profil

Daty od 1492 do 1907

drukuj
poleca 85% 126 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1492 odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1498 odkrycie nowej drogi do Indii
1517 wystąpieni Marcina Lucerna
1525 hołd pruski
1569 unia realna i powstanie rzeczpospolitej Obojga Narodów
1573 artykuły henrykowskie, pierwsza wolna elekcja
1605 bitwa pod kircholem
1610 zwycięstwo pod Kłuszynem
1627 bitwa morska pod oliwią
1648 wybuch powstania Chmielnickiego
1655-1660 potop Szwecki
1660 pokój w oliwie
1673 druga bitwa pod Chocimiem
1683oblężenie Wiednia
1700-1712 wojna północnopolska zalana przez Szwecje
1717 sejm niemy
1764 ostatni wolna elekcja
1768-1772 konfederacja barska
1772 pierwszy rozbiór polski
1775 uchwalenie Deklaracji Niepodległości
1789 początek rewolucji we Francji; zdobycie Bastylii
1788-1792 sejm wielki
1791 konstytucja 3 maja
1792 konfederacja targowicka
1793 drugi rozbiór polski
1794 Powstanie Koszciuszkowskie
1795 treci rozbiór polski
1797 wydanie odezwy Dąbrowskiego do rodaków
1804 uchwalenie kodeksu cywilnego
1812 początek wojny Napoleona z Rosją
1815 bitwa pod Waterloo; Kongres Wiedeński; utworzenie K,P i kon. K.P
1830 rewolucja lipcowa we Francji; wybuch powstania listopadowego
1846 wybuch powstania krakowskiego; rewolucja chłopów
1848-1849 Wiosna Ludów
1863 powstanie styczniowe
1867 autonomia w Galicji
1870-1872 wojna francusko pruska; zjednoczenie Niemiec
1905-1907 rewolucja w Rosji i Królestwie Polskim


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy