profil

Rolnictwo

poleca 85% 888 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów. Charakterystyczne dla Japonii, Danii, oraz Holandii.

Rolnictwo ekstensywne - występuje w krajach słabo rozwiniętych, charakteryzuje się niską mechanizacją pracy, używaniem zwierząt do prac na polu, niskim stopniem nawożenia w rolnictwie [brak pestycydów i innych środków chemicznych, ewentualny nawóz mogący się pojawiać to nawóz naturalny - obornik], a także małymi nakładami finansowymi. Występuje w większości krajów Azji oraz Ameryki Środkowej.

KRAJE WYSOKO ROZWINIĘTE


- niskie zatrudnienie w rolnictwie
- wysokie plony
- duże nakłady finansowe i duże
- zużycie nawozów sztucznych
- dominuje produkcja zwierzęca
- rozwinięty przemysł rolno - spoż.
- koncentracja gospodarstw rolnych
- stosuje się najnowsze biotechno - logie, pomagające w uzyskaniu wydajnych odmian oraz krzyżówek zwierząt

KRAJE SŁABO ROZWINIĘTE


- wysokie zatrudnienie w rolnictwie
- niskie plony
- niskie nakłady finansowe, małe zużycie nawozów sztucznych, ale duże nawozów naturalnych [obornik]
- dominuje produkcja roślinna
- niedorozwój hodowli zwierząt
[zwierzęta jako siła pociągowa]
- rozproszenie gospodarstw rolnych
- w krajach słabo rozwiniętych stosuje się monokultury, co prowadzi dowyjałowienia gleby
- niska towarowość produkcji rolne

Agroklimat - klimat badany z punktu widzenia na rozwój i plony roślin uprawnych.

Nawadnianie - zabieg, którego celem jest uzupełnianie zasobów wody w glebie i zapewnienie przez to właściwych warunków wegetacje roślin.

Melioracje rolne - trwałe polepszenie jakości gleb, zwłaszcza przed redukcje warunków wodnych

Okres wegetacje - okres w którym roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgotności i ciepła

Rolnictwo - dział gospodarki zajmujący się uprawa i hodowla zwierząt.

Chów - polega na zapewnieniu roślinom lub zwierząt odpowiedniego wzrostu i rozwoju.

Hodowla - zabiegi praktyczny których celem jest ulepszanie roślin i zwierząt

Okres wegetacje - jest to okres w którym średnia dobowa temp wynosi 5C i więcej

Czynniki przyrodnicze:
- rzeźba terenu i w.n.p.m
- wilgotność (tem,opady,okres weg.)
- żyzność gleb
- warunki wodne

Czynniki poza przyrodnicze
- nawożenie
- stosowanie chemizacje
- melioracja
- poziom kultury rolnej
- użytkowanie ziem

Warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa: warunki klimatyczne (umiarkowany ciepły), okres wegetacyjny, warunki wodne, warunki glebowe, rzeźba terenu. gospodarkę ekstensywną (towarową) występuje w państwach posiadających dużą powierzchnię gospodarstw rolnych np.: Rosja, Białoruś, USA, Ameryka Południowa. Nakład pracy i nawozów jest mniejszy, ale zbiory są duże ze względu na wielkość gospodarstwa; - gospodarka ekstensywna (niskotowarowa lub samozaoparzeniowa) występuje w krajach biednych, najczęściej Afganistan, występują tu małe nakłady środków na jednostkę powierzchni, zbiory też są małe; - gospodarka intensywna - występuje w państwach posiadających małe i średnie gospodarstwa np.: Europa, Korea Południowa, Japonia. Nakład na jednostkę powierzchni jest duży, ale i zbiory są wysokie b) ze względu na przeznaczenie produkcji rolnictwo naturalne (in. samozaopatrzeniowe) całość lub znaczna część produkcji przeznaczona jest na potrzeby własne gospodarza,
rolnictwo towarowe (efektywne) produkcję stanowi towar przeznaczony

Struktura wielkości gospodarstw:
a) duże gospodarstwa - ma większą opłacalność, bo pozwala wytworzyć większą ilość produktów przy mniejszych nakładach np.: Australia 3700 ha, RPA 1300 ha, Argentyna 470 ha, Kanada 250 ha
b) gospodarstwa średnie, występują w Europie np.: Wielka Brytania 105 ha, Francja, Dania, Polska
c) gospodarstwa najmniejsze np.: Afryka, Azja 1/10 ha 9. ustrój rolny, czyli własność ziemska:
a) własność prywatna: Europa, Ameryka, Australia i Nowa Zelandia
b) własność państwowa: Rosja, Białoruś, Ukraina, Chiny, Korea Północna, Mongolia
c) własność społeczna - forma kooperacjo rolników, którzy wnoszą do spółdzielni swój udział w postaci maszyn, narzędzi, urządzeń, kapitału na której wspólnie gospodarują10. polityka państwa:
a) liberalizm - regulowanie rodzaju i wielkości produkcji przez rynek,
b) protekcjonizm - podnoszenie konkurencyjności własnych towarów na rynkach obcych i zmniejszenie konkurencyjności towarów obcych na rynkach krajowych poprzez politykę podatkową i celną. 11. systemy rolniczego gospodarowania w Afryce: a) zróżnicowane warunki przyrodnicze b) trzy systemy ekstensywnej (mało wydajnej) gospodarki rolnej:
- rolnictwo odłogowe, żarowe (wędrowne) ten typ rolnictwa występuje w lasach równikowych, kotlinie Konga i Afryce Środkowej, a także w innych rejonach równikowych na świecie
? rolnictwo ugorowe (mieszane) np.: Afryka Północna, Północno - Zachodnia i Wschodnia na terenach wyżynnych i podgórskich o urozmaiconej rzeźbie
? koczownictwo pasterskie intensywne formy gospodarowania:
- rolnictwo nawadniane np.: Delta Nilu - rolnictwo plantacyjne zalety: miejsce pracy, wydajne, towarowe, łatwość uprawy wady: możliwość strat spowodowane szkodnikami, warunki atmosferyczne, możliwości mniejszych zysków z nadwyżki towarów na rynku, degradacja gleby na skutek uprawy monokulturowej. 12. gospodarka rolna w Indiach: a) warunki rozwoju: zróżnicowane warunki przyrodnicze b) wyróżniamy 3 regiony rolnicze:
- sucha: Wyżyna Dekan,
- tereny nizinne: Doliny Gangesu, - przedgórze Himalajów
d) kierunki gospodarki rolnej: - intensywna uprawa ryżu (niziny, wyżyny)
? rolnictwo mieszane (tereny wyżynne)
- uprawa herbaty (przedgórza Himalajówa13. gospodarka rolna w Europie Zachodniej:
a) klimat umiarkowany (ciepły, morski)
b) warunki wodne (opady)
c) ukształtowanie terenu
d) cechy rolnictwa:
a) wysoki poziom kultury (intensyfikacja produkcji, wprowadzenie do hodowli nowych ras i odmian)
b) współpraca z ośrodkami naukowo - badawczymi
c) wysoka specjalizacja i poziom towarowości
d) spadek liczby gospodarstw i jednocześnie powiększenie się ich powierzchni
e) malejące zatrudnienie w rolnictwie i równoczesne starzenie się społeczeństwa
f) podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych, wykształcenia
g) unowocześnienie gospodarstw, postępująca mechanizacja;
problemy rolnictwa Europejskiego:
a) nadprodukcja żywności, przy równocześnie niskim wzroście liczby ludności Europejskiej, co może prowadzić do obniżenia dochodów producenta b) negatywny wpływ na środowisko - wyjaławianie gleb, nadmierne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin. Podsumowanie Europy. Rolnictwo intensywne ma negatywny wpływ na wody, gleby i powietrze przyczynia się do zmniejszenia różnorodności gatunków roślin i zwierząt. Może ograniczać byt dzikich zwierząt i ptaków. Przyczynia się również do wzrostu efektu cieplarnianego poprzez produkcje nawozów i środków ochrony roślin, nadmierna hodowle zwierząt oraz transport mechaniczny. Należy pamiętać, że w Europie Zachodniej są specyficzne gospodarstwa np.: Grecja, Włochy - winorośla, Dania - bydło, Hola

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata