profil

Prawidłowości ewolucji

poleca 47% 15 głosów

Ewolucja przebiega na wielu poziomach.

Mikroewolucja zachodzi na poziomie populacji, wewnątrz gatunku, w stosunkowo krótkim okresie czasu. Polega na powstaniu drobnych zmian we frekwencji alleli w puli genowej populacji, które prowadzą do wyodrębnienia się nowych form, odmian, ras. Specjacja na ogół jest wynikiem wielu procesów mikroewolucyjnych, prowadzących do powstania gatunku, choć może też zajść w sposób skokowy. Makroewolucja prowadzi do wyodrębnienia się nowych rodzajów i rodzin, megaewolucja do powstania nowych gromad i królestw.

Wyodrębnianiu się dużych jednostek systematycznych sprzyjają aromorfozy, czyli zasadnicze zmiany w budowie i funkcjach życiowych, umożliwiające opanowanie nowych niszy ekologicznych lub zdobycie nowych form aktywności życiowych, co prowadzi do progresywnego rozwoju organizmów, np. pojawienie się struny grzbietowej, stałocieplność.

Gatunek, u którego takie zmiany nastąpiły, ulega różnokierunkowemu różnicowaniu się, czyli radiacji adaptatywnej (przystosowawczej), polegającej na wytworzeniu szeregu odrębnych grup rozwojowych przystosowanych do życia w odmiennych niszach ekologicznych, a wywodzących się z jednego gatunku wyjściowego, np. radiacja gadów w erze mezozoicznej.

Szczegółowe przystosowanie się do bytowania w ściśle określonej niszy ekologicznej, opanowanej wcześniej na skutek aromorfozy, umożliwiają idioadaptacje, związane z różnicowaniem się organizmów i rozszerzaniem się ich rozprzestrzeniania, np. przystosowanie się ssaków do życia w różnorodnych środowiskach.

Ewolucja stanowi zatem jeden ciągły proces, a różnice między jej poziomami polegają na różnym zakresie przemian i czasie ich trwania oraz rozmaitych drogach ich przebiegu.

Przejawem przemian na poziomie makroewolucyjnym, związanych z pojawianiem się nowych przystosowań, jest koewolucja, która polega na wzajemnym wpływie, jaki wywierają na siebie, ewoluując, odmienne gatunki. Występujące wówczas zależności mogą polegać na wykorzystaniu jednego gatunku przez inny w układzie pasożyt-żywiciel lub drapieżnik-ofiara, względnie na zależności między gatunkami, gdy obie strony odnoszą korzyści, np. wspólna ewolucja roślin okrytonasiennych i zapylających je owadów.

Proces ewolucji charakteryzuje:
– nieodwracalność zmian;
– zróżnicowane tempo, uzależnione od właściwości organizmu oraz warunków środowiska;
– wielokierunkowość i nieprzewidywalność;
– progresywność (postępowość), która prowadzi zarówno do zwiększenia się różnorodności biologicznej organizmów, jak i zwiększania się stopnia ich złożoności w celu lepszego opanowania środowiska lub uniezależnienia się od jego wpływu;
– wymieranie szczepów, które występuje obok równoczesnego powstania nowych gatunków, czyli specjacji.

Procesy ewolucji składają się na filogenezę organizmów (rozwój rodowy).

Zapamiętaj

Wyróżnia się też ewolucję na poziomie molekularnym, dotyczącą m.in. występowania tzw. piętna genomowego, który poprzez metylację DNA blokuje transkrypcję i stanowi część aparatu służącego do rozpoznawania i neutralizowania niebezpiecznych sekwencji DNA, np. genomów wirusowych lub transpozonów.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty