profil

Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy)

poleca 42% 62 głosów

Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu są wielowodorowymi polihydroksyaldehydami (aldozy) lub polihydroksyketonami (ketozy), albo też związkami, z których w wyniku hydrolizy powstają aldozy lub ketozy. Wzór sumaryczny większości węglowodanów ma postać: Cx(H2O)y. Właściwości węglowodanów zależą od wielkości i budowy cząsteczek.

Węglowodany dzielą się na:
– monosacharydy (cukry proste);
– polisacharydy (cukry złożone), do których należą oligosacharydy (wielocukry małocząsteczkowe) oraz polisacharydy (wielocukry wielkocząsteczkowe), powstałe na drodze kondensacji wielu cząsteczek cukrów prostych; istnieją też pochodne monosacharydów, które też mogą ulegać kondensacji.

Ponadto węglowodany mogą łączyć się z niecukrowymi związkami organicznymi, tworząc np. nukleotydy, glikozydy, glikoproteidy, glikolipidy.

 

poleca 50% 52 głosów

Monosachardy

Wyróżnia się triozy – np. aldehydglicerynowy, tetrozy – np. erytroza, pentozy – np. ryboza i deoksyryboza, heksozy – np. glukoza, fruktoza (podział oparty jest na ilości atomów  węgla w cząsteczce). Monosacharydy są dobrze rozpuszczalne w wodzie, o słodkim smaku, wykazują właściwości redukujące. Skręcają płaszczyznę światła spolaryzowanego, gdyż posiadają co najmniej jeden atom węgla asymetrycznego (węgiel połączony z czterema różnymi podstawnikami). Efektem tego są izomery optyczne...

poleca 81% 68 głosów

Disachardy

Disacharydy (dwucukry) Powstają w wyniku kondensacji dwóch cząsteczek cukrów prostych, które łączą się ze sobą wiązaniem glikozydowym (są zatem oligosacharydami). Mają właściwości zbliżone do właściwości cukrów prostych. Nie wszystkie są cukrami redukującymi. Ulegają hydrolizie. Powszechnie występującymi disacharydami są: sacharoza, maltoza, laktoza. Sacharoza (powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki glukozy z cząsteczką fruktozy, występuje w burakach cukrowych i trzcinie...

poleca 58% 42 głosów

Polisacharydy

Polisacharydy (wielocukry) Mają budowę prostych lub rozgałęzionych łańcuchów, powstałych w wyniku kondensacji bardzo wielu cząsteczek cukrów prostych, łączących się wiązaniami glikozydowymi. Nierozpuszczalne w wodzie, w obecności enzymów ulegają hydrolizie. Wielocukrem jest np. skrobia, glikogen, celuloza,chityna. Skrobia – powstaje przez kondensację cząsteczek glukozy, tworzących dwa łańcuchy: nierozgałęzionej amylozy i rozgałęzionej amylopektyny; u roślin materiał zapasowy. Glikogen...

poleca 17% 6 głosów

Lipidy (tłuszczowce)

Lipidy (tłuszczowce) Są estrami wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi jedno lub wielowodorotlenowych. Dzielą się na proste (zbudowane węgla, wodoru, tlenu) oraz złożone (zawierają dodatkowoinne pierwiastki — najczęściej fosfor i azot). Wspólną cechą lipidów jest ich charakter hydrofobowy.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy)