profil

Znaczenie usług w gospodarce światowej

poleca 47% 90 głosów

Usługi to trzeci sektor gospodarki – obok szeroko rozumianego rolnictwa i przemysłu – obejmujący działalność gospodarczą, która nie polega na wytwarzaniu dóbr materialnych, ale na świadczeniu różnego rodzaju usług. Sektor usługowy dzieli się na następujące główne działy: transport, łączność, handel (wewnętrzny i międzynarodowy), gospodarkę komunalną, ochronę zdrowia, oświatę, administrację, wymiar sprawiedliwości, finanse i ubezpieczenia oraz turystykę.
Znaczenie usług w gospodarce światowej gwałtownie wzrasta, ich udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto w państwach wysoko rozwiniętych przekracza 60-70%. W sektorze tym znajduje również zatrudnienie coraz większa liczba pracowników, a udział zatrudnionych w tym sektorze w stosunku do ogólnej liczby pracujących w państwach wysoko rozwiniętych również przekracza 60-70%. Znaczenie usług w gospodarce danego państwa zależy od poziomu jego rozwoju gospodarczego, często więc w porównaniach międzynarodowych za wskaźnik poziomu rozwoju gospodarczego państw bierze się pod uwagę odsetek zatrudnionych w usługach w stosunku do ogółu pracujących lub udział tego sektora w tworzeniu PKB.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
    • Znaczenie usług w gospodarce światowej