profil

Wybierz przedmiot
Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Benzen

poleca43%
Chemia

Podsumowanie

etan eten etyn benzen wzór sumaryczny C 2 H 6 C 2 H 4 C 2 H 2 C 6 H 6 krotność wiązania węgiel–węgiel pojedyncze podwójne potrójne długość wiązania jest pośrednia między długością wiązania pojedynczego a podwójnego typ hybrydyzacji sp 3 sp 2 sp sp 2 budowa przestrzenna płaska liniowa płaska charakterystyczny typ reakcji substytucja addycja,...

poleca58%
Chemia

Węglowodory aromatyczne

Aby węglowodór został zaliczony do aromatycznych, jego cząsteczka musi: mieć budowę cykliczną, być płaska (orbitale walencyjne atomów węgla tworzących pierścień są w stanie hybrydyzacji sp 2 ) posiadać chmurę elektronową zawierającą (4n+2) elektronów zdelokalizowanych ( reguła Hückla ), gdzie: n– liczba pierścieni w cząsteczce. Benzen i jego homologi zaliczamy do węglowodorów aromatycznych. Benzen to węglowodór o wzorze sumarycznym C 6 H 6 . Charakterystyczną...poleca85%
Chemia

Pierścień Aromatyczny

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się...poleca88%
Chemia

Wpływ zwiazków aromatycznych na zdrowie

Benzen C6H6 Działanie toksyczne: Benzen jest jednym z najbardziej niebezpiecznych pod względem tok-sycznym rozpuszczalników. Działanie par o niskich stężeniach wpływa ujemnie na skład krwi i narządy krwiotwórcze /powoduje uszkodzenie szpiku...poleca85%
Geografia

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest to działalność mająca na celu ochronę wszystkich elementów otoczenia przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka, jak też zachowanie tych obiektów przyrodniczych, które utrzymały w większym lub mniejszym stopniu swój...poleca84%
Chemia

Pirogenizacja węgla kamiennego

Piroliza węgla kamiennego (pirogenizacja, odgazowanie węgla kamiennego, sucha destylacja węgla)- jest to proces, który polega na ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza w temperaturze ok. 1000. Podczas tego procesu , kiedy węgiel kamienny ulega...poleca83%
Chemia

Węglowodory...

Węglowodór- związki chemiczne, których cząsteczki są zbudowane wyłącznie z atomów węgle i wodoru. Węglowodór nasycony (alkan) węglowodory w cząsteczkach, których wszystkie elektrony walencyjne węgla są wykorzystane do utworzenia wiązań...poleca84%
Chemia

Węglowodory aromatyczne (areny)- benzen

BENZEN Do węglowodorów aromatycznych (arenów) zalicza się benzen i jego homologi – metylobenzen (toulen), etylobenzen, propylobenzen i ich izomery oraz związki aromatyczne wielopierścieniowe, np. naftalen, antracen. Nazwa ,,aromatyczne”...poleca85%
Chemia

Charakterystyka związków aromatycznych

Treść w zalacznikupoleca92%
Chemia

Alkiny, weglowodory aromatyczne

ALKINY: CnH2n-2 *są aktywne chemicznie, ponieważ posiadają wiązania π Metody otrzymywania 1 laboratoryjna 3C + CaO  (T)CaC2 + CO CaC2 + H2O  (C2H5OH)C2H2 + Ca(OH) 2 2 przemysłowa 2CH4  (T) C2H2 + 3H2 Wł. fizyczne *bezbarwny gaz...poleca85%
Chemia

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą być przyłączone podstawniki alkilowe lub arylowe....poleca82%
Chemia

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne 1. Ogólne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny, ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni o charakterze aromatycznym. Podstawniki zarówno alkilowe...poleca84%
Chemia

Benzen, Metylobenzen (toluen)

Właściwości fizyczne benzenu: * bezbarwna ciecz * charakterystyczny zapach * nierozpuszczalny w wodzie Właściwości chemiczne benzenu: * spala się kopcącym płomieniem * pary benzenu tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową TOLUEN -...