profil

Rewolucja lipcowa (II Republika, II Cesarstwo)

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rządy Karola X
· Król Ultras przeciwnik konstytucji i liberalizmu
· Uchwala ordonans przewidujący odszkodowania pieniężne dla emigrantów za utracone podczas rewolucji dobra ziemskie; na ten cel przeznacza specjalne podatki, budzi niezadowolenie szerokich rzesz społeczeństwa
· Wprowadzenie cenzury prewencyjnej
· Podniesienie cenzusu majątkowego(tylko 25tys Francuzów zachowało prawo wyborcze)
Rewolucja lipcowa 1830
· Najważniejsze ugrupowania polityczne: , republikanie (drobna burżuazja),
liberałowie (bogata burżuazja)
· 27-29 VII 1830- studenci i robotnicy, pod wodzą republikanów, zajmują budynki rządowe
· Karol X abdykuje i wyjeżdża do Anglii
· Tron obejmuje Ludwik Filip I z linii Burbonów
· Zmiany w konstytucji:
- suwerenność ludu
- trójkolorowy sztandar
- powołanie Gwardii Narodowej
- inicjatywa ustawodawcza dla parlamentu
- obniżenie cenzusu(ok. 200tyś wyborców)
- władza ustawodawcza należała do Izby Deputowanych i Izby Parów. Inicjatywa ustawodawcza należała do króla oraz izb
- władza wykonawcza należała do króla. Ministrowie ponosili odpowiedzialność polityczną. Wprowadzono prawo interpelacji.
Rewolucja lipcowa 1848

· niezadowolenie z rządów Ludwika Filipa I
· kryzys gospodarczy- nadprodukcja, nieurodzaj, bezrobocie
· nadużycia finansowe rządzących
· bankiety organizowane przez opozycję jako forma spotkań antyrządowych
· warstwy średnie domagały się reform systemu parlamentarnego, które zapewniłyby im udział w rządach
- Premier Guizot wydaje zakaz urządzenia bankietu zapowiedzianego na 22 lutego ; przybywają jednak tłumy studentów oraz robotników i rozpoczynają manifestacje antyrządowe; na bulwarze Kapucynów prze siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych dochodzi do strzelaniny w której giną 52 osoby, a 74 osoby odnosi rany; Paryż wznosi barykady
-24 lutego przerażony Ludwik Filip I abdykuje i wyjeżdża z Paryża
-25 lutego proklamowanie republiki; głosowanie powszechne do parlamentu( 2 marca), wolność prasy i zgromadzeń, zniesienie niewolnictwa w koloniach oraz kary śmierci, uznanie prawa pracy do 10h w mieście i 11 na prowincji, wprowadzono powszechne głosowanie zapewniono wolność prasy
-23 kwietnia pierwsze w historii Francji w pełni demokratyczne wybory; większość mandatów w Zgromadzeniu Konstytucyjnym zdobyli prawicowi republikanie, którym przewodził Alphonse de Lamartine.
Konstytucja i wybory
- listopad 1848 konstytucja II Republiki
· zasady ustrojowe. Ukoronowaniem rządów liberalne burżuazji była konstytucja listopadowa, wzorowała się na konstytucji USA. Była dziełem umiarkowanych republikanów dążących do silnej republiki, zdolnej przeciwstawić się ruchowi robotniczemu.
· Władza ustawodawcza należała do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego wybieranego na 3 lata przez obywateli w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich.
· Władza wykonawcza należała do prezydenta wybieranego na 4 lata przez obywateli w wyborach bezpośrednich i tajnych, Został nim wybrany w plebiscycie , bratanek Napoleona I- Karol Ludwik Napoleon Bonaparte. Akty prezydenta wymagały potwierdzenia właściwych ministrów .Prezydent i ministrowie ponosili odpowiedzialność konstytucyjną
II CESATSTWO
2 XII 1852 Prezydent Bonaparte zdecydował się przeprowadzić zamach stanu – rozwiązał Zgromadzenie Narodowe uchylił konstytucję listopadową oraz aresztował przywódców opozycji i deputowanych.
Konstytucja republikańska 1852
Zasady ustrojowe konstytucja przyznała Ludwikowi Napoleonowi Bonapartemu władze na 10 lat jako prezydentowi z dyktatorskim zakresem władzy
Władza ustawodawcza
-rada stanu przygotowanie ustaw
-wybieralne ciało ustawodawcze –dyskusja i uchwalenie ustaw
-senat –badanie zgodności ustaw z konstytucją
Władza wykonawcza
-prezydent wybierany na 10lat , a po wprowadzeniu cesarstwa – dziedziczne cesarz , posiadający inicjatywę ustawodawczą
Cesarstwo autorytarne 1852-1860
W listopadzie senat uchwalił nadanie Bonapartemu dziedzicznego tytułu cesarza . Bonaparte ogłosił się cesarzem Francuzów jako Napoleon III.
Cesarstwo liberalne 1860-1870
Po 1860 realizm polityczny kazał cesarzowi wejść na drogę reform. W 1864 przyznano robotnikom prawo zrzeszania się. Jednocześnie przeprowadzono reformy ustrojowe.
POLITYKA
-nastąpił dwukrotny wzrost produkcji przemysłowej ,rozwinęła się sieć kolejowa. W miastach liczba robotników osiągnęła 3mln, przebudowywano Paryż. Współpraca z kościołem popieranie szkół wyznaniowych. Popieranie bezpłatnego szkolnictwa elementarnego, powstały banki oraz liczne spółki akcyjne
-wojna krymska 1853-1856. 30 III 1856- traktat pokojowy w Paryżu (Morze Czarne neutralne). Napoleon III nie uzyskał z tej wojny żadnych korzyści politycznych, a jedynie satysfakcje moralną, iż pokój odbył się w Paryżu.
-zamierzał zjednoczyć Włochy pod egida Francji, odzyskał jednak wyłącznie Niceę i Sabaudię
-w 1870 zaangażował się w sprawę sukcesji hiszp., co doprowadziło do przegranej z Prusami, cesarz dostał się do niewoli po czym abdykował i zakończył życie w Wlk. Brytanii, we Francji rozpoczął się okres III Republiki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty