształtowane pod wpływem różnych czynników. W ujęciu ekologicznym wyróżnia się biomy – zbiorowiska roślinne, z którymi związane są takie elementy biosfery, jak klimat, gleba, świat zwierzęcy. Innym ujęciem jest ujęcie florystyczne, które uwzględnia charakterystyczny dla danego obszaru układ gatunków i wyższych jednostek taksonomicznych (przewodnich i endemicznych), wynikający z ich historii geologicznej.

Zapamiętaj

Opanowanie przez organizmy określonych siedlisk pozwala wyodrębnić różne formy życiowe roślin lub grupy zwierząt na podstawie różnorodnych kryteriów, np. ze względu na wymagania świetlne – rośliny światłolubne i cieniolubne, ze względu na rodzaj spożywanego pokarmu przez zwierzęta – monofagi, oligofagi, polifagi, ze względu na przystosowanie do życia w środowisku zmienianym przez człowieka – gatunki synantropijne.

poleca 51% 63 głosów

Państwa florystyczne

Na podstawie odmienności szaty roślinnej wyróżnia się następujące państwa florystyczne: – państwo antarktyczne (holantarktyczne), – państwo przylądkowe, – państwo australijskie, – państwo neotropikalne, – państwo paleotropikalne, – państwo holarktyczne. Rozmieszczenie państw roślinnych na Ziemi

poleca 56% 50 głosów

Krainy zoogeograficzne

Również na podstawie odmienności fauny różnych regionów świata wyróżnia się następujące krainy zoogeograficzne: – kraina antarktyczna, – kraina australijska, – kraina etiopska, – kraina madagaskarska, – kraina orientalna, – kraina nearktyczna, – kraina neotropikalna, – kraina palearktyczna. Rozmieszczenie krain zoogeograficznych

poleca 32% 32 głosów

Flora i fauna mórz

Także flora i fauna mórz wykazuje zróżnicowanie geograficzne, co związane jest ze stopniem zasolenia oraz temperaturą wód powierzchniowych, stąd fitogeografia wyróżnia państwo morskie, a zoogeografia krainy morskie.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta