profil

Demokracja, doktryny, kultura polityczna- ściąga

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

doktryna ? spój. syst. pogląd, twierdzeń, założeń, które są podstaw koncepcji naukowych.
Program polityczny ? dostosowanie doktryny do aktualnej sytuacji społecznej , politycznej i ekonomicznej.
Doktryna polityczna? uporząd zbiór poglądów dotyczący społ. i państwa wyznacza praktyczne metody ich realizacji w ściśle określonym miejscu i czasie.
RODZAJE DOKTRYN:
rewolucyjne?uznają konieczn. Dok. zmian na drodze rewol.? przez gwałtowne obalenie istniejącego porządku społ. np. Marksizm leninizm maoizm
konserwatywne ? dążące do utrzymania istniejących stosunk społ. i pol.- ?beton" w PZPR. Występują we wszystkich ruchach i partiach politycznych
reformistyczne ? opowiadają się ewolucyjnym sposobem wprowadzania reform społ. i pol. np. Reformizm ?> SDPL, rewizjonizm
reakcyjne - za przywróceniem starego porz. społ.-pol. Przedstawiciele podkreślają wartość stosunków stos społ. i pol. uznaw teraz za przestarzałe
PODZIAŁ DOKTRYN
lewicowe ? opowiadają za realizacje idei sprawiedliwości społecznej ? za prawami kobiet, prawami mniejszości narodowy
centrowe ? za utrzymaniem równowagi między interesami rożn. warstw i grup społecznych
prawicowe - podkreślają znaczenie takich wartości jak, kultura, religia, tradycje narodowe. Uznają że musi istnieć nierówność społeczna.(partie chadeckie)
ZASADY DEMOKRACJI
suwerenność ? polega na sprawowaniu przez naród najwyższej władzy, której przejawem jest podejmowanie ostatecznej decyzji.
Zach. praw mniejszości ? prawa do zachowania odrębno kulturowej, religijnej do uczestniczenia życiu politycznym
podział i równowaga władz-
władza prawodawcza (parlament),wykonawczą (rząd, prezydent) sądowniczą (sądy) trzy władze niezależne od siebie
konstytucjonalizm i prawor
pluralizm- możliwo istnienia i poszanowanie różnych poglądów politycznych, idei i systemów światopoglądowych
WARTOŚCI DEMOKRAT
wolność ? w sferze fizycznej, psychicznej i prawnej
równość
sprawiedliwość
porządek i efektywność
-uregulowania prawne
konformizm- dostosowanie do wymogów otoczenia oraz postępowaniem zgodnie z uznawanymi w społeczeństwie normami.
Bezpośrednie formy demokr
referendum- powszechne głos
weto ludowe - wyrażenie sprzeciwu wobec jakiejś ustawy
inicjatywa ludowa
samorządność
Pośrednie formy demokracji
wybór organów sprawujących władzę
przynależność do organizacji społecznych i politycznych
podejmowanie inicjatyw obywatelskich
formy sprzeciwu lub poparcia w postaci zgromadzeń
listy otwarte
petycje
zalety demokracji
- gwarantuje poszanowanie podstawowych praw jednostk
*władza w mniejszym stopniu stosuje przymus i przemoc
*państwa demokratyczne rzadziej wszczynają wojny
*daje jednostce duży zakres wolności i stwarza możliwość samorealizacji
Wady demokracji
- nie sprawdza się w okresach przejściowych i kryzysowych
- zawarty kompromis nie zawsze jest satysfakcjonujący dla wszystkich
- wolność słowa połączona z prawem do demonstracji jest zagrożeniem dla porządku publicznego
obowiązki obywatelskie
- poszanowania praw innych
- przestrzegania prawa
-ponoszenie ciężarów świadczeń publicznych- płacenie podatków
*obowiązek wierności
prawa konstytucyjne ? prawa człowieka, wolności człowieka
obowiązki ? płacenie podatków, zeznania PIT (kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody/straty, kwoty zaliczek pobranych przez płatników)
cnoty obywatelskie ? poszanowanie prawa, udział w kosztach świadczeń publ, wierność ojczyźnie, obowiązek obrony kraju
perfekcjonizm ? zdolność do działań uznawanych za godne człowieka
Wzory obywatelskiego działania: dyscyplina wewnętrzna (odpowiedzialność, poczucie obowiązku), tolerancja, krytycyzm, odpowiedzialność za słowa, uspołecznienie (zainteresowanie problemami społ. Inicjatywy społ.)*obrony kraju
Do kultury politycznej zalicz
- wiedza o zjawiskach dotyczących polityki
- umiejętna ocena zjawisk politycznych
- formułowanie sądów dotyczących polityków, działalności rządów i partii politycznych
- postawy: patriotyczna
- uznawanie w danym społeczeństwie wzory zachowań politycznych (udział w wyborach)
Kultura polityczna ? ( Gabriel Almond i Bingham Powell) to ogół postaw i poglądów społeczeńs
grup i jednostek wobec polityki, charakterystycznych dla danego okresu i ukształtowanych pod wpływem tradycji historycznych
Rodzaje kultury politycznej (Almand i Verba)
- podporządkowana ?występuj zainteresowanie polityczne
- uczestnictwa - aktywne uczestnictwo większości jednostek i grup społ. w życiu politycznym
- zaściankowa - ograniczenie zainteresowań politycznych
zasady kultury politycznej : pluralizm polityczny (różne grupy mają udział w sprawowaniu władzy), reguły debaty politycznej, kultura osobista,
system totalitarny: państwo ingeruje we wszystkie sfery życia społ a także sfery życia jednostki. Władza w rękach jednostki lub wąskiej grupy osób: Włochy, Niemcy, ZSRR
system autorytarny: władza w rękach jednostki/ wąskiej grupy osób, niczym nieograniczona, niemożliwe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego: Hiszpania gen. Franco, junty w Afr.
Formy ograniczania swobód obywat. w syst totalit i autokrat.
likwidacja/ograniczenie praw politycznych
represjonowanie / zabijanie przeciwników polit.
torturowanie i zastraszanie
kontrolowanie życia obywateli (indoktrynacja)
ograniczenie roli parlamentu lub jego fikcyjne funkcjonowanie
kontrolowanie mass mediów
dominacja systemu jednopartyjnego

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata