profil

Konstytucja

poleca 83% 1165 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Konstytucja jest ustawą zasadniczą, gdyż jest:
- najważniejsza w państwie
- różni się treścią
- mocą prawną (wszystkie ustawy muszą być zgodne z konstytucją)
- trybem uchwalania

2. a) Pierwszą konstytucją w Europie była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku.
b) Pierwszą Konstytucją na świecie była Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 roku.
c) Obecnie w Polsce obowiązuje konstytucja RP uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe (sejm+senat) 2 kwietnia 1997 roku i przyjęta przez obywateli w wyniku przeprowadzonego referendum w dniu 25 maja 1997 roku.

3. Naród w powszechnych wyborach wybiera swoich parlamentarzystów (posłów, senatorów) i prezydenta.

4. Władzę w Polsce dzielimy na władzę:
a) ustawodawczą (Sejm; Senat)
b) wykonawczą (Prezydent RP; Rada Ministrów)
c) sądowniczą (sąd; trybunał)

5. Tak, w Rzeczypospolitej obowiązuje zasada pluralizmu politycznego, gdyż w RP akceptowana jest wielość i różnorodność partii politycznych (np. PSL, PiS, Samoobrona, PO itp.)

6. Przykładami realizowanych w życiu zasad państwa prawnego mogą być następujące fakty: w Polsce istnieje Komisja Śledcza mająca na celu sprawowanie sądów nad politykami (i partiami), które złamały prawo; ponadto każdy obywatel RP, bez względu na rasę, wiek, płeć, kolor skóry, poglądy polityczne i przekonania religijne podlega równemu z innymi, sprawiedliwemu sądowi, a państwo stara się tworzyć jak najbardziej korzystne warunki rozwoju wszystkich obywateli.

7. Obywatel RP ma prawo:
- ochrony życia
- nietykalności i wolności osobistej
- do sprawiedliwego osądu
- wolności poruszania się, zmiany miejsca zamieszkania
- wolności wyboru religii, sumienia
- do prawnej ochrony życia prywatnego
- wolności słowa, wyrażania swoich poglądów
- do pracy
- równej zapłaty za równą pracę
- do własności prywatnej
- zmiany miejsca pracy
- do nauki
- do ochrony zdrowia
- do renty, zasiłków
- do wypoczynku
- do dostępu do informacji
- do korzystania z dóbr kultury
- do korzystania z czystego środowiska
- do zrzeszania się
- wyborcze

8. Głównymi celami działalności partii politycznych są: realizowanie programu dla danej partii politycznej, danie obywatelowi możliwości wyboru programu, który bardziej mu odpowiada, pozyskanie elektoratu.

9. Wolności i prawa osobiste to:
- prawna ochrona życia-życie każdego obywatela chronione jest prawem,
- wolność osobista i nietykalność - jej ograniczenie może nastąpić tylko na podstawie prawa lub wyroku sądu
- wolność sumienia i religii - każdy obywatel ma prawo do wyboru religii i poglądów politycznych i moralnych oraz ich swobodnego wyrażania, bez obaw, że zostaną one wzgardzone
- prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz samodzielnego decydowania o swoim życiu prywatnym

10. Wolności i prawa polityczne:
- wolność zrzeszania się - obywatele mają prawo do tworzenia różnego typu organizacji społecznych i politycznych oraz wstępowania do nich
- prawo wyborcze - obywatele RP, którzy ukończyli 18 lat, mają prawo wybory Prezydenta RP, senatorów, posłów i radnych

11. Prawa ekonomiczne, socjalne, kulturalne
- prawo do własności
- wolności wyboru zawodu
- dni wolnych od pracy (określonych w ustawie)
- corocznych płatnych urlopów
- ochrony zdrowia
- zabezpieczenia materialnego
- bezpłatnej nauki w szkołach publicznych
- wolności twórczej
- korzystania z dóbr kultury
- prawo do życia
- do wolności
- sprawiedliwego osądu

12. Jeśli obywatel ma prawo wyborcze, ma możliwość wybrania władzy w swoim państwie oraz kandydowania w wyborach (jeżeli ukończy odpowiedni wiek, i tym samym zyska bierne prawo wyborcze), przez co może rozwijać aktywność obywatelską.

13. Do podstawowych obowiązków obywateli należy:
- przestrzeganie prawa-obywatelowi nie wolno łamać określonego prawa
- ponoszenie świadczeń publicznych (w tym podatków) - inaczej będzie on podlegał karze
- obrona ojczyzny, w tym także służba wojskowa
- ochrona przyrody - każdy obywatel ma obowiązek dbania o dobro wspólne, w tym środowisko

14. Jako osoba niepełnoletnia korzystam ze wszystkich praw, prócz tych dotyczących pracy, renty, prawa wyborczego, swobodnego samodzielnego przemieszczania się (np., samodzielnego opuszczania granic państwa) oraz wszystkich praw dotyczących osób powyżej określonego wieku (wyższego niż mój obecny wiek).

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty