profil

Pośrednie dowody ewolucji

poleca 24% 93 głosów

Pośrednich dowodów ewolucji dostarczają wyniki badań porównawczych z zakresu anatomii, embriologii, fizjologii, biogeografii, biochemii, genetyki. Wskazują zarówno na jedność budowy i funkcji różnych organizmów świadczące o ich wspólnym pochodzeniu, jak i na ich zróżnicowanie, które stanowi wynik przystosowania się do różnorodnych warunków życia. Są uzupełnieniem dowodów bezpośrednich, jakich dostarcza paleontologia.

poleca 80% 74 głosów

Dane z zakresu anatomii porównawczej

Dane z zakresu anatomii porównawczej wynikają z analizy porównawczej budowy i funkcji układów i narządów u różnych grup roślin i zwierząt. Pozwalają określić wspólny plan budowy organizmów oraz zmiany, jakim ulegały w toku ewolucji. Porównanie budowy serca kręgowców (wg Wiśniewski, 1977) Przedmiotem badań anatomicznych są też narządy homologiczne, analogiczne i szczątkowe. – Narządy homologiczne to narządy, które mają jednakowy zasadniczy plan budowy oraz wspólne...

poleca 58% 19 głosów

Dane z zakresu embriologii

Dane z zakresu embriologii wskazują na zbliżony sposób przebiegu rozwoju zarodkowego spokrewnionych ze sobą grup organizmów, co wynika z takiego samego podłoża dziedzicznego. Rozmaite formy współczesnych organizmów miały zatem kiedyś wspólnego przodka. Na przykład w początkowym okresie rozwoju kręgowców w podobny sposób tworzą się listki zarodkowe, a ponadto wszystkie zarodki mają strunę grzbietową, ogon, zawiązki łuków skrzelowych. Struktury te mogą zostać utrzymane, zanikać lub...

poleca 52% 33 głosów

Dane z dziedziny fizjologii i biochemii

Dane z dziedziny fizjologii i biochemii dotyczą składu chemicznego organizmów, przebiegu w nim najważniejszych szlaków metabolicznych oraz jego funkcjonowania. Analiza tych danych umożliwia ukazanie jedności świata organicznego, a równocześnie pozwala wskazać na różnice między grupami organizmów – tym większe, im dalszy jest między nimi stopień pokrewieństwa. O podobieństwie biochemicznym organizmów świadczy m.in.: – identyczna budowa cząsteczek biopolimerów – białek,lipidów,...

poleca 63% 16 głosów

Dane z zakresu genetyki molekularnej

Dane z zakresu genetyki molekularnej dotyczą częstości zachodzenia mutacji w materiale genetycznym, bowiem im większe pokrewieństwo, tym większe podobieństwo sekwencji nukleotydów w DNA. Służy temu m.in. analiza mitochondrialnego DNA, który jest dziedziczony w linii żeńskiej, a także analiza sekwencji intronów, czyli tych części DNA, które nie kodują żadnych istotnych informacji dotyczących białek. Badania te są wykorzystywane do określania pokrewieństw i dróg ewolucji organizmów. Ponadto...

poleca 64% 38 głosów

Dane z zakresu biogeografii

Dane z zakresu biogeografii dotyczą rozmieszczenia gatunków na Ziemi oraz zasięgów ich występowania. Wskazują na rolę izolacji w procesie tworzenia się gatunków, np. zasiedlenie Australii przez ssaki należące do bezłożyskowców. Nieciągły zasięg ich występowania – bogactwo gatunków torbaczy w Australii, gdzie uniknęły konkurencji ze strony ssaków łożyskowych i pojedyncze gatunki w Ameryce – stanowi dowód rozdzielenia się kontynentów na półkuli południowej w erze mezozoicznej. Również...

Podoba się? Tak Nie