profil

Handel

drukuj
satysfakcja 79 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Zadanie handlu

Zadaniem handlu jest przesunięcie wyrobów wytworzonych przez przemysł, rolnictwo i inne działy produkcji do strefy konsumpcji (spożycia) za pomocą wymiany towarowej realizowanej przez obrót towarowy.

2. Zysk w handlu

Zysk w handlu powstaje w skutek tego, że handlujący płaci producentowi za towar pewną sumę pieniędzy, a następnie sprzedaje ten towar po wyższej cenie.

3. Podział handlu

Handel dzielimy na:
a) wewnętrzny, kiedy obrót towarowy dokonuje się na obszarze danego państwa
b) zagraniczny, którego zadaniem jest wymiana części własnej produkcji na dobra lub usługi wytwarzane przez inne kraje.

Handel zagraniczny obejmuje:
a) import, czyli przewóz towarów z innych krajów w celu wykorzystania ich na własnym rynku wewnętrznym
b) eksport, czyli wywóz własnych towarów do innych krajów
c) reeksport, czyli wywóz towarów przywiezionych uprzednio z innych krajów

4. Przedmiot handlu

Przedmiotem handlu zagranicznego są różne towary.
a) Kraje wysoko rozwinięte np. Stany Zjednoczone i Francja zarówno importują, jak i eksportują przede wszystkim maszyny, urządzenia, sprzęt transportowy, materiały i produkty chemiczne oraz inne artykuły przemysłowe. Dysponując dużymi nadwyżkami żywności, eksportują więcej artykółów rolno-spożywczych niż importują.
b) Uboga w surowce i żywność Japonia importuje dużo surowców mineralnych, paliw i towarów rolno-spożywczych, a eksportuje głównie wyroby przemysłowe (95%).
c) Arabia Sałdyjska eksportuje przede wszystkim ropę nawtową, a importuje wyroby przemysłowe i żywność

5. Różnica między wartością eksportu i importu

Różnicę między wartością eksportu i importu określamy jako saldo bilansu handlowego. Może ono być:
a) Dodatnie jest wtedy, gdy kraj więcej eksportuje niż importuje
b) ujemne jest wtedy, gdy kraj mniej eksportuje niż importuje


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy