profil

Wady i zalety systemu demokratycznego

poleca 84% 2029 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Demokracja to ustrój polityczny panujący obecnie w największej ilości państw. Ten system sprawowania władzy sięga pamięcią aż do czasów starożytnej Grecji, która po dziś dzień jest uznawana za kolebkę demokracji. Za rok jej narodzin uznaje się najczęściej już V w. p. n. e. Helleni początkowo używali jej dla określenia przemian, które zapoczątkował Klejstenes w systemie sprawowania władzy. Samo słowo „ demokracja” pochodzi od dwóch słów używanych w starożytnej Grecji: demos, czyli lud, oraz kratia – rządzenie bądź władza. Z tego można wywnioskować, co dosłownie oznacza nazwa „demokracja”. Jest to ustrój polityczny, na który ogromny wpływ mają obywatele danego państwa. Mogą oni czynnie lub biernie uczestniczyć w życiu politycznym, decydować o reformach swojego kraju, być współodpowiedzialnym za podejmowane w nim decyzje oraz wybierać swoich przedstawicieli lub też ich odwoływać. Demokracja przez wiele lat była zapomniana, jednak po dość długim okresie czasu inne ustroje zaczęły upadać, ponieważ obywatele chcieli mieć wpływ na władzę. Uznano, że demokracja jest najbardziej zgodna z prawami człowieka a ludziom zapewnia największą swobodę i wolność. Dlatego też nie możemy mówić o demokracji w państwach, w których podstawowe prawa człowieka nie są zagwarantowane każdemu obywatelowi, a władze nie wywiązują się z postanowień konstytucji. W mojej pracy postaram się przedstawić argumenty, które świadczą o tym, że demokracja jest ustrojem mającym wiele zalet, ale również wiele wad, zauważalnych w codziennym życiu.

Całkiem słusznie przyjęło się, że demokracja opiera się na czterech podstawowych, aczkolwiek jak ważnych wartościach: wolności, sprawiedliwości, równości oraz porządku. Wydaje się, że ten ustrój nie może prawidłowo funkcjonować, gdy choćby jedna z tych wartości zostanie zachwiana. Niestety, przykłady nieprzestrzegania ustanowionych zasad możemy zauważyć na co dzień. Zbędna biurokracja, korupcja, niekompetencja urzędników, próby oszustw i „przekrętów”... Te słowa słyszymy niemal codziennie w docierających do nas, oficjalnych wiadomościach. Wobec tego nie możemy mówić o sprawiedliwości i równości. Niejednokrotnie zdarza się przekupywanie lekarzy w celu np.: przyspieszenia terminu operacji lub jakiegoś zabiegu. Co w takiej sytuacji ma zrobić pacjent, którego nie stać na wręczenie „łapówki”, a operacja jest niezbędna? Czekać na najbliższy termin …Przykrym zjawiskiem jest również nepotyzm, czyli zatrudnianie w firmach, partiach, instytucjach rządowych osób z najbliższej rodziny lub znajomych. W ten sposób zmniejszają się szanse osoby, która nie ma „znajomości” na znalezienie jakiejkolwiek pracy. Nikt w takim przypadku nie myśli o sytuacji tej osoby, której być może nie starcza nawet na jedzenie i podstawowe opłaty. Bezrobocie również nie jest zjawiskiem nieznanym w ówczesnym świecie. Wiele osób pozbawionych jest dachu nad głową, jedzenia i podstawowych racji, które powinny być zapewnione (wg. praw człowieka) każdemu obywatelowi. Pojęcie wolności, choć tak oczywiste, jest również zachwiane. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach szykanowania osób innego wyznania czy też światopoglądu. Przecież one, swoją wolność, mają zagwarantowaną w konstytucji, której każdy powinien przestrzegać! W tym momencie, słowem „na miejscu” byłaby nietolerancja. Wadą takiego systemu sprawowania władzy jest również powolność działania. Są sytuacje w których wymagana jest szybka decyzja, niezwłoczna odpowiedź. Jedynym sposobem sprawiedliwego podjęcia właściwej decyzji jest w takich przypadkach referendum powszechne ( zebranie opinii publicznej na dany temat) lub plebiscyt (głosowanie). Trwa to jednak długi okres czasu, a zdania obywateli są podzielone. W demokratycznym państwie nie można uniknąć również takich problemów jak : konflikty między siłami politycznymi czy brak stabilności rządu. Myślę, że przedstawiłam wszystkie możliwe do wyróżnienia wady ustroju demokratycznego.

Teraz postaram się przedstawić demokrację w korzystniejszym świetle, ponieważ uważam, że demokracja jest jednak najlepszym z dotychczas wymyślonych ustrojów politycznych. Główną zaletą takiego sprawowania władzy jest to, że to obywatele mają ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa w którym żyją. Poczucie współdecydowania sprawia, że mogą czuć się odpowiedzialni za podejmowane decyzje. Dzięki temu jest większa szansa na to, że będą wypełniać wszystkie postanowienia. Jeśli natomiast, będą niezadowoleni mają prawo odwołać się od tej decyzji. Dzieje się tak choćby w przypadkach, kiedy sąd wyda wyrok w danej sprawie na niekorzyść obywatela. Wtedy ten może odwołać się do sądu wyższej instancji. Zaletą jest też równość szans i możliwości. Każdy obywatel ma prawo wyboru, zawarcia głosu w danej sprawie, zdobywania środków potrzebnych do godnego życia. Zadaniem państwa jest zapewnienie mu podstawowego wykształcenia, dostępu do źródeł informacji oraz możliwość egzekwowania prawa, w przypadku jego złamania. Nikt nie musi ukrywać swoich poglądów, opinii, wyznania… I dlatego właśnie demokrację uważa się za najlepszy system sprawowania władzy, który wprowadza się w coraz większej ilości państw. Obywatele są zadowoleni, bo demokracja daje im poczucie wolności, możliwość wpływu na losy swojej ojczyzny i podejmowania decyzji, czego zabraniają inne ustroje. Demokracja daje największą swobodę obywatelom, którzy nie czują się „uwięzieni” jak w innych przypadkach.

Nic nie jest doskonałe – to prawda znana od bardzo dawna. Tak właśnie i demokracja ma swoje wady i zalety. Jednak jak napisał Stanisław Filipowicz – „Demokracja była zawsze ustrojem nadziei, ustrojem który miał człowieka emancypować”. Myślę, że w obliczu tylu korzyści, każdy człowiek wybrał by życie w kraju demokratycznym. Chcemy wierzyć, że kiedyś wady tego systemu sprawowania władzy znikną, a zalety pozostaną…

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata