profil

reformacja- rzeczpospolita obojga narodów oraz kontrreformacja

poleca 84% 686 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reformacja - Rzeczpospolita Obojga Narodów

Mianem reformacji określa się ruch religijno-społeczny XVI w. W Europie , który doprowadził do trwałego rozłamu w chrześcijaństwie i powstania protestantyzmu. Od 1517 r. , czyli od ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez o nadużyciach w kościele w Wittenberdze, stała się ona ruchem ogólnoeuropejskim. Reformacja obięła takie kraje jak: Niemcy, Francje, Polskę, Anglie, Węgry, Szwajcarie, kraje skandynawskie i Czechy. Walke z reformacja podjęli władcy świeccy, cesarz, Habsburgowie oraz Kościół. W związku z tym doszło do wybuchu wielu wojen religijnych w Europie. W państwach ogarniętych tym procesem powstały niezależne od Rzymu organizacje kościelne lub też kościoły narodowe z królami jako zwierzchnikami na czele. W 1555 r. w Niemczech został zawarty pokój augsburdzki, który przyniósł prawne uznanie luteranizmu, przyjmując zasadę "Czyja władza, tego religia" i zakończyło to etap wojen. Innymi postanowieniami pokoju w Augsburgu było:

 prawne uznanie wyznania protestanckiego

 zlikwidowanie sądownictwa biskupów katolickich wobec protestantów

 przyznanie książętom protestanckim dóbr kościelnych

 zakaz przejmowania w przyszłości majątków kościelnych przez protestantów

W 1598 r. we Francji król Henryk IV wydał Edykt nantejski, który dał wolność religijna hugenotom, co zakończyła walki w tym kraju. Luteranizm jest to prąd reformacyjny związany z wystąpieniem niemieckiego teologa Marcina Lutra. Najważniejsze punkty jego programu to :

 prymat władzy świeckiej nad władzą kościelna

 Biblia to jedyna źródło wiary

 walka z demoralizacja i przekupstwem duchowieństwa

 walka o zniesienie celibatu

 uznanie dwóch sakramentów chrztu i komunii pod dwiema postaciami

 postulat sekularyzacji dóbr kościelnych

 uważał, że zbawienie można uzyskać tylko dzięki wierze , łasce i pokucie

 wprowadzenie języka narodowego w liturgii

Kalwinizm jest to prąd związany z Janem Kalwinem, który po wyjeździe z Francji w szwajcarskiej Genewie głosił swoje nauki .A oto najważniejsze cechy kalwinizmu:

 Biblia była głównym źródłem wiary

 Nauka o predestynacji

 Odrzucenie kultu Marii i Świętych

 Liturgia w języku narodowym

 Odrzucenie mszy

 Wiara w przeznaczenie

 Praca to służba dla chwały Boga, a bogactwo przez nią uzyskane to znak od Boga

Skutki reformacji to :

- wojny religijne w Niemczech, Francji i Niderlandach

- podział polityczny i religijny Niemiec

- nietolerancja religijna w obydwu obozach

- podział Europy na kraje katolickie i protestanckie

- upadek uniwersalizmu religijnego i kulturowego

- kontrreformacje, jako reakcja na reformację

Kontrreformacja była ruchem religijnym, politycznym i kulturalnym, którego celem było przeciwstawianie się reformacji , odnowa kościoła katolickiego i przywrócenie mu dominującej pozycji w społeczeństwie. Ruchowi temu jednakże nie udało się zahamowac postępów reformacji. W celu zwalczania reformacji zwołano sobór trydencki, który uchwalił:

 uznano role tradycji przy objaśnianiu Pisma Świętego

 zachowano wszytskie sakramenty

 uznano, że do zbawienia nie wystarczy tylko wiara, potrzebne są dobre uczynki

 potępiono doktryny reformistów o predestynacji

 potwierdzono doktryny o przeistoczeniu i istnieniu czyśćca

 obowiązek wizytacji parafii należących do diecezji

 obowiązek rezydencji czyli przebywania biskupów w diecezjach, a proboszczów w parafiach

 utworzenie seminariów duchownych

 wprowadzenie rejestracji wiernych w parafiach

 zakaz łączenia wielu diecezji w jednym roku

 nieomylność papieża w sprawach wiary

 ujednolicenie liturgii katolickiej

 uznano papieża za głowę kościoła katolickiegoPodoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty