profil

Kalendarium XII w.

poleca 84% 247 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1101- wyprawa odwetowa Ranów na Lubek?
1102 - śmierć Władysława Hermana
1106-1112 walki Bolesława ze Zbigniewem o władzę nad Polską zakończone oślepieniem i śmiercią Zbigniewa
1107 - ucieczka Zbigniewa do Niemiec
1109 - wojna polsko-niemiecka; najazd Henryka V
1109 interwencja zbrojna cesarza w obronie Zbigniewa , najazd na Śląsk i odparcie wyprawy niemieckiej
1109-1113- Krzywousty w??czy? do Polski ziemi? nakielsk? i Wyszogród
1116 - Krzywousty zdobywa Pomorze Wschodnie
1117 - bunt wojewody Skarbimira
1116- w??czy? ca?e Pomorze Gda?skie po S?awno i S?upsk
1119-1125 podbój Pomorza Zachodniego (uzyskanie władzy zwierzchniej nad lokalnym księciem) ponowna chrystianizacja Pomorza , opanowanie i włączenie do Polski Pomorza Gdańskiego
1121-1122 Krzywousty opanowuje Pomorze Zachodnie ze Szczecinem (Warcis?aw lennikiem Polski)
1122r. rozstrzygniecie konfliktu o inwestyturę; konkordat w Wormacji
1124- z Gniezdna B.Krzyw. wysy?a na Pom.Zach misj? chrze?cija?sk? z biskupem bamberskim Ottonem
1127- II misja na Pom. Ottona ko?cz?ca chrystianizacj?
1130- opanowanie Rugii przez B. Krzywoustego
1135- zjazd w Merseburgu - cesarz Lotariusz IV uznaje B.Krzyw. panem ziem pomorskich.
VIII 1136- bitwa o Konungahele (wyprawa S?owian pod wodz? Racibora I na gród Lendung - podzia? kraju na okr?gi, z których kazdy mia? wystawi? okret z za?og? i ekwipunkiem (werbowanie okr?tow)
1138 podział kraju między synów(TESTAMENT BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO)
DZIELNICA SENIORALNA - ziemia krakowska ziemia sieradzka wschodnia Wielkopolska z Gnieznem część Kujaw Pomorze jako lenno
WŁADYSŁAW - Śląsk
BOLESŁAW KĘDZIERZAWY - Mazowsze i część Kujaw
MIESZKO - zachodnia Wielkopolska z Poznaniem
HENRYK - ziemia sandomierska
SALOMEA (WDOWA PO BOLESŁAWIE) - ziemia łęczycka jako oprawa wdowia
1138-1146 seniorat Władysława
1140- utworzenie biskupstwa w Wolinie
1142-1146 wojna domowa zakończona wygnaniem Władysława (nazwanego w związku z tym Wygnańcem)
1146-1173 seniorat Bolesława Kędzierzawego
1146,1157 interwencje władców Niemiec w obronie praw Władysława
VII 1147- wojska saskie oblega?y Dobin, bitwa m. u uj?cia Warnawy
1150- powstanie Marchii Brandenburskiej
1157 - interwencja Niemiec w Polsce
1157 po klęsce Bolesława hołd złożony w Krzyszkowie cesarzowi Fryderykowi Barbarossie
4 IV 1159- bitwa w Wielkim Be?cie i rozbicie floty rugijskiej przez flot? du?sk?
1159- bita ko?o Rugii, zwyci?stwo operacyjne dla Ranów, 3 etapy: podej?cie pod Rugie i wycofanie si? floty dun., walki przy wej?ciu da Zat. Pro?skiej, po?cig.
1159 jesieni?- Waldemar I zorganizowa? 3 wypraw? przeciw Rugii (pokój poproszony przez Ranów )
1160- kolejna wyprawa- teraz w sojuszu z ksi?ciem saskim Henrykiem Lwem na Rugi?.
1160- podporz?dkowanie Rugii przez Du?czyków
1168- ostatnia wyprawa na Rugi?
1170-1185 ca?kowity upadek Wolina po 5 kolejnych najazdach Du?czy-ków. Zanotowano to w kronikach SAXO GRAMOTYK.
1173-1177 seniorat Mieszka III zakończony wypędzeniem go po raz pierwszy z Krakowa w 1177
1177-1194 władza Kazimierza Sprawiedliwego w Krakowie i zwierzchnia w Polsce
1180 zjazd w Łęczycy: za poparcie władzy Kazimierza i jego praw do tronu, ograniczenie prerogatyw urzędników wolne dziedziczenie nadanych majątków szeroki przywilej dla Kościoła
1181- Bogus?aw I lennikiem cesarza niem. Fryderyka I Barbarossy
1184 maj - bitwa ko?o przyl?dka Darsin mi?dzy ksi?ciem pomorskim Bogus?awem I i ksi?ciem obodrzyckiego Borwina a Dani?.(zwyci?stwo Danii)
1185- Pom. Zach lennem Danii do 1227 r.
XII w. ziemie pomorskie od ?eby po Zalew Szczeci?ski zjednoczy? ksi??? Warcis?aw I
1194 elekcja na tron krakowski małoletniego Leszka Białego i w następstwie wojna Leszka z Mieszkiem Starym a po jego śmierci w 1202 z Władysławem Laskonogim o tron krakowski

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty