profil

Zmienność organizmów

poleca 63% 8 głosów

Zmienność organizmów polega na występowaniu różnic w obrębie cech, które organizmy posiadają. Może być niedziedziczna i dziedziczna.

Zapamiętaj

Do czynników mutagennych należą:
• czynniki fizyczne (temperatura oraz różne rodzaje promieniowania, np. ultrafioletowe, rentgenowskie, gamma, jonizujące)
• czynniki chemiczne (np. kolchicyna, kwas azotowy (III), iperyt, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – jak benzopiren).

poleca 77% 140 głosów

Zmienność niedziedziczna, czyli modyfikacyjna

Zmienność modyfikacyjną , zwaną również fluktuacyjną, stanowią wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w organizmie podczas całego jego życia, które są wynikiem działania na organizm różnorodnych czynników środowiska i nie są przekazywane potomstwu. Organizm reaguje na tak powstałe zmiany dzięki zdolności przystosowawczej. Istnieją granice uwarunkowane przez genotyp, w jakich fenotyp może być modyfikowany przez czynniki zewnętrzne. Jest to tzw. norma reakcji (plastyczność genotypu)....

poleca 23% 58 głosów

Zmienność dziedziczna

Uwarunkowana jest zmianami w genotypie. Wyróżnia się zmienność rekombinacyjną i mutacyjną.

poleca 82% 65 głosów

Genomowe piętnowanie rodzicielskie

Przyczyną zmienności genetycznej może być też tzw. imprinting genomowy, czyli genomowe piętnowanie rodzicielskie , polegające na modyfikacji chemicznej materiału genetycznego poprzez metylację DNA lub zmiany w strukturze chromatyny. Proces ten zachodzi podczas tworzenia się gamet. Takie specyficzne znakowanie genów lub fragmentów chromosomów sprawia, iż stają się one nieaktywne (czasowo lub stale). Następuje zatem zmiana ekspresji genów w zależności od ich pochodzenia rodzicielskiego (od...

Podoba się? Tak Nie