profil

Struktura wiekowa i struktura płci

poleca 77% 254 głosów

Struktura wiekowa warunkowana jest przez rozrodczość, śmiertelność i migracje. Obrazuje udział w populacji osobników będących w różnym wieku. Uwzględniając okresy w życiu osobników, wyodrębnia się trzy klasy wiekowe: wiek przedrozrodczy, rozrodczy, porozrodczy. Analiza struktury wiekowej populacji jest istotna dla przedstawienia prognozy rozwoju populacji. W zależności od liczebności osobników w poszczególnych klasach wiekowych wyróżnia się trzy typy populacji: populacje rozwijające się, populacje ustabilizowane, populacje wymierające.

Typy piramid wiekowych
Typy piramid wiekowych

Struktura płci pozwala określić stopień zróżnicowania populacji ze względu na płeć osobników. Analizowana łącznie ze strukturą wiekową wskazuje na rozkład liczbowy obu płci w poszczególnych klasach wiekowych.

Zapamiętaj

Strukturę płci można wyrazić za pomocą kilku wskaźników, np.stosunku płci, czyli: liczby samców przypadającej na określoną liczbę samic lub udziału płci, czyli: liczby samców lub samic przypadającej na sto osobników.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści