profil

Działanie instytucji Unii Europejskiej, Parlament, Komisja Europejska, Rada Europejska itp.

poleca 85% 114 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Rada Europejska składa się z szefów państw członkowskich, którzy zajmują się kwestią z punktu widzenia rozwoju Unii oraz określa główne kierunki jej polityki. Rada Europejska ma także swoje organy takie jak:
* Komitet Ministrów liczy wszystkich ministrów sprawiedliwości państw członkowskich oraz ambasadorzy państw członkowskich akredytowani przy Radzie Europy.
* Zgromadzenie Parlamentarne przedstawicielami są osoby z parlamentu krajów.
* Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych złożony jest z przedstawicieli samorządów terytorialnych lub składowych państwa federalnego. Maja za cel promowanie rozwoju demokracji lokalnej i regionalnej oraz umocnienie współpracy transgranicznej.
* Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjmuje wszystkie skargi dotyczące łamania prawa człowieka zawartych w Konwencji, skargę mogą złożyć zarówno państwa, jak i osoby prawne oraz fizyczne, a także dzieci.
Komisja Europejska składa się z 20 komisarzy. Zobowiązani są oni działać w interesie Unii. Mają prawo inicjatywy w propozycjach legislacyjnych, odpowiadają za realizowanie wspólnych polityk dotyczących konkretnych spraw, administrują budżet, reprezentują Wspólnotę na zewnątrz i prowadzą międzynarodową negocjacje.
Parlament Europejski jest instytucją reprezentującą obywateli państw członkowskich. Podstawowe uprawnienia tego Parlamentu to: współtworzenie prawa, kontrola budżetu Unii oraz kontrola Komisji Europejskiej
Rada Unii Europejskiej składa się z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym. Członkowie tych państw opracowują w Radzie ustawodawstwo Unii, wyznaczają cele polityczne, koordynują politykę poszczególnych państw i rozstrzygają spory między nimi, a także z innymi instytucjami.
Trybunał sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest organem sadowym Wspólnoty, który składa się z 15 sędziów i 8 rzeczników generalnych. Spełnia on funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego, czyli rozstrzyga spory między państwami członkowskimi, rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Wspólnot i dokonuje interpretacji prawa wspólnotowego oraz zajmuje się sprawdzaniem legalności akt prawnych.
Komitet Regionów składa się z 222 przedstawicieli społeczności lokalnych mianowanych przez Radę Unii. Jest to organ doradczy dla Rady i Komisji Europejskiej zwłaszcza w sprawach dotyczących polityki regionalnej.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny złożona jest z 222 członków rekomendowanych przez rząd państw członkowskich. Zgromadzenie to ma charakter doradczy dla Rady i Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących wspólnot Europejskich.
Trybunał Obrachunkowy liczy 15 członków desygnowanych przez państwa członkowskie. Główne cele to kontrola sposobów zarządzania finansami Wspólnoty.


Ocena: 5-

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata