profil

Nomenklatura

poleca 20% 5 głosów

Nazwy kwasów tworzy się, podając wyraz „kwas” oraz wyraz, którego rdzeń stanowi nazwa łacińska, oznaczająca ilość atomów węgla w cząsteczce oraz odpowiednia końcówka:

  • w kwasach nasyconych: -owy (oic),
  • w nienasyconych: -enowy (enoic) z uwzględnieniem liczby wiązań podwójnych, np. -dienowy – przy dwóch podwójnych wiązaniach, -trienowy – przy trzech, -tetraenowy – przy czterech itd.,
  • przed podaniem końcówki -enowy uwzględniającej liczbę wiązań podwójnych należy podać lokant (lub lokanty) atomów węgla rozpoczynającego (rozpoczynających) wiązania podwójne.
poleca 85% 26 głosów

Do najważniejszych kwasów tłuszczowych należą:

a) kwasy nasycone: kwas palmitynowy , czyli heksadekanowy kwas stearynowy , czyli oktadekanowy b) kwasy nienasycone: kwas oleinowy , czyli oktadec-9-enowy (izomer cis ) kwas elaidynowy , czyli oktadec-9-enowy (izomer trans ) kwas wakcenowy , czyli cis -oktadec-7-enowy kwas linolenowy czyli cis,cis,cis -oktadec-9,12,15-trienowy kwas linolowy , czyli cis,cis -oktadec-9,12-dienowy

Podoba się? Tak Nie