profil

Struktura populacji

poleca 46% 11 głosów

Populacja to zespół osobników jednego gatunku zamieszkujących dany teren w określonym czasie, powiązanych ze sobą różnymi zależnościami. Każda populacja odznacza się wewnętrzną strukturą charakterystyczną dla danego gatunku, miejsca i czasu, określoną przez strukturę genetyczną, strukturę przestrzenną, stosunki liczbowe, strukturę wiekową, strukturę płci. Parametry te obrazują zależności między organizmami, jakie występują w populacji oraz zmiany, którym populacja podlega w czasie. Opisują stan, w jakim znajduje się dana populacja, uwarunkowany interakcjami między osobnikami w populacji oraz oddziaływaniem populacji innych gatunków w obrębie biocenozy.

Zapamiętaj

Stanowisko – miejsce występowania osobnika lub osobników danego gatunku. Siedlisko – zespół czynników abiotycznych, które panują w określonym miejscu, działając na rozwój poszczególnych osobników lub całego gatunku. Zasięg – obszar zajmowany przez dany gatunek.
Do cech populacji zalicza się: • strukturę przestrzenną, • liczebność i zagęszczenie, • rozrodczość i śmiertelność,• strukturę wiekową, • strukturę płci.

poleca 66% 29 głosów

Struktura genetyczna

Strukturę genetyczną stanowi pula genowa populacji, czyli suma genotypów wszystkich osobników, które tworzą tę populację. Określa ona cechy fenotypowe wszystkich osobników danej populacji, a zatem zmienność osobników, tolerancję na różne czynniki środowiskowe oraz przystosowanie do życia w określonych warunkach.

poleca 76% 204 głosów

Struktura przestrzenna

Struktura przestrzenna określa sposób rozmieszczenia osobników danej populacji w obrębie siedliska, co uwarunkowane jest przez biologię gatunku oraz zasoby środowiska. W obrębie tej przestrzeni występują różne typy rozmieszczenia osobników: równomierne, losowe i skupiskowe: – Rozmieszczenie równomierne w warunkach naturalnych występuje rzadko. Uwarunkowane jest jednorodnością środowiska, która sprawia, iż odległości między osobnikami są w miarę jednakowe. U roślin przykładem jest...

poleca 78% 77 głosów

Stosunki liczbowe

Stosunki liczbowe w populacji uwarunkowane są przez liczebność i zagęszczenie osobników. Liczebność to liczba osobników w populacji. Uwarunkowana jest czynnikami środowiska, biologią gatunku i zajmowanym poziomem troficznym. Metody oceny liczebności zależą od rozmiarów i aktywności osobników oraz stopnia trudności dokonywanych obserwacji. Liczebność populacji może ulegać zmianom w czasie, na co ma wpływ rozrodczość, śmiertelność, migracje, a także zasobność pokarmowa środowiska,...

poleca 77% 259 głosów

Struktura wiekowa i struktura płci

Struktura wiekowa warunkowana jest przez rozrodczość, śmiertelność i migracje. Obrazuje udział w populacji osobników będących w różnym wieku. Uwzględniając okresy w życiu osobników, wyodrębnia się trzy klasy wiekowe : wiek przedrozrodczy, rozrodczy, porozrodczy. Analiza struktury wiekowej populacji jest istotna dla przedstawienia prognozy rozwoju populacji. W zależności od liczebności osobników w poszczególnych klasach wiekowych wyróżnia się trzy typy populacji : populacje rozwijające...

Podoba się? Tak Nie