profil

Parlament Europejski

poleca 86% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Parlamencie Europejskim zasiada obecnie 728 deputowanych, wybieranych na pięcioletnią kadencje. Liczba parlamentarzystów wybieranych w każdym kraju jest ściśle określona. Największa liczba przedstawicieli w Parlamencie Europejskim dysponują Niemcy. Parlamentarzyści nie zasiadają jednak w Parlamencie Europejskim według klucza narodowego, lecz według klucza partyjnego. Parlament Europejski nie stanowi prawa we Wspólnotach Europejskich! Decyzje podejmują inne instytucje (Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska), w stosunku, do których Parlament występuje tylko jako organ doradczy. Mimo ze Parlament jedynie wspomaga proces decyzyjny w Unii Europejskiej, jego uczestnictwo w tej bardzo złożonej procedurze jest obligatoryjne, a pominiecie Parlamentu na drodze od pojawienia się wniosku Komisji w sprawie przyjęcia aktu prawnego do jego uchwalenia przez Rade UE stanowi istotne naruszenie procedur, o czym może rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości i uchylić wydany w ten sposób akt. To wszystko nie przeczy jednak temu, ze ostateczne decyzje podejmowane SA poza Parlamentem. Parlament, działając zgodnie z określonymi procedurami, może zwrócić się do Komisji o wydanie przez nią aktu prawnego (zgodnie z uprawnieniami Komisji), jeżeli uzna, ze jest to konieczne, aby wprowadzić w życie postanowienia traktatowe. Parlament dysponuje również uprawnieniami, dotyczącymi unijnego budżetu. Może uzupełnić budżet i zaproponować Komisji zmiany w przedłożonym projekcie. Rada Unii Europejskiej kwalifikowana większością głosów może modyfikować uzupełnienia Parlamentu. Następnie Parlament 2/3 głosów może zmienić bądź odrzucić poprawki Rady i uchwalić budżet. Uprawnienia Parlamentu ograniczone są przez restrykcyjnie określone w całej procedurze uchwalania budżetu terminy. Parlament Europejski posiada określone uprawnienia kontrolne. Jedynym organem unijnym poddanym bezpośrednio kontroli Parlamentu Europejskiego jest Komisja Europejska (Rada Unii Europejskiej jest poddana pośredniej kontroli Parlamentu Europejskiego – poprzez kontrole Komisji Europejskiej jako organu wykonawczego wobec Rady UE). Komisja ma obowiązek przedstawiania Parlamentowi każdego roku raportu z działalności Unii Europejskiej oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu w roku poprzednim. Po sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego i uzyskaniu odpowiedzi udzielonych przez Komisje Europejska, Parlament udziela bądź nie udziela Komisji absolutorium z realizacji budżetu. Nieudzielanie absolutorium nie oznacza dymisji Komisji. Komisja musi podjąć działania zgodne z uwagami Parlamentu. Członkowie Komisji podają się do dymisji, gdy Parlament udzieli jej wotum nieufności, będący brakiem akceptacji jakiejś działalności Komisji Europejskiej. Dymisja obejmuje wówczas całą Komisje . . Forma kontrolowania Komisji są również pytania kierowane do jej członków nawet przez pojedynczego deputowanego, na które Komisja ma obowiązek udzielić pisemnej bądź ustnej odpowiedzi. Parlament może również opracowywać specjalne raporty, niezależnie od sprawozdań przygotowywanych przez Komisje. Dotyczą one szczegółowych aspektów funkcjonowania Unii. Te raporty mogą być poddawane publicznej debacie i dlatego wzmacniają publiczna kontrole nad instytucjami wspólnotowymi. Zgoda Parlamentu jest niezbędnym warunkiem przy zawieraniu układów stowarzyszeniowych ze Wspólnotami Europejskimi oraz przy przyjmowaniu do Unii nowych członków. Umowy stowarzyszeniowe i o przystąpieniu do Unii zawiera jednomyślnie Rada Unii Europejskiej po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Zgoda Parlamentu (ratyfikacja umowy) jest jedna z, •wielu, jakie trzeba uzyskać. Zgody musza udzielić również parlamenty narodowe państw UE oraz państw, które ubiegają się o stowarzyszenie bądź członkostwo w Unii. Konstytucje niektórych państw przewidują również instytucje referendum. Polska nie musi przeprowadzać referendum na temat naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, choć politycy poczynili już takie obietnice i nie będą się chcieli zapewne z tego wycofać. Parlament Europejski mianuje Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest uprawniony do przyjmowania skarg od wszystkich obywateli Unii, osób fizycznych i prawnych, zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie UE. Parlament nie może jednak odwołać Rzecznika – tego może dokonać w ściśle określonych przypadkach Trybunał Sprawiedliwości. Przedmiotem skarg do Rzecznika jest zła działalność instytucji unijnych za wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sadu Pierwszej Instancji, których te skargi nie mogą dotyczyć. Rzecznik jest zobligowany do przedstawiania Parlamentowi wyników kontroli przeprowadzanych w związku ze skargami oraz do składania corocznego sprawozdania. Siedziba Parlamentu Europejskiego jest Strasburg. Komisje i frakcje parlamentarne zbierają się w Brukseli, a sekretariat Parlamentu mieści się w Luksemburgu. Sesje Parlamentu odbywają się raz w miesiącu.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata