profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Opracowania 15
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Tryby warunkowe

poleca65%
Angielski

Tryby mieszane (Mixed Conditionals)

W języku angielskim występują również tryby mieszane. Wyróżniamy dwa typy trybów mieszanych: if + drugi tryb, trzeci tryb W tego typu połączeniu warunek stawiamy za pomocą drugiego trybu, a więc odnosimy się do ogólnej sytuacji mało prawdopodobnej lub też nierealnej. Skutek natomiast wyrażamy za pomocą trzeciego trybu, bowiem mówimy o tym, w jaki sposób cała sytuacja uległaby zmianie w przeszłości, gdyby powyższy warunek został spełniony: If Mike were rich, he would have...

poleca68%
Angielski

Zerowy tryb warunkowy (Type 0 Conditionals)

Zerowy tryb warunkowy stosujemy, gdy chcemy wyrazić ogólnie obowiązujące prawdy, bądź sytuacje, które powtarzają się lub są zawsze prawdziwe: If you warm up water to 100°C, it boils. If you cut yourself, you bleed. If I stay up late, I oversleep the next day. Zarówno w zdaniu nadrzędnym, jak i podrzędnym stosujemy czas Present Simple . Kolejność zdań jest dowolna: If + Present Simple, Present Simple If you cut yourself, you bleed. Present Simple +...

poleca67%
Angielski

Wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że)

wish – chciałbym, życzyłbym sobie (żałuję / szkoda, że) Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym wish + Past Simple I wish I had a lot of money. ( Chciałbym mieć dużo pieniędzy. ) John wishes he were on holidays now. ( Janek chciałby być teraz na wakacjach. ) przeszłym wish + Past Perfect I wish I hadn’t caused that accident. ( Żałuję, że spowodowałem ten wypadek. ) We wish we had passed our exams. ( Szkoda,...

poleca71%
Angielski

Drugi tryb warunkowy (Type 2 Conditionals)

Korzystając z drugiego trybu warunkowego, będziemy mówić o nierealnych lub mało prawdopodobnych sytuacjach w czasie teraźniejszym lub przyszłym. Jest to swego rodzaju „gdybanie”: If + Past Simple + Future in the Past ( would + bezokolicznik) If I were rich, I’d buy this beautiful yacht. Future in the Past + if + Past Simple ( would + bezokolicznik) You would like Mike, if you knew him. If she saw a ghost, she’d be scared to death. Charakterystyczne są występujące w drugim...

poleca87%
Angielski

Would rather – woleć, preferować

Zwrot would rather będzie się łączyć z różnymi konstrukcjami w zależności od tego, z jakim dopełnieniem występuje: would rather + dopełnienie takie samo jak podmiot --> nie stosujemy trybu łączącego ! Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym would rather + bezokolicznik bez to I ’d rather stay at home. (Wolę zostać w domu.) I ’d rather go by bus than by train. (Wolę jechać autobusem niż pociągiem.)...

poleca75%
Angielski

As if / as though – jak gdyby

Zwrot ten funkcjonuje tylko w odniesieniu do czasów teraźniejszego i przeszłego. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym as if / as though + Past Simple She behaves as if she was a film star. ( Zachowuje się, jakby była gwiazdą filmową. ) He speaks Spanish as though he was a Spaniard. ( Mówi po hiszpańsku, jakby był Hiszpanem. ) przeszłym as if / as though + Past Perfect He describes Paris as if he had been...

poleca94%
Angielski

If only – gdyby tylko

If only występuje w konstrukcjach odnoszących się do czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego. W czasie teraźniejszymi przeszłym wyraża żal, ubolewanie, natomiast w czasie przyszłym życzenie. Zdanie w czasie Konstrukcja Wyraża Przykład teraźniejszym if only + Past Simple żal, ubolewanie If only I knew Spanish. ( Gdybym tylko znał hiszpański. = Szkoda, że nie znam hiszpańskiego. ) przeszłym if only + Past Perfect żal,...

poleca88%
Angielski

Inwersja (Inversion of the verb)

Inwersja, czyli przekształcenie konstrukcji zdania twierdzącego w zdanie pytające, występuje w języku angielskim, kiedy zdanie rozpoczyna się od następujących przysłówków i zwrotów przysłówkowych: hardly /scarcely ever rzadko kiedy Hardly / scarcely ever do we meet the Browns. ( Rzadko kiedy spotykamy Brownów. ) never nigdy Never again will I make the same mistake. ( Nigdy więcej nie popełnię tego samego błędu. ) no sooner… than…...

poleca41%
Angielski

Trzeci tryb warunkowy (Type 3 Conditionals)

O ile pierwszy i drugi tryb odnosiły się do czasu teraźniejszego i przyszłego, o tyle trzeci nawiązuje do przeszłości, a więc tego, co już miało miejsce i czego nie możemy zmienić. Stąd jest to swego rodzaju „gdybanie” na temat tego, w jaki sposób zmieniłaby się dana sytuacja w przeszłości, gdyby wtedy został spełniony określony warunek: If + Past Perfect + Future Perfect in the Past ( would + have + imiesłów bierny) They would have gone to Turkey if they had had money last year....

poleca86%
Angielski

Ogólne informacje o trybach warunkowych (Introduction)

Zdania w trybach warunkowych, to zdania złożone, składające się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego. Zdanie nadrzędne mówi o sytuacji, konsekwencjach, które będą miały miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek wyrażony za pomocą zdania podrzędnego. Do określenia warunku służy spójnik if . W języku angielskim wyróżniamy: zerowy, pierwszy, drugi, trzeci tryb warunkowy oraz tryby mieszane:

poleca93%
Angielski

It’s (high / about) time – (najwyższy) czas, żeby

Zwrot it’s (high / about) time + dopełnienie odnosi się do czasu teraźniejszego i przyszłego i występuje tylko w jednej konstrukcji. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym i przyszłym It’s high / about time + dopełnienie + Past Simple It’s high time you started learning. ( Najwyższy czas, żebyś zaczął się uczyć. ) It’s about time I found a job. ( Najwyższy czas, żebym znalazł pracę. ) It’s time she gave me my money back. ( Już...

poleca63%
Angielski

Pierwszy tryb warunkowy (Type 1 Conditionals)

Pierwszy tryb warunkowy stosujemy, gdy mówimy o sytuacjach realnych, prawdopodobnych w teraźniejszości lub przyszłości. Określona zdaniem nadrzędnym sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli zostanie spełniony warunek określony w zdaniu podrzędnym: If she passes the exam, her dad will buy her a car. If the weather is nice tomorrow, I’ll go to the swimming pool. W zdaniu nadrzędnym stosujemy czas Future Simple , natomiast w podrzędnym Present Simple . Tak jak w zerowym trybie...

poleca45%
Angielski

Tryb łączący (Unreal present and past)

Tryb łączący w języku angielskim służy do wyrażenia nierealnych życzeń, możliwości, wątpliwości i sytuacji nieprawdopodobnych. Tryb łączący będzie występować po takich zwrotach, jak: wish, would rather, it’s (high / about) time, if only, as if (as though) .Posługiwanie się trybem łączącym, polega na stosowaniu konstrukcji „cofniętej o czas” w stosunku do zdania, które wypowiadamy, np.: wyrażając nierealne życzenie dotyczące teraźniejszości, musimy zastosować konstrukcję czasu...

poleca80%
Angielski

Suppose / supposing – przypuśćmy, a jeśli

Podobnie jak as if / as though występuje, opisując sytuacje w czasie teraźniejszym i przeszłym. Zdanie w czasie Konstrukcja Przykłady teraźniejszym Suppose /supposing + Past Simple Suppose you were a very rich person. (Przypuśćmy, że jesteś bardzo bogatą osobą.) Supposing they were abroad. (Przypuśćmy, że są za granicą.) przeszłym Suppose /supposing + Past Perfect Suppose he had lost his way. (Przypuśćmy, że zgubił drogę.)...