profil

Konstytucja.

poleca 85% 433 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konstytucja- jest to najważniejszy akt prawny określający ustrój państwa, uprawnienia władz oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Dlatego właśnie dokument ten często nazywany jest ustawą zasadniczą. Wszystkie pozostałe akty prawne wydawane w kraju muszą być z nim zgodne. Konstytucja stoi na straży jednej z najistotniejszych zasad państwa demokratycznego, jaką jest trójpodział władzy. Zgodnie z tą regułą władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Są one równorzędne i niezależne od siebie. Władza ustawodawcza, czyli parlament, ustanawia prawo, władza wykonawcza (np. prezydent, król, rząd) wprowadza je w życiu, natomiast władza sądownicza (sądy, trybunały) czuwa nad przestrzeganiem prawa. Wszystkie te organy powinny współpracować ze sobą dla dobra kraju, wzajemnie się uzupełniać i kontrolować. Taką zasadę określa się jako równowagę władzy. Obowiązująca w Polsce Konstytucja została uchwalona 2 kwietnia 1997 r. podczas Obrad Zgromadzenia Narodowego, czyli wspólnego posiedzenia sejmu i senatu. Obywatele zatwierdzili ją 25 maja tego samego roku w ogólnonarodowym referendum. Konstytucja na nowo określiła zasady ustrojowe po upadku komunizmu w Polsce, a także uregulowała stosunki między władzą wykonawczą i ustawodawczą. Konstytucja składa się z: preambuły (krótki, uroczysty wstęp do Konstytucji. Nawiązuje ona do historii i mówi o wartościach, które gwarantują rozwój społeczeństwa i państwa polskiego), rozdziału (akt ten, składa się z 13 rozdziałów, które zawierają omówienie najważniejszych elementów tworzących państwo, takich jak podstawowe zasady ustroju politycznego oraz wolności, prawa i obowiązki obywatela oraz artykułów (Konstytucja składa się z 243. Tworzą one poszczególne rozdziały i dzielą się na tzw. ustępy, w których znajdują się szczegółowe informacje m.in. o zadaniach najważniejszych urzędów w państwie.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata