profil

Czynniki ewolucji

poleca 49% 47 głosów

Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są mutacje, dobór naturalny, migracje, dryf genetyczny.

poleca 58% 14 głosów

Mutacje

Mutacje oraz zmienność rekombinacyjna stanowią przyczynę zmienności genetycznej i mają charakter losowy (bezkierunkowy). Zmienność rekombinacyjna jest wynikiem mieszania się materiału genetycznego, natomiast mutacje spowodowane są zmianami w samym materiale genetycznym.

poleca 77% 229 głosów

Dobór naturalny

Dobór naturalny prowadzi do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających adaptację (poza okresem wymierania). Poprzez selekcję eliminuje osobniki o allelach warunkujących cechy niekorzystne. Dlatego też w kolejnych pokoleniach częstość występowania u osobników cech korzystnych staje się coraz większa. Charakter selekcyjnego działania doboru naturalnego może być różny. Sytuacja wyjściowa Wyróżnia się trzy typy doboru naturalnego. – Dobór stabilizujący przy...

poleca 65% 48 głosów

Migracje

Migracje obejmują imigracje i emigracje. – Imigracja polega na przemieszczeniu się pewnej grupy należącej do jednej populacji na teren innej populacji (np. wędrówki zwierząt, przenoszenie pyłku na duże odległości). Dzięki temu występuje przepływ genów między populacjami, którego efektem jest zmniejszanie się między nimi różnic. – Emigracja prowadzi do zwiększenia różnic między populacjami. Jedną z jej przyczyn może być znaczny wzrost liczebności populacji w danym środowisku, co...

poleca 97% 202 głosów

Dryf genetyczny

Dryf genetyczny polega na przypadkowej zmianie częstości alleli w puli genowej. Zjawisko to występuje w małych populacjach, w stosunkowo krótkim czasie. Kierunek zachodzących zmian jest nieprzewidywalny, niezależny od doboru naturalnego. Przykładem działania dryfu genetycznego jest tzw. efekt założyciela oraz efekt wąskiego gardła. – Efekt założyciela pojawia się podczas powstawania nowej populacji z niewielkiej liczby osobników, które po odłączeniu się od populacji macierzystej...

Podoba się? Tak Nie