profil

Instytucje Unii Europejskiej

poleca 80% 82 głosów

Na system instytucjonalny UE składają się: Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości oraz Trybunał Rewidentów Księgowych (Obrachunkowy).

Ostatnie pięć wymienionych instytucji zarządza działaniem i rozwojem UE, natomiast Rada Europejska, którą tworzą przywódcy państw i rządów członkowskich, wyznacza kierunki polityki. Parlament Europejski wybierany jest przez obywateli UE w powszechnych i bezpośrednich wyborach na pięć lat. Wybieranych jest 626 deputowanych.

Na poniższej tabeli wymieniono najważniejsze instytucje Unii Europejskiej:

Rada Europejska
Jest forum, które tworzą głowy państw lub szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych,przewodniczący Komisji Europejskiej i wybrani komisarze. W sensie formalno-prawnym nie jest organem Wspólnot Europejskich. Rada Europejska uznawana jest czasem za instytucję Unii Europejskiej ze względu na doniosłą rolę, która wyraża się w określaniu głównych kierunków rozwoju Unii.
Rada Unii Europejskiej Parlament Europejski Komisja Europejska
Dawniej Rada Ministrów.Jest najważniejszym organem decyzyjnym UE reprezentującym interesy poszczególnych państw narodowych. Tworzą ją ministrowie spraw zagranicznych lub inni ministrowie, w zależności od omawianych spraw. Powoływany w wyborach bezpośrednich, liczy 626 deputowanych. Posiada trzy podstawowe uprawnienia:
– ustawodawcze,
– budżetowe,
– kontroli władzy wykonawczej.
Ciało kolegialne; składa się z 20 komisarzy, ma charakter ponadnarodowy, są w niej reprezentowani przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Unii. Najważniejsze zadania to:
– bieżąca administracja,
– przygotowywanie uchwał dla Rady Unii Europejskiej.Posiada prawo inicjatywy ustawodawczej.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Rewidentów Księgowych, zwany również Trybunałem Obrachunkowym Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Jest najwyższym organem sądowym Unii. Trybunał rozpatruje sprawy dotyczące naruszenia prawa europejskiego, spory pomiędzy państwami członkowskimi, wydaje opinie na temat umów międzynarodowych. Wspomaga Radę Unii oraz Parlament Europejski w zakresie kontroli realizacji budżetu. Bada zgodność z prawem i prawidłowość wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty. Prowadzi dochodzenia i sporządza raporty na temat nieprawidłowego funkcjonowania instytucji i organów Wspólnoty Europejskiej, takich jak Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

© Vincent Kessler
Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. Jest ostatnią instancją wspólnotową – jego wyroki są niepodważalne i wiążące dla sądów państw członkowskich.

© Yves Herman
Komisja Europejska (pełna nazwa: Komisja Wspólnot Europejskich) odpowiada za bieżącą politykę Unii; jej główną siedzibą jest Bruksela.

© Attila Kovacs
Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Jej posiedzenia odbywają się w Brukseli lub Luksemburgu.

© Tomasz Sternicki / FORUM
Uczestnicy Szczytu Rady Europejskiej, wieńczącego negocjacje z państwami kandydującymi do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Pojęcia

- Rada Unii Europejskiej (Rada Ministrów; nie mylić z Radą Europy ani z Radą Europejską!) – składa się z ministrów – reprezentantów poszczególnych krajów członkowskich
- Komisja Europejska – organ wykonawczy, mający inicjatywę legislacyjną; składa się z 20 komisarzy, którzy reprezentują interesy UE; Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się potwierdzaniem zgodności aktów prawnych z istniejącym prawem, a Trybunał Rewidentów Księgowych jest odpowiedzialny za wewnętrzną kontrolę finansową.
- Europejska Wspólnota Energii Atomowej – międzynarodowa organizacja powstała na mocy Traktatów Rzymskich, która sprawuje kontrolę i koordynuje działania w zakresie cywilnej gospodarki jądrowej; członkowie wspólnoty to te same państwa, które tworzą Unię Europejską
- Europejska Wspólnota Gospodarcza – międzynarodowa organizacja gospodarcza powołana w 1958 roku na mocy Traktatów Rzymskich; wspiera procesy integracyjne mające doprowadzić do stworzenia wspólnego rynku oraz unii walutowej państw należących do EWG; od 1993 roku funkcjonuje pod nazwą Wspólnoty Europejskiej; członkowie-założyciele EWG to: Belgia, Francja,Holandia, Luksemburg, RFN (od 1990 roku zjednoczone Niemcy), Włochy; w 1973 roku do EWG przystąpiły: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, w 1981 Grecja, a w 1986 Hiszpania i Portugalia; w 1995 roku członkami Wspólnoty Europejskiej zostały: Austria, Finlandia, Szwecja
- Unia Gospodarczo-Walutowa – system współpracy państw Unii Europejskiej określający przepływ towarów, osób, usług i kapitału, w tym również ustabilizowanie kursów walutowych; celem współpracy powinno być wprowadzenie wspólnej waluty (co już zostało zrealizowane), stopniowe ujednolicenie polityki monetarnej, a także koordynacja działań ekonomicznych i gospodarczych

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty