profil

Jeziora

poleca 39% 42 głosów

Jeziorem nazywamy naturalny śródlądowy zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą, zatrzymaną w swym spływie i niepodlegającą swobodnej wymianie z wodami morskimi. Jeziorem nie należy nazywać zbiornika wodnego utworzonego przez człowieka (stawu, zbiornika retencyjnego itp.). Jeziora cechują się bardzo różną genezą. Wyróżniamy m.in. jeziora:
• tektoniczne,
• reliktowe,
• wulkaniczne,
• lodowcowe,
• polodowcowe górskie,
• polodowcowe podgórskie (piedmontowe),
• polodowcowe niżowe,
• przybrzeżne,
• osuwiskowe,
• zakolowe,
• krasowe,
• wydmowe,
• wody gruntowej,
• organiczne.
Szereg jezior posiada genezę złożoną. Przykładem mogą tu być Wielkie Jeziora Amerykańskie, których misy są uwarunkowane tektonicznie a przemodelowane przez działalność zlodowaceń. Ze względu na okres wypełnienia wodą wyróżniamy jeziora: stałe, sezonowe i epizodyczne. Ze względu na zawartość substancji odżywczych i życie organiczne wyróżniamy jeziora: oligotroficzne, eutroficzne i dystroficzne.
Ze względu na stosunek do sieci rzecznej wyróżniamy jeziora: przepływowe (jezioro posiada jeden wypływ i co najmniej jeden dopływ), wypływowe (jezioro posiada wypływ, ale nie posiada żadnego dopływu; jest zasilane przez wody gruntowe i opady); bezodpływowe dopływowe (jezioro nie posiada wypływu, ale posiada dopływy; nadmiar wody wyparowuje lub uchodzi podziemnymi odpływami) oraz bezodpływowe bezdopływowe (jezioro nie posiada ani odpływu, ani dopływu).
Jeziora, szczególnie mniejszych rozmiarów, należą do stosunkowo nietrwałych składników krajobrazu – z reguły ulegają stopniowemu procesowi zanikania. Odbywa się to poprzez:
• zarastanie przez roślinność,
• zasypywanie materiałem (przynoszonym przez potoki, wpadającym z góry),
• obniżanie zwierciadła wody (na skutek wcinania się potoku wypływającego z jeziora, ucieczki wody w głąb lub wyparowywania).

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta