profil

Instytucje UE

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rada UE – jest głównym organem decyzyjnym i legislacyjnym Wspólnoty. W jej skład wchodzą ministrowie rządów państw członkowskich (spraw zagranicznych, rolnictwa, przemysłu, komunikacji etc.). uprawnienia Rady polegają m.in. na: inicjowaniu przedsięwzięć integracyjnych, kontroli prac innych organów Wspólnoty, uzgadnianiu i przyjmowaniu projektów ustaw. Radzie przewodniczy przez pół roku kolejne państwo, na terenie którego odbywają się spotkania.
Komisja Europejska – z siedzibą w Brukseli jest organem wykonawczym. W jej skład wchodzą wyspecjalizowane biura i agendy. Na czele stoi przewodniczący oraz 20 jego zastępców (komisarzy) odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny działania. Komisja realizuje postanowienia i uchwały Rady Ministrów. Pełni jednak funkcje planistyczne, przygotowując projekty przedsięwzięć, które przedkłada do zatwierdzenia Radzie Ministrów.
Parlament Europejski – z siedziba w Strasburgu wybierany w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim, liczy 626 deputowanych, ma niewielkie uprawnienia: nie może uchwalać ustaw, może jedynie uchwalać budżet Wspólnot i kontrolować prace Komisji Eu. Sesje odbywają się raz w miesiącu.
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Eu – składa się z 15 sędziów i 9 rzeczników generalnych mianowanych przez Radę UE. Dokonuje on interpretacji prawa wspólnotowego, sprawdza legalność aktów prawnych Rady Ministrów i Komisji, rozstrzyga spory między państwami członkowskimi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata