profil

Podstawowe problemy ewolucji organizmów

poleca 20% 5 głosów

Pojęcie ewolucja oznacza nieustanne, stopniowe przemiany, które biegną w określonym kierunku. Ewolucja organizmów jest procesem historycznego rozwoju życia na Ziemi – od organizmów najprostszych do coraz większej liczby form o coraz wyższym stopniu zorganizowania.

poleca 79% 23 głosów

Poglądy na ewolucję organizmów

Zmienność świata organicznego pobudzała i nadal pobudza ludzi do pytań o pochodzenie życia. Na przestrzeni wieków ścierały się dwa przeciwstawne poglądy: jeden z nich zakładał stałość i niezmienność przyrody żywej, drugi – możliwość jej ewolucyjnego rozwoju. Pierwszy z poglądów, reprezentowany przez kreacjonizm , przyjmował, iż świat został stworzony przez Boga w jednym akcie stworzenia. Głosił niezmienność gatunków i ich liczby. Dostrzegając zróżnicowanie gatunków, systematyzował je...

poleca 18% 29 głosów

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących do danej populacji tworzy jej pulę genową.

poleca 32% 45 głosów

Dowody ewolucji

Ewolucja stanowi niezaprzeczalny fakt. Potwierdzeniem są znaleziska paleontologiczne oraz wyniki badań porównawczych z zakresu różnych dziedzin nauk biologicznych. Dane te pozwalają poznać budowę organizmów kopalnych, ustalić związki pokrewieństwa między różnymi grupami systematycznymi organizmów wymarłych i współcześnie żyjących oraz odtworzyć przebieg ewolucji. Wyróżnia się bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji.

poleca 39% 73 głosów

Powstanie i rozwój życia na Ziemi

Ziemia wraz z Układem Słonecznym powstała około 4,6 mld lat temu. Narodziny życia na Ziemi poprzedziła ewolucja biochemiczna, podczas której tworzyły się związki organiczne. Ich nagromadzenie umożliwiło tworzenie samo powielających się struktur. Dały one początek pierwotnym prakomórkom. Życie na Ziemi powstało 3,8 mld lat temu. Od tego momentu rozpoczęła się ewolucja biologiczna.

poleca 88% 64 głosów

Antropogeneza

Antropogeneza obejmuje wszystkie procesy biologiczne, które w toku ewolucji doprowadziły do powstania człowieka. Powstanie człowieka rozumnego nie było wynikiem liniowego przekształcenia się kolejnych form, ale częścią złożonego procesu ewolucji, obejmującego wiele odgałęzień. W linii rozwojowej człowieka można wyróżnić szereg form kopalnych, o różnym stopniu wykształcenia cech charakterystycznych dla gatunku Homo sapiens . Cechami podstawowymi, które decydują o przynależności do...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta