profil

Prawo Hardy’ego-Weinberga

poleca 89% 167 głosów

Stan populacji, w którym częstość występowania alleli poszczególnych genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga. Głosi ono, że jeżeli kojarzenie jest losowe, nie występują mutacje, nie działa dobór naturalny ani dryf genetyczny, nie zachodzi migracja, a populacja jest dostatecznie duża, to częstość występowania wszystkich alleli w populacji jest stała i brak jest zmian ewolucyjnych. Populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej.

Dzięki prawu Hardy’ego-Weinberga możliwe jest określenie częstości występowania genotypów w populacji.

Jeśli gen reprezentowany jest przez dwa allele: A oraz a, to częstości występowania tych alleli, oznaczone odpowiednio jako p oraz q, wyrażają się wzorem:

p + q = 1

Natomiast częstości występowania genotypów wynoszą:
dla genotypu AA – p × p = p2
dla genotypu aa – q × q = q2
dla genotypu Aa – (p × q) + (p × q) = 2pq

Zatem sumy częstości wszystkich trzech genotypów wyrażają się wzorem:

p2 + 2pq + q2 = 1 lub (p +q)2 = 1

przy założeniu braku zmian w częstości występowania alleli w populacji.

W rzeczywistości pula genowa każdej populacji ulega ciągłym zmianom. Stąd ewolucję można określić jako stopniowe zmiany w częstości występowania genów. Szybkość, z jaką zmienia się frekwencja występowania określonych genów, jest miarą tempa ewolucji.

Zapamiętaj

Równanie Hardy’ego-Weinberga jest podstawowym równaniem genetyki populacyjnej, czyli dziedziny biologii zajmującej się zmianami częstości występowania poszczególnych alleli i genotypów w populacjach organizmów żywych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta