profil

Odporność organizmu

poleca 63% 32 głosów

Organizm broni się przed niekorzystnym działaniem obcych ciał wnikających do jego wnętrza, obcych przeszczepów tkankowych oraz zmienionych nowotworowo własnych komórek za pomocą mechanizmów określanych mianem odporności. Układ odpornościowy związany jest przede wszystkimz układem krwionośnym i limfatycznym.

Antygenem jest każda substancja, która ma zdolność do wywoływania przeciw sobie swoistej odpowiedzi immunologicznej i reagująca z produktami tej odpowiedzi: uczulonymi limfocytami oraz przeciwciałami. Zatem antygeny mogą swoiście łączyć się z receptorami limfocytów T lub z przeciwciałami.

Wyróżnia się antygeny własne (autoantygeny), które są naturalnymi składnikami organizmu, np. antygeny zgodności tkankowej, oraz antygeny obce, którymi mogą być białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe i inne substancje obecne w komórkach drobnoustrojów, zarodnikach, pyłkach kwiatowych, strukturach ciała zwierząt (np. ciałkach krwi, włosach), również toksyny. Reakcję immunologiczną mogą też wywołać obce przeszczepy oraz zmienione patologicznie tkanki i komórki własnego organizmu.

Przeciwciała (immunoglobuliny) to białka wytwarzane w limfocytach B i plazmocytach, mające zdolność do swoistego rozpoznawania i łączenia się z antygenem. Związanie przeciwciała z antygenem znajdującym się na powierzchni komórki, np. zainfekowanej wirusem lub nowotworowej, indukuje ich zniszczenie, związanie z antygenami obecnymi na powierzchni mikroorganizmów może blokować ich wnikanie do tkanek, a związanie z toksynami może je neutralizować. Cząsteczka immunoglobuliny zbudowana jest z czterech łańcuchów polipeptydowych: dwóch zwanych lekkimi i dwóch ciężkich. Każdy łańcuch posiada część stałą, charakterystyczną dla przeciwciał danej klasy i część zmienną, która zapewnia swoistość przeciwciał (jedno przeciwciało wiąże swoiście tylko jeden epitop, określony fragment cząsteczki antygenu).

Wyróżnia się pięć klas immunoglobulin:
IgA uczestniczą w obronie błon śluzowych,
IgG odgrywają istotną rolę we wtórnej odpowiedzi immunologicznej,
IgD występują na niepobudzonych imfocytach B,
IgE uczestniczą w obronie przeciwpasożytniczej, ale równocześnie są też przyczyną alergii,
IgM występują w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej.

Zapamiętaj

Antygeny wykazujące tylko antygenowość tohapteny. Immunogenność zyskują dopiero po połączeniu z nośnikiem, którym może być cząsteczka białka.

poleca 30% 268 głosów

Rodzaje odporności

U zwierząt i człowieka występują dwa rodzaje odporności uwidoczniające się w odpowiedzi immunologicznej: odporność nieswoista i odporność swoista, które nawzajem się uzupełniają.

poleca 82% 143 głosów

Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej

Odpowiedź immunologiczna to złożony zespół reakcji obronnych organizmu. Obejmuje rozpoznanie antygenu oraz jego neutralizację i eliminację . Na odpowiedź immunologiczną składa się odpowiedź typu komórkowego i humoralnego , przy czym oba te mechanizmy przebiegają równolegle i są współzależne od siebie. Odpowiedź immunologiczna następuje, gdy mechanizmy odporności nieswoistej okażą się nieskuteczne. W początkowej fazie neutrofile i makrofagi fagocytują drognoustroje, po czym...

poleca 56% 135 głosów

Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

Nieprawidłowe reakcje układu odpornościowego polegają na niedostatecznej lub nadmiernej reakcji obronnej. Spowodowane są błędnym rozpoznaniem antygenu lub niewłaściwą na niego reakcją. – Obniżenie odporności może być wrodzone lub nabyte. Wrodzone uwarunkowane jest nieprawidłowym powstawaniem i dojrzewaniem elementów układu immunologicznego, przede wszystkim w okresie prenatalnym. Zaburzenia mają najczęściej podłoże genetyczne. Nabyte może być spowodowane przez różne czynniki....

poleca 78% 113 głosów

Grupy krwi

Występowanie grup krwi spowodowane jest właściwościami antygenowymi , jakie posiadają erytrocyty . Właściwości te zależą od obecności w ich błonach komórkowych specjalnych białek o charakterze antygenów. Do najważniejszych należą układy grupowe krwi AB0 (antygen A i antygen B),które warunkują grupy krwi główne oraz układ Rh warunkujący obecność czynnika Rh (najważniejszy to antygen D). Obecność lub brak antygenów A i B powoduje, że wyróżnia się cztery główne grupy krwi: A, B, AB, 0 ....

Podoba się? Tak Nie