profil

Wybierz przedmiot
Teksty 20
Zadania 0
Opracowania 13
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Kinematyka

poleca59%
Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu

W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości zmienia kierunek i zwrot lecz jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r oznacza promień okręgu, a T okres.

poleca69%
Fizyka

Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu

Okres – T [s] Okres to czas, w którym zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr . Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń (liczba całkowita lub ułamek) wykonanych w czasie jednej sekundy: Stąd: v=2πr⋅f. Szybkość kątowa – ω [s –1 ] Szybkość kątowa to stosunek kąta zakreślonego przez wektor wodzący do czasu, w którym ten kąt został zakreślony:...

poleca56%
Fizyka

Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość maleje wraz z upływem czasu według wzoru: v= v 0 − a⋅t. W chwili t = 0 szybkość wynosi v 0 . W kolejnych chwilach czasu od szybkości początkowej odejmowana jest coraz większa liczba, co graficznie przedstawia wykres:

poleca49%
Fizyka

Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Szybkość w tym ruchu rośnie w miarę upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v 0 + a · t. Jest to równanie kierunkowe prostej y = a x + b , w którym wyrazem wolnym jest szybkość początkowa v 0 , a stałe przyspieszenie spełnia rolę współczynnika kierunkowego prostej.

poleca39%
Fizyka

Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu

Gdy wartość wektora prędkości w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie też szybkość kątowa i obok przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe , które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako stosunek przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten przyrost nastąpił: Tutaj ω 0 oznacza początkową szybkość kątową (w chwili t = 0), a ω k to szybkość kątowa po czasie t (końcowa szybkość kątowa). Warto zauważyć, że matematyczna postać tego wzoru jest identyczna ze wzorem...

poleca27%
Fizyka

Ruch jednostajnie opóźniony

W ruchu jednostajnie opóźnionym szybkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż szybkość początkowa. Zatem wartość Δv= v−v 0 < 0 . Oznacza to, że wektor opóźnienia w każdej chwili ma zwrot przeciwny do zwrotu wektora prędkości, gdy tymczasem wektor przyspieszenia (w ruchu jednostajnie przyspieszonym) ma zwrot zgodny ze zwrotem wektora prędkości.

poleca47%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Nazwa tego ruchu wskazuje na prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const. Oznacza to, że wektor prędkości w czasie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać się po linii prostej bez zmiany zwrotu. Ponieważ w takim ruchu wartość przemieszczenia AB jest równa drodze s, to wartość prędkości jest równa szybkości i możemy wyrazić ją wzorem: przy założeniu, że czas początkowy t 0 , w którym zaczynamy obserwować ruch,...

poleca25%
Fizyka

Kinematyka

Kinematyka to nauka o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go za pomocą pojęć wprowadzonych w XVII wieku przez Galileusza.

poleca53%
Fizyka

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym , czyli ruchem, w którym wartość prędkości jest równa szybkości. Stała wartość przyspieszenia oznacza, że w ciągu każdej sekundy szybkość (wartość prędkości) wzrasta o tyle samo: We wzorze v 0...

poleca33%
Fizyka

Wielkości opisujące ruch

Najważniejszą cechą ruchu jest jego względność. Ruch jest względny , ponieważ w zależności od przyjętego układu odniesienia to samo ciało może być równocześnie w ruchu i w spoczynku. Układem odniesienia może być dowolne ciało lub układ ciał. Ruch to zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia. Położenie ciała opisujemy przez podanie współrzędnych (x, y, z), dlatego z układem odniesienia wiążemy układ współrzędnych (X, Y, Z) . Ciało przyjęte jako układ odniesienia jest...

poleca40%
Fizyka

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Droga w tym ruchu rośnie wraz z upływem czasu zgodnie ze wzorem: Jest to równanie paraboli y = ax 2 + bx + c, w którym c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o ramionach skierowanych do góry (większy od zera współczynnik przy t 2 ) i przechodzącą przez początek układu współrzędnych (dla t = 0 mamy s = 0). Wykres pokazuje, że droga przebyta w dowolnej sekundzie jest większa od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie....

poleca55%
Fizyka

Definicje wielkości opisujących ruch

Przemieszczenie to wektor łączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako wielkość wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość . Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i wyrażamy ją w jednostkach długości – [m]. Droga to długość przebytego toru. Droga jest wielkością skalarną (liczbową) wyrażoną w jednostkach długości. Na rys. 1.2. widać, że w  ruchu krzywoliniowym droga s jest większa od wartości wektora...

poleca59%
Fizyka

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t 2 : Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o ramionach zwróconych w dół: Z wykresu widać, że droga przebyta w czasie dowolnie wybranej sekundy ruchu jest mniejsza od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie. Jest to cecha ruchu opóźnionego.poleca85%
Fizyka

Elektrostatyka

Czym zajmuje się kinematyka? Kinematyka jest częścią mechaniki, czyli ogólnej nauki o ruchu i równowadze ciał. Zajmuje się ona tylko ich rodzajami, nie biorąc pod uwagę warunków, w któych one powstają. Wprowadza tylko te pojęcie, które są...poleca85%
Fizyka

Kinematyka

Czym zajmuje się kinematyka? Kinematyka jest częścią mechaniki, czyli ogólnej nauki o ruchu i równowadze ciał. Zajmuje się ona tylko ich rodzajami, nie biorąc pod uwagę warunków, w któych one powstają. Wprowadza tylko te pojęcie, które są...poleca84%
Fizyka

Fizyka na maturę pisemną, cały zakres liceum - ściąga

Ściąga na maturę pisemną z fizyki. Wszystko dokładnie opracowane, razem z bardzo czytelnymi wzorami :)poleca82%
Fizyka

Wzory

Kinematyka V= s : t – szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t – przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 – droga (ruch przyspieszony) V= a*t – prędkość końcowa (ruch przyspieszony) s= 0,5 * V0 * t – droga w ruchu...poleca82%
Fizyka

Fizyka - pojęcia

Fizyka jest najwspanialszym związkiem umysłu ludzkiego ze światem przyrody. Pozwala na zrozumienie i poznanie podstawowych praw przyrody rzeczy tak dużych jak galaktyki małych jak elektron , bliskich jak bicie serca i dalekich jak najdalsze...poleca84%
Fizyka

Ruch i jego opis (kinematyka)

Kinematyka - to nauka o ruchu ciał (dział mechaniki) Przykłady ruchu: - fruwający ptak - jeżdżące auto - chodzący człowiek - obracający się pies - lecący samolot - obrót wskazówek zegara - ruch cząsteczek w ciele - lecąca woda z...poleca82%
Fizyka

Kinematyka i dynamika - wzornik

Tabele zawierają zestaw podstawowych wzorów ułatwiających rozwiązywanie zadań