profil

Historia - daty - XVIIw

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie Chmielnickiego

1600-1660 ? wojny Polski ze Szwecja
1600-1611 wojna o Inflanty
1600 ? Estonia przyłącza się do Polski co rozpoczyna wojnę
1603- bitawa morska pod Oksywiem
1603 -arianie zakładają tzw. akademię Rakowie
25 IX 1604- Chodkiewicz pod Bia?ym Kamieniem zastosowa? po rza pierwszy now?, w?asn? taktyk?. Maj?c 2300 ?o?nierzy ?mia?ym, szybkim oskrzydlaj?cym manewrem pokona? 6 tys. Szwedów (zgin??o 3 tys. Szwedów, Polaków 81, rannych 100)
27 IX 1605- bitwa pod Kircholmem (w dolinie rzeki D?winy, 15 km na wsch. od Rygi)
1605r. bitwa pod Kircholmem, hetman Chodkiewicz pokonuje Szwedów
1605 ? Dymitr Samozwaniec i magnaci polscy wkraczaja do Moskwy i koronuja Dymitra na cara
1606 ? pakt pomiędzy Rosja i Szwecja
1606- bitwa morska pod Helem
1608- du?ym kosztem wybudowano okr?t królewski ?ERYK?
wiosna 1609- zwyci?stwo floty Chodkiewicza w porcie Salis.
1609- wypowiedzenie Moskwie wojny
1609-1611-( Smoleńsk)walki
1610- Stanisław Żółkiewski (pod Kłuszynem) z 7000 pokonał 30 tys armię ros.-szwedzką
1613 - na tron Rosji zasiada michał Romanow
1618 ? zdobycie Prus Książęcych przez wladców Brandenburgii
1`619 ? rozejm ? Polska otrzymuje ziemię Smoleńską w Dywilinie
1620 ? (pod Cecorą) Żółkiewski 9 tys. Vs Turcy i Tatarzy (z)
1621- Zyg.III Waza poleci? zorganizowanie eskadry kpt. Jakubowi Murrayowi, Szko-towi z pochodzenia.
1621 ? obrona Jana Karola Chodkiewicza pod Chocimiem
1621- pokój pod Chocimiem
1622r. rozejm w Mitawie
1626-1629 walka o Prusy Królewskie
1626- szwedzka flota zaj??a Pi?aw? pod Królewcem
1626- obrona Gdańska przed szwecją
VII 1626- Szwedzi zaj?li Puck umacniaj?c si? w jego murach.
10 VIII 1626- król Z. Waza nakaza? radzie gda?skiej wystawi? dla floty królewskiej 1 okr?t. By? to du?y galeon ??w. Jerzy?
9 XI 1626- sekretarz królewski Piotr Gembicki w ratuszu gda?skim obwie?ci? powo?a-nie nowej Komisji Okr?tów Królewskich na wzor dawnej Komisji Mor-skiej.
1 IV 1627- wojska polskie i flota rozpocz??a szturmowanie na Puck
17 V 1627- pod Helem wi?ksza,pierwsza bitwa z flot? szwedzk?. Ucieczka polskich okr?tów
1627- bitwa polskich okr?tów pod ?eb? u Bia?ej Góry (zwyci?stwo)
13 VII 1627- Koniecpolski po obl??eniu zdoby? twierdz? Gniew.
28 XI 1627- bitwa pod Oliw?- okr?t admiralski ??w.Jerzy? Arendt Dickman - wice-admiralski - ?Wodnik? - Herman Witte
1628- Gustaw Adolf naje?d? Pomorze
1629r. zwycięstwo hetmana Koniecpolskiego pod Trzcianą.Rozejm w Starym Targu, a następnie w Sztumskiej Wsi oddanie portów prócz 3 w tym Gdańska nałożenie cła 3,5 %
1630- Szczecin zaj?ty przez wojska szwedzkie
1632 ? Wł.IV
III 1635- W?adys?aw wzorem ojca utworzy? Komisj? Okretów Królewskich
28 III 1635- W?ad.IV wyda? instrukcj? dla Kom. Okr.Król. oraz uniwersa? polecajacy do budowy okr?tów w Pucku.
12 IX 1635- rozejm ze Szwecj?. Szwedzi ust?pili z Prus.
1635 ? (w Starym Targu) rozejm Szwecja oddaje wszystko prócz Inflantów
3 X 1637- w Oliwie zacz?to budow? komory celnej.
5 X 1637- przyst?piono do pobierania ce?.
1648 ? bunt kozaków i atak tatarów (powstanie Bogdana Chmielnickiego)
1648- (Żółte Wody i Korsuń) klęska Polski przy próbie stłumienia rebelii
1648 ? smierć króla Wł.IV
1648- ucieczka wojsk polskich (pod Piławcami)
1648 ? Jan Kazimierz na tronie
1649- polska armia + Wisniowieckiego zamknęli zie w Zbarażu i bronili go
1649- ugoda zbarawska
1651-(pod Bereszkiem) Polska 60 tys. (z) vs, wojska kozacko-tatarskie (100 tys)
1651- zaburzenia w Prusach Ksi???cych
1652- otwarty bunt przeciw w?adzy ksi?cia.
1652 ? pierwsze veto
1654- przyłączenie Ukrainy do Rosji (ugoda w Peresławiu)
1654- Rosja (z) vs.Polska (Rosja zdobywa Białoruś, Litwę i Wilno)
1655-1660 wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, złamanie przez Szwecje rozejmu potop szwedzki
1655- zdobycie Polski
1655- atak na Jasna Górę i klęska przy jej oblęzeniu
1656-powrót króla. ?śluby lwowskie? i przybycie do Warszawy
7 IV 1656- wojska polskie pod wodz? Stefana Czarnieckiego odnios?y zwyci?stwo pod Wark?.
1657 ? Jan Kazimierz przyznał Prusom Książęcym całkowitą niezależność
1658- Szwecja broni się tylko w większych miastach
latem 1658- wyrzucono ostatnie oddzia?y szwedzkie z Pomorza.
VIII 1658- Czarniecki wyzwoli? siln? twierdz? Koldyng?.
1658- ugoda w Hadziaczu z Rzeczpospolitą a Kozakami.
1658- sejm wys?a? list pochwalny dla Gda?ska.
1658- sejm uchwala wypedzenie arian z Polski
1660-pokój w Oliwie3 V 1660- traktat pokojowy w Oliwie, ko?czy? II wojn? pó?nocn?.
1667- rozejm w Andruszowie z Rosja
1672- wypowiedzenie przez sultana wojny
1672- pokój w Buczaczu z Turcją
1673- HETMAN Jan Sobieski zaatakował siły tureckie (pod Chocimiem)
1674- Jan III Sobieski królem Polski.
1675- traktat polsko-francuski w Jaworowie
1676- broszura ?Exilis tractatus? napisana przez starost? puckiego Kaz.Zawadzkiego dedykowana Janowi Sobieskiemu przeciw radzie miejskiej Gda?ska.
1676- rozejm z Turcja
12 II 1678- wyda? dekret krolewski- ?Decretum Joannis III?, w którym potwierdzi? nadane przez królów polskich dawne prawa trzeciemu ordynkowi i podwaja? liczb? przedstawicieli cechów w trzecim ordynku.
21 VIII 1677- w Gda?sku Sobieski zawar? tajne porozumienie ze Szwecj?
1683- przymierz z carem
1683- armia wezyra Kary Mustafy (Turcia) ruszyła na Wiedeń
1683- (12.09) wojska chrześcijańskie pod komendą Sobieskiego atakują obóz turecki (pod Wiedniem)
1685r. Ludwik XIV odwołuje edykt nantejski
1690- na sejmie zalecono rozbudow? portu w Pucku.
1696- śmierć Sobieskiego w jego palacu w Wilanowie
1697- koronowanie Augusta II na krola Polski po łapówce
1697- unia personalna z Saksonia
1699- (Karłowice) pokój z Turcją

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty