profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki warunkujące proces ewolucji

poleca50%
Biologia

Czynniki ewolucji

Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są mutacje, dobór naturalny, migracje, dryf genetyczny.

poleca77%
Biologia

Mechanizmy i prawidłowości ewolucji

Procesowi ewolucji ulega nie pojedynczy organizm, który żyje określony czas, ale cała populacja. Osobniki tworzące populacje danego gatunku mogą się ze sobą swobodnie krzyżować, dzięki czemu występuje przepływ genów. Suma wszystkich genów osobników należących dodanej populacji tworzy jej pulę genową . Stan populacji, w którym częstość występowania genów utrzymuje się bez zmian z pokolenia na pokolenie, opisuje prawo Hardy’ego-Weinberga . Czynnikami warunkującymi proces ewolucji są...poleca85%
Biologia

Rozwój teorii rewolucji

treść pracy w pełni zawarta w prezentacji multimedialnejpoleca83%
Biologia

Czynniki ewolucji.

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji : a) w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, ipoleca85%
Biologia

Wymień i omów działanie czynników ewolucji.

Współczesna teoria ewolucji wyróżnia 4 zasadnicze czynniki ewolucji : a) zmienność (rekombinacyjną i mutuacyjną) - zmienność rekombinacyjna to zmienność występująca podczas crossing - overpoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

prowadzi do zmiany częstości alleli w składzie puli genowej populacji większe szanse na przeżycie mają te geny dające lepsze przystosowanie do środowiska( czynniki środowiska eliminują geny niekorzystnepoleca80%
Biologia

Ewolucjonizm,dowody ewolucji,teorie ewolucji,prawidłowości ewolucji,dobór naturalny,inne czynniki ewolucji,drogi powstania gatunków,powstanie wszechświata,powstanie ziemi,powstanie zycia na ziemi,etapy antropogenezy,etapy ewolucji organizmów na kuli

korzystają z dowodów w celu potwierdzenia dróg ewolucji . Dowody ewolucji Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji . Dowody ewolucji