profil

Grupowe cechy populacji.

poleca 85% 907 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Populacja-zespół osobników należących do jednego gatunku występujących na określonym terenie.

2.Cechy populacji:
a)rozmieszczenie (struktura przestrzenna)-sposób zajmowania przestrzeni przez osobniki jednej populacji:
- rozmieszczenie skupiskowe (np. kępy trawy);
- rozmieszczenie losowe (np. drzewa, krzewy);
- rozmnieszczenie równomierne (np. ziemniaki, truskawki).
b)liczebność-liczba osobników tworzących daną populację.

3.Liczba osobników zależy od różnych czynników:
- imigracja-napływ nowych osobników do populacji;
- emigracja-wypływ osobników poza zasięg populacji;
- śmiertelność-jest to ubytek osobników populacji na skutek wymierania;
- rozrodczość-jest to zdloność populacji do wydawania potomstwa.

4.Struktura płciowa-wyraża się stosuknkiem liczby osobników męskich do żeńskich zazwyczaj wynosi 1:1. Jednak w przyrodzie istnieje wiele dostępstw do tej prawidłowości np.:rój pszczeli, w którym występuje jedna samica i trutnie.

5.Struktura wiekowa-może się ona zmieniać w czasie. Jeżeli w populacji przeważaja osobniki młode, to znaczy, że charakteryzuje się ona dużą dynamiką rozwoju. Taką populację określamy mianem rozwijającej się. Gdy zaś przeważają osobniki stare niezdolne do rozrodu jest to populacja wymierająca. Strukturę wiekowa populacji można przedstawić za pomocą piramidy wiekowej.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta