profil

Problemy wyżywienia ludności na świecie .

poleca 85% 232 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Problemy wyżywienia ludności najczęściej występują w krajach mało rozwiniętych, jak i ze względu na złe ukształtowanie terenu i warunki atmosferyczne. W krajach, gdzie dostęp do wody jest bardzo trudny, a rolnictwo bardzo słabo rozwinięte , przyczyną braku wyżywienia jest też natura. W krajach trudnej gospodarki i rolnictwa, kiedy nawiedzi je jakaś klęska żywiołowa bardzo trudno jest zebrać dostateczną ilość plonów na wyżywienie ludności. Inną przyczyną problemów żywieniowych są konflikty zbrojne, a także na skutek globalizacji i ubóstwa, któremu towarzyszy chroniczne niedożywienie. Rolnictwo jest podstawową i jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Wytwarza żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkuje surowce dla wielu gałęzi przemysłu. Oparcie rolnictwa na procesach biologicznych odróżnia je od innych dziedzin gospodarczych.
Gdyby zebrać wszystkich głodujących ludzi na świecie, zaludniłby się mały kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności od nie jednego państwa. Jeden z raportów ONZ podaje, że obecnie na świecie głoduje około 800 mln ludzi. W każdej minucie na świecie umiera 57 dzieci z przyczyn niedożywienia. Więcej ludzi umarło z głodu w ostatnich pięciu latach, niż zostało zabitych w wyniku wojen lub rewolucji i morderstw. W wyniku głodu i niedożywienia na świecie w ciągu minuty umiera 76 istot ludzkich. W sumie co roku z powodu głodu umiera około 35 mln ludzi. Systematyczny wzrost ludności powoduje większe zapotrzebowanie na żywność. Obecna produkcja żywności w krajach wysoko rozwiniętych gwarantuje dostateczną ilość produktów żywnościowych dla całej ludzkości świata. Lecz ze względu na trudnodostępne miejsca świata w dużej ilości brakuje jedzenia, spowodowane jest to tym, iż do niektórych obszarów nie można dotrzeć środkami mechanicznymi, a w tych terenach gleba jest bardzo ciężka i bardzo trudno zebrać z niej dostateczną ilość plonów. Możliwością dostarczenia do tych miejsc żywności jest zrzut lotniczy. Ze względu na małą operatywność finansową fundacje charytatywne przeprowadzają takie akcje zrzutowe lecz jest to bardzo sporadyczne.
W Angoli głód jest bezpośrednią przyczyną wojny. Od 1989r zginęło tam około pół miliona ludzi, a około 3 mln musiało opuścić domy w poszukiwaniu żywności lub przymusowo, gdyż na skutek walk zostały zniszczone ich uprawy. Rebelianci masowo wypędzali gospodarzy z ich posiadłości i gospodarstw, w celu utrzymania kontroli nad terytorium i ludnością. Ludzie uciekający popełniają przestępstwa i jedzą co znajdą. Różne organizacje, np. Lekarze bez Granic, apelują do innych organizacji o dostarczanie żywności i lekarstw, bo z powodu głodu lub ostrego wygłodzenia umieralność w tym kraju drastycznie rośnie.
W innym państwie takim jakim jest Zambia, rząd ogłosił stan klęski narodowej – w połowie lipca 2002r oświadczył że około 4 mln ludzi walczy w tym kraju z głodem, a żywność całkiem się wyczerpuje. Ostra susza w tym kraju spowodowała, że na południu i wschodzie kraju żniwa całkowicie były nieurodzajne. Produkcja kukurydzy spadła o 30%, co bardzo radykalnie spowodowało zmniejszenie rezerw. Bardzo wysoka zachorowalność na różne choroby powoduje, że większa ilość ludzi która powinna pracować zmarła wskutek bardzo wysokiej wrażliwości na głód i z głodu.
W Afryce większość powierzchni tego kraju występuje cofanie się produkcji rolnej. Jest to spowodowane bardzo niekorzystną zmianą warunków klimatycznych. Występuje tam bardzo mało pastwisk, bardzo małą ilością gruntów ornych. Największe niedobory żywności występują w Afryce, ponieważ ilość wytwarzanej tam żywności jest dużo mniejsza niż przyrost naturalny ludzkości.
Szczególnie dogodne warunki dla rolnictwa mają obszary wilgotne umiarkowanej, ciepłej lub zwrotnikowej i podzwrotnikowej strefy klimatycznej o nizinnym ukształtowaniu powierzchni i wysokiej jakości gleb. Na świecie należą do nich:
• w Europie; Nizina Padańska, Nizina Śląska, Węgierska, Rumuńska, Ukraina
• w Azji; dorzecze Tygrysu i Eufratu, delta Mekongu, Nizina Gangesu, Mandżuria, Nizina Chińska
• w Afryce; delta Nilu
• w Ameryce Południowej; Pampa
• w Ameryce Północnej; Nizina Centralna, Równiny Prerii, Kotlina Kalifornijska
Większość obszarów świata odznacza się mało i średnio korzystnymi warunkami dla rolnictwa.
Poza warunkami naturalnymi ważnymi, a dla wielu krajów znaczącymi czynnikami rozwoju rolnictwa są:
• stosunki społeczno-własnościowe określające własność ziemi, bezrolność, dostęp do ziemi
• wielkość gospodarstw rolnych - największym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych cechuje się Afryka, kraje Azji Południowo – Wschodniej oraz niektóre kraje Europy Środkowej, jak Polska i Węgry.
• sposoby gospodarowania, nakłady kapitałowe, poziom oświaty, które wiążą się z ogólnym poziomem rozwoju kraju i polityką rolną państwa
Raz na dwa lata odbywa się zjazd Konfederacji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. wyżywienia i rolnictwa ( FAO). Jest to najważniejsza organizacja, która podejmuje decyzje programowe i budżetowe oraz dokonuje przeglądu sytuacji światowego rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa oraz wyżywienia i walki z głodem. Na podstawie wyników i prowadzonych badań, przyjmuje się, że dobowe minimum organizmu ludzkiego wymaga spożycia pokarmu dającego 2700kal i około 80g białka – a w tym co najmniej 1/3 białka zwierzęcego. Oczywiście w/w normy są zróżnicowane ze względu na wiek i płeć, oraz na charakter wykonywanego zawodu.
Od wielu lat niedostatki produkcji rolnej w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, próbuje się rozwiązywać. Organizacje charytatywne wysyłają do tych krajów żywność z krajów dobrze rozwijających. Jednak niektóre fundacje twierdzą, że regularne dostarczanie żywności do pewnych regionów świata, jest wcale nie potrzebne. Uznają, że takie kraje nie starają poprawiać swojej sytuacji gospodarczej, ponieważ kiedy tylko jest potrzeba na zapotrzebowanie żywności , kraje te żyją ze świadomością, że taka pomoc zostanie dostarczona. Organizacje twierdzą, że jedynym sposobem na poprawę gospodarki w takich krajach, jest odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie właścicieli gruntów, jak i ich pracowników. Przeszkolenie takie miało by za zadanie podniesienie kwalifikacji w nowoczesnej technologii uprawy gruntów, chodzi tu o sztuczne nawadnianie terenów, wzrost produkcji żywności , powiększenie obszarów rolnych przez zagospodarowanie nieużytków.
Innym sposobem rozwiązania problemu, może być zwiększenie wydajności zbiorów na istniejących już polach. Tak zrobili rolnicy z Japonii, przy pomocy nowoczesnego sprzęty z jednego hektara uzyskuje się tam około 6 ton ryżu, jest to trzy razy więcej, niż przed kilkoma laty.
W krajach, gdzie wzrost gospodarczy z roku na rok poprawia się, a ich produkty stają się coraz lepsze jakościowo, można podpisać umowę eksportowo-importową z innymi krajami, co pozwoli na wymianę swoich produktów rolnych na produkty rolne innych krajów. Co za tym idzie, dalszy wzrost gospodarczy i technologiczny.
Moim zdaniem pomoc do krajów słabo rozwijających się jest potrzebna, ale w ograniczonych ilościach. Weźmy Polskę, warunki klimatyczne w naszym kraju są bardzo dobre, mamy klimat umiarkowany sprzyjający uprawom rolnym. Ale i u nas zdarzają się rodziny, które żyją poniżej stanu. Nie jest to jednak spowodowane brakiem żywności lecz reformą gospodarczo-społeczną. Przecież i u nas są regiony gdzie brak pracy i jakichkolwiek dochodów finansowych, powoduje w wielu rodzinach brak środków na zakup żywności.
Jak w naszym kraju, tak i w wielu innych państwach, potrzebna jest zmiana w reformie gospodarczo-społecznej. Myślę, że poprawiłoby to znacznie sytuację materialną krajów, jak i ludności tych krajów. Oczywiście u ludności musi być widać chęć do pracy i dbania o swoje dobra, co z tego że będziemy mieli dużo, ale nie będziemy mogli o to zadbać. W takich przypadkach nawet zmiany w reformie nic nie pomogą.


BIBLIOGRAFIA:
- ,, Geografia od A do Z’’ – P. Libner
G. Stefaniak
- ,, Geografia Ekonomiczna ‘’ – W. Skrzypczak

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata