profil

Struktóra UE

poleca 85% 234 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PARLAMENT EUROPEJSKI - Twój głos w Europie
Parlament Europejski jest w pełni demokratyczną instytucją, wyrażającą interesy obywateli krajów członkowskich UE. W Parlamencie zasiada 626 posłów, wybieranych co 5 lat we wszystkich krajach Unii w powszechnych i w bezpośrednich wyborach. Członkowie Parlamentu zasiadają w nim według klucza partyjnego, nie narodowego, reprezentując polityczną ideologię swojej partii narodowej. Podział mandatów między poszczególne państwa odpowiada ludności danego kraju - Niemcy 99, Francja, Włochy i Wielka Brytania 87, Hiszpania 64, Holandia 31, Belgia, Grecja i Portugalia 25, Szwecja 22, Austria 21, Dania i Finlandia 16, Irlandia 15, Luksemburg 6. Prawie 30% parlamentarzystów wybranych w wyborach europejskich w czerwcu 1999 roku to kobiety.

Do najważniejszych uprawnień Parlamentu Europejskiego należą:

Weryfikacja oraz zatwierdzanie legislacji europejskiej w procedurze współdecydowania, jako organ równouprawniony z Radą UE,
Wpływ na ostateczny kształt oraz przyjęcie budżetu Wspólnot,
Sprawowanie demokratycznej kontroli nad innymi instytucjami UE, włączając w to prawo do tworzenia komisji śledczych,
Zgoda PE wymagana jest w przypadku zawierania umów międzynarodowych, takich jak przyjęcie nowych członków do UE, umów stowarzyszeniowych lub umów handlowych między Unią a krajami trzecimi.
Parlament Europejski jest twórcą Nagrody Saharowa, wręczanej corocznie osobie lub grupie, która przyczyniła się do obrony praw człowieka.

Podobnie jak parlamenty narodowe, PE składa się z komisji parlamentarnych, specjalizujących się w różnych dziedzinach (sprawy zagraniczne, budżet, środowisko, itp.). Parlament powołuje także rzecznika praw obywatelskich (OUmbudsmana), który przyjmuje skargi na działalność instytucji unijnych, kierowane do Parlamentu przez osoby prawne i fizyczne. Badaniem zasadności skarg zajmuje się natomiast Komitet ds. Petycji, działający w ramach Parlamentu od 1987 roku.

Pat Cox - jest Prezydentem Parlamentu Europejskiego.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ - 15 sposobów na realizacje wspólnego celu
Rada Unii Europejskiej - dawniej Rada Ministrów - jest głównym organem legislacyjnym i decyzyjnym Unii. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel w randze ministra z każdego państwa członkowskiego. Rada Unii to forum, na którym poszczególne rządy narodowe reprezentują swoje interesy i dochodzą do kompromisu. Spotkania Rady odbywaja się regularnie na poziomie grup roboczych, ambasadorów, ministrów, lub - w przypadku wytyczania głównych kierunków polityki UE - prezydentów poszczególnych państw jako Rada Europejska.

Rada razem z Parlamentem Europejskim ustanawia zasady funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej (EC), pierwszego filaru UE, którego głównym celem jest utworzenie rynku wewnętrznego oraz szeregu wspólnych polityk. Zapewnia on obywatelom między innymi cztery wolności przepływu - dóbr, osób, kapitału.

Ponadto Rada jest odpowiedzialna za współpracę międzyrządową w drugim i trzecim filarze, czyli w dziedzinie wspólnej polityki i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Rządy narodowe współdziałają na szczeblu Unii w celu zwalczania terroryzmu oraz przemytu narkotyków. Koordynacja dotyczy także określania wspólnych celów w polityce zewnętrznej, czemu przewodniczy Sekretarz Generalny ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Javier Solana- jest przedstawicielem dyplomacji UE w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

KOMISJA EUROPEJSKA - Siła napędowa Unii Europejskiej
Komisja Europejska wykonuje większość codziennej pracy związanej z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Przygotowuje ona propozycje nowego prawa europejskiego, które przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja nadzoruje praktyczne wdrażanie działań wspólnotowych oraz prawa europejskiego. W skład Komisji Europejskiej wchodzi obecnie 20 członków. Prezydent Komisji jest wybierany przez rządy państw członkowskich, lecz musi także być zatwierdzony przez Parlament Europejski. Pozostali komisarze nominowani są przez własne rządy narodowe w porozumieniu z przyszłym Przewodniczącym Komisji. Ich kandydatury muszą być także zatwierdzone przez Parlament Europejski. Komisja jest desygnowana na pięcioletnia kadencję, przy czym Parlament ma prawo do jej zdymisjowania.

Komisja jest całkowicie niezależna od rządów państw członkowskich, reprezentując wyłącznie interesy Wspólnoty. Większość z 20.000 pracowników Komisji pracuje w Brukseli, w Belgii.

Romano Prodi - stoi na czele organu wykonawczego UE jako przewodniczący Komisji Europejskiej.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI - W obronie prawa
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego oraz jego jednolite zastosowanie na całym obszarze Unii. Podstawowym zadaniem Trybunału jest rozstrzyganie sporów dotyczących interpretacji traktów dotyczących interpretacji traktatów wspólnotowych oraz legislacji UE. Sądy narodowe są zobowiązane zwrócić się do Trybunału z prośbą o interpretację prawa wspólnotowego w przypadku wątpliwości związanej z jego stosowaniem. Osoby fizyczne mają natomiast prawo wszcząć w Trybunale postępowanie instytucjom Unii. Trybunał ma swoją siedzibę w Luksemburgu. Zasiada w nim 15 niezależnych sędziów.

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY - W trosce o pieniądze podatnika
Środki UE muszą być wykorzystane zgodnie z prawem, zasadami gospodarności oraz w ściśle określonym celu. Trybunał Obrachunkowy, jako niezależna instytucja Unii z siedzibą w Luksemburgu, jest odpowiedzialny za kontrolę wydatków UE. W rezultacie, europejskim podatnikom łatwiej śledzić, w jaki sposób Unia gospodaruje ich pieniędzmi.

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - Stabilność finansowa
Europejski Bank Centralny (ECB) z siedzibą we Frankfurcie w Niemczech jest odpowiedzialny za zarządzanie nową wspólną waluta euro. Bank podejmuje niezależne decyzje dotyczące europejskiej polityki finansowej, np. ustala wysokość stóp procentowych. Głównym celem Banku jest zapewnienie stabilności cen oraz ochrona gospodarki europejskiej przed zgubnymi środkami inflacji. Polityka pieniężna przyczynia się również do osiągania innych celów politycznych wyznaczonych przez UE. Na czele ECB stoi prezydent oraz zarząd, pozostający w ścisłej współpracy z narodowymi bankami centralnymi państw członkowskich UE.

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - Długookresowa inwestycja w przyszłość
Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu zajmuje się udzielaniem pożyczek na projekty inwestycyjne, leżące w interesie europejskim, dotyczące w szczególności regionów słabiej rozwiniętych. Bank finansuje na przykład sieci transportu kolejowego, autostrady, lotniska, projekty ochrony środowiska oraz, z pomocą banków partnerskich, inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy oraz do wzrostu gospodarczego. Bank pozyskuje swoje fundusze na rynkach kapitałowych. Jako organizacja niedochodowa jest w stanie udzielać pożyczek na korzystnych warunkach.

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY - Współpraca z partnerami socjalnymi
Członkowie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego reprezentują wszystkie najważniejsze grupy interesu w UE - od pracodawców po związki zawodowe i od konsumentów po ekologów. Komitet jest ciałem doradczym, składającym się z 222 członków, a jego główne zadanie to wyrażanie opinii na temat ważnych aspektów najnowszych inicjatyw Unii. Zapewnianie społeczeństwu czynnego udziału w życiu politycznym jest częścią europejskiej tradycji.

KOMITET REGIONÓW - Z perspektywy lokalnej
Wiele decyzji podejmowanych na szczeblu Unii ma bezpośredni wpływ na poszczególne regiony. Poprzez działalność Komitetu Regionów UE konsultuje się z władzami lokalnymi regionalnymi przed podjęciem decyzji w dziedzinach takich jak edukacja, zdrowie, zatrudnienie lub transport. Komitet składa się z 222 członków, zazwyczaj reprezentantów regionów lub burmistrzów miast.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata