profil

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

poleca 18% 29 głosów

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących do danej populacji tworzy jej pulę genową.

poleca 89% 167 głosów

Prawo Hardy’ego-Weinberga

Stan populacji, w którym częstość występowania alleli poszczególnych genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Głosi ono, że jeżeli kojarzenie jest losowe, nie występują mutacje, nie działa dobór naturalny ani dryf genetyczny, nie zachodzi migracja, a populacja jest dostatecznie duża, to częstość występowania wszystkich alleli w populacji jest stała i brak jest zmian ewolucyjnych. Populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej....

poleca 48% 48 głosów

Czynniki ewolucji

Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są mutacje, dobór naturalny, migracje, dryf genetyczny.

poleca 64% 19 głosów

Powstawanie gatunku

Gdy różnicowanie się puli genowej populacji wewnątrz gatunku stanie się dostatecznie duże, może nastąpić przekształcenie populacji w niezależne gatunki. W obrębie gatunku występuje w zasadzie swobodna wymiana genów. Stąd gatunek to zbiór osobników, które posiadają wspólną pulę genową. Dlatego też brak przepływu genów między populacjami prowadzi do specjacji , czyli powstania gatunku. Warunkiem specjacji, obok zróżnicowania genetycznego gatunku, uwarunkowanego powstawaniem mutacji...

poleca 47% 15 głosów

Prawidłowości ewolucji

Ewolucja przebiega na wielu poziomach. Mikroewolucja zachodzi na poziomie populacji, wewnątrz gatunku, w stosunkowo krótkim okresie czasu. Polega na powstaniu drobnych zmian we frekwencji alleli w puli genowej populacji, które prowadzą do wyodrębnienia się nowych form, odmian, ras. Specjacja na ogół jest wynikiem wielu procesów mikroewolucyjnych, prowadzących do powstania gatunku, choć może też zajść w sposób skokowy. Makroewolucja prowadzi do wyodrębnienia się nowych rodzajów i...

Podoba się? Tak Nie