profil

Ewolucja

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Ewolucja- proces powolnych zmian, dzięki którym ze wspólnego przodka powstały wszystkie organizmy żyjące na kuli ziemskiej. Przystosowywanie się do zmieniających się warunków naturalnych. 2.Dobór naturalny- to selekcja polegająca na przeżywaniu osobników lepiej przystosowanych. Mechanizm doboru jest nieuchronną konsekwencją zmienności międzyosobniczej i nadwyżki płodności poddanej ograniczeniom środowiskowym- presja selekcyjna. 3.Specjacja- powstawanie nowych gatunków. 4.Zmienność genetyczna: rekombinacyjna, mutacyjna- oba rodzaje zmienności genetycznej mają charakter losowy i nieprzewidywalny. 5.Zmienność rekombinacyjna- tworzenie sianowych kombinacji już istniejących alleli. 6.Mutacja- trwała zmiana w materiale genetycznym i może dotyczyć różnych poziomów organizacji materiału genetycznego. 7.Dobór stabilizujący- eliminowanie odchyleń od osiągniętego optymalnego poziomu przystosowania do środowiska. 8.Dobór kierunkowy- polega na selekcjonowaniu na przykład szybszych osobników potrafiących uciec przed drapieżnikiem. 9.Dobór rozrywający- zachodzi wtedy gdy na przykład najłatwiej jest zdobyć pożywienie osobnikom najmniejszym i najmniejszym, które najmniej ze sobą konkurują. 10.Izolacja rozrodcza- polega na powstaniu bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej krzyżowanie się, prowadzi to do powstawania nowych gatunków z gatunków już istniejących.11.Specjacja allopatryczna- nowe gatunki powstają na różnych terenach. 12.Specjacja sympatryczna- nowe gat. powstają na tym samym terenie. 13.Mikroewolucja- zmiany zachodzą jedynie wewnątrz jednego gatunku (np. zmiana częstości cech fenotypowych i częstości alleli w populacji). 14.Makroewolucja- wykracza poza poziom gatunku i jest nieodwracalna. 15.Żywe skamieniałości- organizmy bytujące w siedliskach niezmienionych od milionów lat, ewoluują wolniej: latimeria, skrzypłocz, hatteria, miłorząb. 16.Zegar molekularny- pomiar ilościowy różnic w DNA osobników z różnych gatunków i populacji. 17. Darwin sformułował cztery główne twierdzenia: świat istot żywych nie jest niezmienny, proces zmian jest ciągły i stopniowy, wszystkie gatunki są ze sobą spokrewnione, zmiany ewolucyjne są wynikiem doboru naturalnego. 18.Inkluzje- miejsca w których rozkład materiału genetycznego nie zachodzi: wieczna zmarzlina, gleba przesiąknięta ropą naftową. 19.Radiacja adaptyczna- różnicowanie się na różne linie potomne o odmiennych przystosowaniach. 20.Dobór sztuczny- czyli hodowlany, uzyskiwanie odmian roślin i zwierząt spełniających ich oczekiwania. 21.Antropopresja- presja wywierana przez człowieka poprzez np. zanieczyszczanie środowiska, wycinanie lasów. 22. Melanizm przemysłowy- polega na przystosowaniu się roślin i zwierząt do zmiany warunków wywoływanych przez przemysł. 23.Antropogeneza- nauka zajmująca się badaniem jak powstał człowiek. 24.Paleoantropologia- zajmuje się badaniem skamieniałości praczłowieka, narzędzi itp. 25.Biologia molekularna- porównywanie podobieństw i różnic w materiale genetycznym oraz sekwencjach aminokwasów w białkach w różnych populacjach ludzkich. 26.Swoiste cechy gatunkowe: pionowa postawa ciała, dwunożny chód, wysklepiona pozbawiona chwytności stopa, duży mózg, paraboliczny łuk zębowy, mało wydatne kły, bródka. 27.Rasy ludzkie: kaukazoidalna- biała, negroidalna- czarna, mongoloidalna- żółta. 28.Socjobiologia- bada zachowanie społeczne człowieka. 29Psychologia ewolucyjna- wyłoniła się z socjobiologii, opisuje i wyjaśnia mechanizmy kształtowania sięokreślonych zachowań społecznych wszelkich gatunków, w tym człowieka.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata