profil

Teksty 16
Zadania 0
Słowniki 14
Grafika 0
Filmy 0

Strona bierna

poleca17%
poleca55%
Angielski

Zastosowanie (Uses of the passive voice)

Strony biernej używamy, gdy chcemy: podkreślić czynność, a nie jej wykonawcę, stąd strona bierna bardzo często pojawia się w wiadomościach, artykułach, instrukcjach: The washing-up has already been done. Seven people were killed in a plane crash last night. The printer cover should always be closed. nie znamy wykonawcy czynności: Mary was robbed last night. The bus stop has been damaged. wykonawca jest oczywisty, więc nie ma sensu o nim wspominać:...

poleca46%
Angielski

Podstawowe informacje (Introduction)

Jak wiesz, strona bierna występuje zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Porównując jednak, częstotliwość stosowania tej konstrukcji, musimy zauważyć, że występuje ona zdecydowanie częściej w języku angielskim niż polskim. Stronę bierną w języku angielskim tworzymy podobnie jak w języku polskim – potrzebujemy czasownika posiłkowego to be w odpowiednim czasie oraz imiesłowu biernego. to be + imiesłów bierny (3 forma czasownika) The essay was written by Mary. ( Wypracowanie...

poleca75%
Niemiecki

Strona bierna określająca stan (Zustandspassiv)

Ten rodzaj strony biernej określa stan, w jakim znajduje się podmiot po dokonaniu określonej czynności. Strona bierna określająca stan składa się z czasownika sein i Partizip II : Strona bierna określająca stan = sein + Partizip II Strona bierna określająca proces, działanie Das Kleid wird verkürzt. ( Sukienka jest skracana. ) Strona bierna określająca stan Das Kleid ist verkürzt . ( Sukienka jest skrócona .) Strona bierna określająca proces, działanie Die Kartoffeln werden...

poleca70%
Angielski

Strona bierna w czasach teraźniejszych (Passive voice in present tenses)

czas czasownik to be imiesłów bierny Present Simple am / are / is imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Continuous am / are / is + being Present Perfect have / has + been   strona czynna strona bierna They paint the room every year. The room is painted every year. They are painting the room now. The room is being painted now. They have just painted the...

poleca82%
Angielski

Przekształcanie zdań z dwoma dopełnieniami (Sentences with two objects – changing from active to passive)

Na pewno spotkałeś się z sytuacją, kiedy w jednym zdaniu występują dwa dopełnienia (bliższe i dalsze). Takie zdanie możesz przekształcić na dwa zdania w stronie biernej, wybierając raz dopełnienie bliższe, raz dopełnienie dalsze jako nowy podmiot: Mary was given beautiful flowers by John. Beautiful flowers were given to Mary by John. They told me an amazing story. I was told an amazing story. An amazing story was told me. The boss will offer Mary a promotion....

poleca48%
Angielski

Strona bierna w czasach przeszłych (Passive voice in past tenses)

czas czasownik to be imiesłów bierny Past Simple was / were imiesłów bierny (3 forma czasownika) Past Continuous was / were + being Past Perfect had + been   strona czynna strona bierna They painted the room last year. The room was painted last year. They were painting the room. The room was being painted. They had painted the room. The room had been...

poleca48%
Angielski

Pytania w stronie biernej (Questions in passive voice)

Kiedy chcemy dowiedzieć się, kto jest, był lub będzie wykonawcą czynności, bądź z czego lub za pomocą czego dana czynność została wykonana, musimy zadać pytanie w stronie biernej. Zapamiętaj, że mają one następujące konstrukcje: Who………….by? Who was America discovered by? ( Kto odkrył Amerykę? ) What………….by? What was the accident caused by? ( Co spowodowało wypadek? ) What………….with? What was the decoration made with? ( Z czego wykonano...

poleca52%
Angielski

Przekształcanie zdań na stronę bierną (Changing form active to passive)

Przyimek by jest opuszczany, gdy podmiotem zdania w stronie czynnej jest: people, somebody, someone, one, they, gdyż słowa te wnoszą niewiele informacji na temat wykonawcy czynności: Somebody has taken it. It has been taken. They opened a new shop in the centre. A new shop was opened in the centre. Oprócz przyimka by , w stronie biernej może pojawiać się również przyimek with . Pamiętaj jednak o różnicy! by + osoba (wykonawca czynności) with + narzędzie / materiał...

poleca84%
Niemiecki

Strona bierna z czasownikami modalnymi (Passiv mit Modalverben)

Samodzielne czasowniki modalne nie posiadają strony biernej. Utworzenie strony biernej z czasownikami modalnymi jest możliwe tylko wtedy, gdy czasowniki modalne występują w towarzystwie innych czasowników: Die Wohnung soll versichert werden . ( Mieszkanie powinno zostać ubezpieczone. ) Die Wohnung kann vermietet werden . ( Mieszkanie może zostać wynajęte. ) Die Wohnung muss aufgeräumt werden . ( Mieszkanie musi zostać posprzątane. ) Strona bierna z czasownikami modalnymi składa się z:...

poleca57%
Angielski

Czasowniki modalne (Modal verbs in passive voice)

czasownik modalny + be + imiesłów strona czynna strona bierna They should paint the room. The room should be painted. They must paint the room. The room must be painted. They need to paint the room. The room needs to be painted.

poleca84%
Angielski

Konstrukcje osobowe i bezosobowe (Personal and impersonal constructions)

Zdania złożone, w których występują takie czasowniki, jak: believe, expect, know, report, say, think zamieniane na stronę bierną będą występować w dwóch konstrukcjach: People say (that) he is rich. ( Ludzie mówią, że on jest bogaty. ) z podmiotem bezosobowym: It is said that he is rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) z podmiotem osobowym: He is said to be rich. ( Mówi się, że on jest bogaty. ) Zwróć uwagę na to, że zdania z podmiotem...

poleca90%
Niemiecki

Strona bierna (Passiv)

Strona bierna składa się z: • czasownika posiłkowego werden , odmienionego w takim czasie, w jakim chcemy wyrazić całe zdanie, a więc Präsens -> werden Imperfekt -> wurde Perfekt -> ist worden Plusquamperfekt -> war worden • imiesłowu czasu przeszłego ( Partizip II ) Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki posiadające dopełnienie w bierniku: Strona czynna: Er wischt den Staub . Strona bierna: Der Staub wird ( von ihm ) gewischt. Dopełnienie...

poleca66%
Angielski

Strona bierna w czasach przyszłych (Passive voice in future tenses)

czas czasownik to be imiesłów bierny Future Simple will + be imiesłów bierny (3 forma czasownika) going to am / are / is + going to be Future Perfect will have + been   strona czynna strona bierna They will paint the room next year. The room will be painted next year. They are going to paint the room. The room is going to be painted. They will have painted the room by...poleca62%
Język polski

Strona czasownika

Do wyrażania zależności między wykonawcą czynności a jej obiektem służy strona czasownika. Wyróżniamy stronę czynną i bierną. Strona czynna - wyrażona jest czasownikiem w formie osobowej. Do strony czynnej zalicza się również formy zwrotne...poleca80%
Język polski

Części mowy odmienne i nieodmienne.

. Części mowy Części odmienne rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, zaimek przysłowny, czasownik, przyimek, Części nieodmienne liczebnik spójnik, zaimek: wykrzyknik, rzeczowy; partykuła. przymiotny; liczebny. Rzeczownik...