profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie mniejszości występowały w średniowiecznej Polscepoleca85%
Historia

Skład narodowościowy RP w XV i XVI wieku

Na ziemiach RP oprócz Polaków i Litwinów zamieszkiwali Rusini, Ormianie, Niemcy, Żydzi, Tatarzy, Holendrzy, Szkoci. · Rusini stanowili obok katolików największą grupę wyznaniową - prawosławie · Wielu było także kalwinów, zamieszkujących...poleca83%
Geografia

Konflikty współczesnej Europy

specyficznymi problemami związanymi z różnymi dziedzinami życia. Konflikty współczesnej Europy: 1. Konflikt na Cyprze ( narodowościowy ) – Cypr jest zamieszkiwany przez Turków i Greków. W latach 70poleca85%
Historia

Skrócone przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego

narodowościowy związany był ze stosunkiem polskiej magnaterii i spolszczonej szlachty ukraińskiej do uciskanych chłopów ukraińskich. Konflikt religijny wyrastał między katolicką szlachtą oraz magnaterią polskąpoleca84%
Historia

Mniejszość Ukraińska w Polsce

-kulturalną.Problem narodowościowy należał do najtrudniejszych kwestii wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej. Na czoło problemu narodowościowego wysuwały się kwestie: ukraińska, białoruska, żydowska i niemieckapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunek Polaków do mniejszości narodowych.

narodowości. Skład narodowościowy zmienił się po zorganizowanej przez hitlerowców eksterminacji (przede wszystkich Żydów, ale innych nacji również), a także po zmianie naszych granic.Teraz Polska jest krajempoleca85%
Język polski

Tolerancja

wyrośli z ''zabaw'' w wojnę. Ktoś mógłby twierdzić, że nie mam racji bo to konflikt narodowościowy , lecz ja myślę, że podłożem jest konflikt wyznaniowy między walczącymi stronami. Z drugiej strony