profil

Ściąga - marketing

poleca 85% 763 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PODSTAWY MARKETINGU
Ćwiczenia 1


MARKETING - jest procesem społecznym i zarządczym dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów.

POTRZEBA LUDZKA - to stan odczuwania braku zaspokojenia.

PRAGNIENIE - jest wyrazem potrzeby szczególnego zaspokojenia potrzeb pierwotnych.

POPYT - to pragnienie posiadania określonych produktów poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Pragnienia stają się popytem w momencie gdy są poparte siłą nabywczą.

PRODUKT - zdefiniujemy jako to co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia.

RYNEK - składa się ze wszystkich potencjalnych klientów mających określoną potrzebę lub pragnienie , którzy w celu ich zaspokojenia są w stanie dokonać zmiany.


KOMUNIKACJA


GAŁĄŹ DOBRA I USŁUGI RYNEK
Zbiór Zbiór
sprzedających PIENIĄDZE nabywców


INFORMACJAWyróżniamy 4 podstawowe fazy ewolucji orientacji przedsiębiorstw.

ORIENTACJA PRODUKCYJNA
Wiąże się z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego (II poł. XIX w.) w wyniku wielu odkryć i wynalazków w dziedzinie technologii.
Polegała na tym jak wytwarzać dużo i tanio, aby wyrób był dostępny szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad ewentualnymi konkurentami przy zachowaniu wymaganej staranności wykonania produktu.

ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA
Cechuje się wzrastającym stopniem nasycenia rynku i zaostrzeniem konkurencji. Rozbija się system masowej dystrybucji, jednakże przedsiębiorstwa ograniczają się jedynie do upłynniania tego co wyprodukowały.
Najważniejsze jest jak sprzedać to co firma potrafi masowo i łatwo wyprodukować.

ORIENTACJA MARKETINGOWA
Przejście do tej orientacji wiąże się z przejściem poszczególnych krajów wysoko rozwiniętych w fazę rozwojową, w wyniku dynamicznego rozwoju transportu i łączności coraz więcej rynków przekształciło się w rynki ponadnarodowe. Wytwórcom stwarza to z jednej strony szansę w postaci potencjalnych nabywców i z drugiej strony potęguje zagrożenia ze strony konkurencji. Główna istota: jak wybrać i stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu który zapewniłby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i aspiracji rozwojowej.

MARKETING STRATEGICZNY
Przejście do fazy marketingu strategicznego. Wiąże się z dostrzeżeniem przez przedsiębiorstwo opracowania koncepcji przystosowania się do zmian zachodzących zarówno w bezpośrednim otoczeniu jak i otoczeniu dalszym. Podstawową właściwością firmy która chce utrzymać dotychczasową pozycję na rynku musi mieć zdolność identyfikowania szans i zagrożeń, które mogą pojawić się w jej otoczeniu.
Najważniejsze założenie: jak w warunkach zmieniających się otoczeń wybrać i stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu który zapewniłby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb.SEGMENTACJA RYNKU

Podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek.
Segmentacja ułatwia poznanie cech i zrozumienie reakcji potencjalnych nabywców oraz jest narzędziem racjonalnego wykorzystania kapitału i minimalizacji gospodarczego ryzyka.
Ustalenie segmentów rynku ma istotne znaczenie dla określenia skali i profilu działalności przedsiębiorstwa.ETAPY SEGMENTACJI

I ETAP BADAŃ
Prowadzący badanie przeprowadza wywiad z konsumentem aby mieć obraz jego nastawienia i zachowania.

II ETAP ANALIZY
Badający stosuje analizę aby stworzyć liczbę maksymalnie różniących się od siebie segmentów.

III ETAP PROFILOWANIA
Każda grupa jest profilowana pod względem wyróżniających ją postaw, zachowań, cech demograficznych. Każdy segmenty jest nazwany na podstawie wyróżniającej go dominującej cechy charakterystycznej.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata