profil

Projekt badań marketingowych

poleca 84% 342 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści:


Rozdział I Koncepcja badania

1.1 Sformułowanie problemu badawczego i celów badania 3
1.2 Ustalenie hipotez badawczych 4

Rozdział II Plan badania

2.1 Wybór gromadzenia informacji (tryb bezpośredni i pośredni) 5
2.2 Określenie jednostek badania (markety, rodziny itp.) 5
2.3 Określenie wielkości próby i metod doboru próby 6
2.4 Opracowanie materiałów pomocniczych (ankieta) 9

Rozdział III Opisanie raportu z badań marketingowych

3.1 Metody analizy zebranych informacji 14
3.2 Sposoby prezentacji i wnioskowania 15

3.3 ANALIZA DANYCH (tablice, schematy, rysunki itp) 16
3.4 Wyniki badania....................................................................................................
3.5 Szczegółowe wnioski
3.6 Spis tablic
3.7 Spis rysunków


Rozdział I

Część teoretyczna:

Badania marketingowe, to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej.
Badania marketingowe dostarczają informacji, służących kierownikom przedsiębiorstwa w opracowaniu planu działania.
Badania marketingowe muszą być kompleksowe, systematyczne oraz oparte na właściwej metodologii ich prowadzenia i wiarygodnym źródle informacji.

Badania marketingowe mają z reguły:
a) charakter subiektywny
b) są prowadzone w skali mikro
c) najczęściej są wykorzystywane metody ilościowe i jakościowe
d) dane pochodzą przeważnie ze źródeł pierwotnych


Sformułowanie problemu badawczego:

Głównym problemem badawczym przedsiębiorstwa „PRIMA” jest konkurencja, która zagraża naszej pozycji na rynku.
Kolejnym problemem, z jakim nasza firma musi sobie poradzić jest cena, która porównywalna jest z ceną innych przedsiębiorstw.
Dlatego też zadajemy sobie pytanie jak przeciwdziałać konkurencji oraz porównywalnym cenom.

Problem decyzyjny:

Wymaga informacji czy nasz produkt wymaga wprowadzenia nowych zmian, czy nasz produkt jest łatwo dostępny na rynku oraz czy cena odpowiada klientom; rozpatrujemy problem badawczy.

Potrzeb informacyjne:

Czy kawa rozpuszczalna powinna zostać zmieniona na inną formę (np. kawy nierozpuszczalnej), czy pozostać w swojej dotychczasowej formie.

Hipotezy badawcze:

Nasz produkt według ankietowanych konsumentów powinien być utrzymany w dotychczasowej cenie, która satysfakcjonuje nabywców


Cel badania:

Celem badania jest uzyskanie informacji o oczekiwaniach i preferencjach klientów, którzy zakupują kawę rozpuszczalną „Prima”.

Ustalenie hipotez badawczych:

Zapoznanie się z opinia konsumentów dotyczącą opakowania naszej kawy rozpuszczalnej Prima”Niebieska”.
Zdobycie informacji dotyczącej opinii konsumentów odnośnie ceny kawy rozpuszczalnej Prima”Niebieska”.
Uzyskanie informacji o dostępie do kawy rozpuszczalnej Prima”Niebieska”(czy jest dostepna we wszystkich sklepach).


Rozdział II

Wybór metod gromadzenia informacji (tryb bezpośredni i pośredni)

Metody badawcze w badaniach marketingowych
a) metody ilościowe, to metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.
Niekiedy badania metodami ilościowymi poprzedzane są przez badania metodami jakościowymi.
b) metody jakościowe, to metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych, charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.
Najczęściej w wyniku stosowania badawczej metody jakościowej jest rozróżnienie pomiędzy znanymi możliwościami (np. czy mamy do czynienia z obiektem A, B czy C). Często następnym etapem jest użycie metod ilościowych w celu określenia dokładnych parametrów badanego obiektu.
c) metody pierwotne, to metody przeprowadzane w określonym celu, odnoszące się do danej sytuacji bądź zjawiska.
d) metody wtórne, to metody badań, w których informacje zostały zebrane wcześniej.
Metodą gromadzenia informacji w naszym przypadku jest ankieta.


Określenie jednostek badania (markety, rodziny, itp.)

Populacja generalna, to skończona zbiorowość, o której badacz chce uzyskać dane.
Jednostka próby może być jednocześnie elementem populacji badanej.
Jest nią zwykle jest nią jednostka naturalna (produkt, respondent).
Jednostką próby jest często wielokrotność jednostek naturalnych, tworzących nową jednostkę (np. rodzinę).
Zatem jednostka może być prosta lub złożona, im bardziej jest złożona, tym mniejsza jest jej dokładność w wynikach pomiaru i mniejsze są koszty działania.
Wybór jednostki próby wymaga często bliższego sprecyzowania tej jednostki.
Potrzebne są, więc dane respondentów, imienne listy, ilość osób w domu, ich przedziały wiekowe, dane dotyczące zawody, wykształcenia, płci, czy też zatrudnienia.
Nasza firma kawy „Prima” będzie przeprowadzać badania wśród losowo wybranych osób poprzez ankietę.

Określenie wielkości próby i metod doboru próby

Metody losowe

a) losowy – przypadek decyduje, o tym, które jednostki zostają dobrane

b) warstwowy – polega na tym, że zanim będziemy losować, dzielimy grupę na jednorodne warstwy: gospodarstwa domowe według zamożności, a następnie dokonuje się doboru w każdej warstwie zależnie do liczebności.

c) zespołowy – polega na losowaniu całych zespołów jednostek (np. zespół osób zamieszkujących 1 osiedle w mieście)

d) wielostopniowy – losowanie badanych jednostek odbywa się etapowo, stopniowo np. w pierwszej kolejności losuje się województwa; w ramach województw miasta; miasta na dzielnice; dzielnice na gospodarstwa domowe; następnie numery domów; aż w końcu na konkretne osoby.

e) wielofazowy – losowanie większej próby losowej, następnie wybranie z niej jednej lub kilku prób do badań.

f) kombinowany – połączenie wszystkich prób w jedno.

Metody celowe:

Polegają na sformułowaniu zasady tworzenia próby badawczej pozwalającej na wybór obiektów posiadających z góry cechy charakterystyczne.
O doborach jednostek badawczych do próby nie decyduje przypadek, lecz określona wartość kalkulacji prowadzonego badania.

Podstawowe metody badań, to:

a) OBSERWACJA
- bezpośrednie
- pośrednia
- jawna
- ukryta
b) WYWIAD
- osobisty
- telefoniczny
- głębinowy
- zogniskowany
c) ANKIETA
- papierowa
- pocztowa
- radiowa
- prasowa
- komputerowa
d) EKSPERYMENTY

OBSERWACJA, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób zamierzony i systematyczny w celu odnalezienia odpowiedzi na określone i wyraźnie postawione pytanie.
Obiektem obserwacji mogą być zarówno osoby, ich zachowania, jak i przedmioty.
Obserwacja kontrolowana będzie miała zastosowanie w badaniach z ingerencją w stosunku do respondenta.
Mamy tu doczynienia z obserwacją ukrytą, gdy badacz ukrywa, że kogoś obserwuje i obserwacja jawną, gdy badacz nie ma możliwości ukrycia się.
Obserwowani są wtedy neutralni.
Istotą obserwacji niekontrolowanej jest obserwowanie zachowań i zjawisk w warunkach pełnej swobody.

WYWIAD, należy do grup metod gromadzenia informacji opartych na procesie wzajemnego komunikowania.
Wywiad jest szczególnego rodzaju rozmową, która dostarcza niezbędnych informacji.
Badacz zadając pytania badanemu uzyskuje satysfakcjonujące go odpowiedzi.
Narzędziem pracy badacza w stosunku do badanego zazwyczaj jest kwestionariusz; może być także scenariusz bądź dyspozycja dotycząca wywiadu.

Najczęściej w badaniach marketingowych wykorzystuje się wywiady:

a) bezpośredni, polegający na 2 rozmowie ”twarzą w twarz”, na określony odgórnie temat.
Przeprowadza go ankieter z osobą o określonych cechach.
W tym rodzaju wywiadu wykorzystywane są stosunkowo szerokie zakresy informacji (pod warunkiem prawidłowego przygotowania całego badania).
Wadą tego wywiadu są wysokie koszty oraz długi czas prowadzenia badania.
b) telefoniczny, polegający na rozmowie w warunkach powszechnie dostępnej telekomunikacji, jak sama nazwa wskazuje, badanie (wywiad) odbywa się poprzez łącza telefoniczne.
c) głębinowy, polegający na prowadzeniu rozmowy w jednym wątku tematycznym, co pozwala na uzyskanie szerokiej informacji w jednym zakresie.
Pytania wywiadu są standardowe, co pozwala respondentowi na odpowiedzi bez ograniczenia, bez narzuconych tematów.
d) zogniskowany, skupiający się głównie na zachowaniach konsumenta wobec produktu, zdarzenia, bądź firmy.
Wywiad przeprowadzany jest w formie dyskusji z ukierunkowanym scenariuszem, bierze w nim udział moderator dyskusji oraz ok. 8-12 osób celowo wybranych.

ANKIETA, jest najbardziej powszechną formą gromadzenie informacji w określonym zakresie tematycznym; ankieta to zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocą, których badacz otrzymuje informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z innymi osobami za pomocą pisemnego przekazu informacji.
Rozróżnia się ankiety: pocztową, prasową, radiową, audytoryjną, opakowaniową.

KWESTIONARIUSZ, jest to zbiór pytań zapisanych w określony sposób.
Kwestionariusz ma określoną budowę:
- dostarczają określonych, niezbędnych informacji na jeden konkretny temat.
- Sformułowane są w sposób otwarty, by respondent mógł na nie odpowiedzieć swobodnie
- Nie ma pytań uniwersalnych, każde zadane pytanie ma ściśle określony zakres tematyczny
- Każde pytanie ma wąsko określony dział tematyczny
- Na początku kwestionariusza stawiane jest pytanie neutralne, aby przygotować respondenta do dalszych pytań, które mogą być drażniące, kontrowersyjne

Respondent ma możliwość udzielenia „własnych” odpowiedzi, nie sugerowanych poprzez wyznaczone odpowiedzi; może on nie znać odpowiedzi na wszystkie pytania, nie konieczne jest by pamiętał wszystkie fakty.
Pytania powinny sugerować odpowiedzi, tak by nie trudzić nimi osoby badanej.
Pytania bezpośrednie i pośrednie, powinny zostać uwzględnione.
Pytania bezpośrednie zazwyczaj są łagodne, nie sprawiające problemu osobie, która je zadaje i osobie, która na nie odpowiada.
Natomiast w przypadku pytań pośrednich, są one trudne do interpretacji.
Kolejność pytań powinna być ułożona w sposób od „szczegółu” do „ogółu”.
W kwestionariuszu określona kolejność pytań jest niezbędna, by nie odstraszyć rozmówcy, znajdować powinna się także informacja dla respondenta, w jaki sposób należy odpowiadać na zawarte w nim pytania.

EKSPERYMENT, jest to zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.
Eksperymenty wykonuje się w celu potwierdzenia lub sfalsyfikowania określonej teorii. Teoria z jednej strony określa ściśle warunki eksperymentu a z drugiej nadaje sens poczynionej w wyniku eksperymentu obserwacji i w ogóle decyduje, co w danym eksperymencie jest właściwą obserwacją, a co tylko nieistotnym jego zakłóceniem. Planowanie eksperymentów jest trudną sztuką.
Dobry eksperyment musi być jak najprostszy w wykonaniu i jednocześnie dawać jak najbardziej jednoznaczną odpowiedź potwierdzającą lub falsyfikującą daną teorię.
Często w praktyce zdarza się, że pozornie nieudane eksperymenty, które wymknęły się spod kontroli i nie dały jednoznacznej odpowiedzi na założone wcześniej pytanie, stały się początkiem rozwoju nowych dziedzin.
Klasyczny eksperyment świadomie ingeruje w naturę i polega na analizie skutków tej ingerencji. Ściśle zdefiniowanemu obiektowi dostarcza się bodźców, a następnie obserwuje się reakcję obiektu.

Badania eksperymentalne przeprowadzane są najczęściej w dwóch grupach:

A) eksperymentalna - eksperymentowi poddaje się działania danego czynnika i porównuje z grupą kontrolną nie poddaną działaniu danego czynnika porównuje się też sytuacje przed eksperymentem i po eksperymencie (np. środki na odchudzanie)

B) kontrolna
Metody badań eksperymentalnych:·- metody z jedną zmienna - dzielimy na metodę z grupą kontrolną i metodę bez grupy kontrolnej
- metody z wieloma zmiennymi
* losowe
- eksperyment prosty (całkowicie) losowy to jedna z jego postaci - dobór grup losowych i grup kontrolnych.
Poddaje się je działaniu wielu zmiennych.
Nie prowadzi się pomiarów po eksperymencie
- eksperyment losowo warstwowy - ma zastosowanie, gdy grupa badana jest bardzo zróżnicowana.
Dzielimy ją na mniejsze wg kryteriów (np. wieku)dzięki temu możliwe jest wybranie bardziej jednolitych warstw statystyczne dokonuje się pomiaru przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu zmiennych.

Opracowanie materiałów pomocniczych (ankieta)

Celem niniejszej ankiety jest określenie kryteriów, jakimi kierują się klienci przy wyborze kawy rozpuszczalnej.
Wyniki tej ankiety mają nam dopomóc w dostosowaniu oferty proponowanej przez naszą firmę do państwa oczekiwań.
Prosimy o poprawne wypełnianie ankiety.
Odpowiedzi na wszelkie pytania zawarte w tej ankiecie będą wykorzystane tylko do pracy badawczej.
Ankieta jest anonimowa, dane potrzebne są wyłącznie do badań formowych.


PYTANIA ANKIETOWE:

Ankieta dotycząca rozpuszczalnej kawy „PRIMA”

1) Czy kupuje Pani / Pan kawy firmy „Prima”?

a) tak
b) nie

2) Jeśli tak, to jak często kupuje Pan(i) produkty naszej firmy?

a) to pierwszy zakup
b) kilka razy w tygodniu
c) raz w tygodniu
d) raz na 2 tygodnie
e) raz w miesiącu
f) rzadziej

3) Czy spotyka się Pani / Pan z kawą „Prima” w każdym sklepie spożywczym?

a) tak
b) nie

4) Czy cena za kawę „Prima” spełnia Pani/Pana wymogi jakościowe?

a) tak
b) nie, jakie? .......................................................................................................

5) Jaki rodzaj kawy „Prima” kupuje Pani / Pan najczęściej?

a) rozpuszczalna
b) sypana (nierozpuszczalna)


6) Jakiej wielkości opakowanie najczęściej Pani/Pan wybiera?

a) 250 g
b) 100 g
c) 500 g

7) Na co zwraca Pani / Pan uwagę przy zakupie kawy „Prima”?

a) smak
b) opakowanie
c) cena

8) Wygląd opakowania przy zakupie kawy „Prima” jest dla Pani / Pana:

a) dość ważny
b) zupełnie nieważny
c) bardzo ważny

9) Jakie znaczenie przy zakupie kawy „Prima” ma dla Pani / Pana promocja?

a) dość duże
b) żadne
c) bardzo duże

10) Co skłoniło Pana/ Panią do zakupu naszego produktu?

a) dobra cena
b) reklama
c) opinia znajomych
d) łatwość dotarcia do produktu
e) rada sprzedawcy
f) opakowanie

11) Jak według Pana/ Pani kształtują się ceny naszych produktów w porównaniu z cenami konkurentów?

a) są niskie
b) są wysokie
c) są średnie

12) Czy uważa Pan/ Pani, że degustacje są dobrym sposobem reklamy naszych produktów?

a) tak
b) nie
c) trudno powiedzieć

13)Walory smakowe naszych produktów ocenia Pan(i) jako:

a) bardzo dobre
b) dobre
c) niedobre

14) Czy miał(a) Pan /Pani problemy z odnalezieniem naszego produktu w sklepie?

a) tak, produkt jest mało widoczny
b) nie, produkt jest dobrze wyeksponowany

15) Jaki jest ogólny poziom zadowolenia z naszych produktów?

a) wysoki
b) średni
c) niski16) Czy wszystkie produkty spełniają Państwa oczekiwania?

a) tak
b) nie, jakie? ..............................................................................................

17) Co sądzi Pan/ Pani o gadżetach dołączanych do produktów naszej firmy w trakcie zakupów?

a) miła niespodzianka
b) nie zwracam uwagi
c) inna opinia, jaka? ....................................................................................

18) Jakich firm kawę kupuje Pan/ Pani najczęściej?

a) Prima
b) Tschibo
c) Jacobs
d) Nescafe

19) Czy zbiera Pan/ Pani opakowania z kuponami, aby wziąć udział w konkursach organizowanych przez naszą firmę?

a) tak
b) nie, dlaczego? ........................................................................................

20) Czy udało się Panu/ Pani wygrać którąś z nagród?

a) tak
b) nie


21) Czy zdarzyło się Pani/ Panu zwrócić produkt naszej firmy?

a) tak
b) nie

22) Jeśli tak, jaki był powód zwrotu towaru?

a) uszkodzone opakowanie
b) przeterminowany produkt
c) niespełnienie oczekiwań smakowych

23) Jak została rozwiązana sprawa reklamacji?

a) wymieniono produkt
b) zwrócono pieniądze
c) nie uznano reklamacji

24) Czy odwiedzał Pan/ Pani stronę internetową naszej firmy?

a) tak
b) nie


25) Jak ocenia Pan/ Pani logo naszej firmy?

a) jest skromne i ładne
b) jest nieciekawe
c) nie mam zdania na ten temat

26) Jak często spotyka się Pan/ Pani z reklamą naszej firmy?

a) bardzo często
b) często
c) rzadko

27) Jaka forma reklamy naszego produktu jest według Pani/ Pana najlepsza?

a) Telewizja
b) Internet
c) Radio
d) Prasa
e) Plakaty/bilbordy
28) Jak ocenia Pan/ Pani reklamę naszego produktu w mediach?

a) ciekawa
b) docierająca do klienta
c) nieciekawa
d) nie mam zdania

29) Jak według Pani/ Pana plasuje się nasza kawa na tle innych kaw?

a) jest przeciętna
b) jest najlepsza
c) poniżej przeciętnej

30) Płeć

a) kobieta
b) mężczyzna

31) Przedział wiekowy:

a) 15-25 lat
b) 26-35 lat
c) 36-50 lat
d) 51 – wyżej

32) Wykształcenie:

a) podstawowe
b) zawodowe
c) średnie
d) wyższe

33) Stan cywilny:

a) panna/ kawaler
b) mężatka/ żonaty
c) rozwódka/ rozwodnik
d) wdowa/ wdowiec

34) Miejsce zamieszkania

a) miasto
b) wieś

35) cena własnej sytuacji materialno-finansowej?

a) dobra
b) dostateczna
c) bardzo dobra
d) zła
e)

Rozdział III

Opisanie raportu z badan marketingowych

Wstęp

Zachowania nabywców w procesie sprzedaży rozumiane jako zjawisko psychospołeczne stanowiące przedmiot niniejszej pracy posiada swoje obiektywne uwarunkowania które tkwią zarówno w sytuacji społeczno-ekonomicznej nabywcow,jak i sferze ich potrzeb i motywacji.
W tym ujęciu, by zbadać zachowania nabywców niezbędne jest przeprowadzenie określonych metodologicznymi regułami badań naukowych.
Niniejsza praca ma charakter badawczy poszukujący i zmierza do poznania pewnej rzeczywistości oraz zjawisk, a także zmierza do uzyskania określonych informacji o stanie, przebiegu, i prawidłowościach.
Jej wynikiem jest uzyskanie określonego obrazu badanej rzeczywistości, zdobycie podstaw do uogólnień oraz poznanie praw określających prawidłowości jej rozwoju.


3.1. Metody analizy zebranych danych

Problem badawczy –rodzaj zadania(sytuacji),którego podmiot nie może rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy.
Jego rozwiązanie jest możliwe dzięki czynnościami myślenia produktywnego które prowadzi do wzbogacenia wiedzy podmiotu.
Problem badawczy, to tyle, co pewne pytanie lub zespól pytań na którego odpowiedzi ma dostarczyć badanie.
W sformułowaniu problemu badawczego wyróżniamy 3 terminy:
a) sytuacja problemowa, świadomość braku kompetentnej wiedzy stan niepokoju
b) problem-Logiczne ujecie przezywanej niewiedzy
c) pytanie problemowe- gramatyczna konstrukcja wyrażająca sytuacje problemowa i będąca zarazem językowym odpowiednikiem problemu.

Podstawowym warunkiem podejmowania wszelkich decyzji jest uświadomienie sobie problemów a często także i hipotez roboczych, określających w sposób możliwie precyzyjny cel i zakres planowanych przedsięwzięć badawczych.
Bez wyraźnie sformułowanych w dziedzinie interesujących nas faktów i zjawisk.
Problem badawczy to tyle co pewne pytanie lub zespól pytań na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie.
Formułowanie problemów badawczych, to z pozoru prosty zabieg werbalny, polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy.
Zabieg ten musi jednak spełniać kilka warunków, jeśli chcemy aby był prawidłowy.
Otóż sformułowane problemy musza wyczerpywać zakres naszej niewiedzy, zawartej w temacie badan.
Tak wiec problemy w sposób znacznie bardziej precyzyjny określają teren badawczych poszukiwań.
Drugim warunkiem poprawności sformułowanych przez nas problemów jest konieczność zawarcia w nich wszystkich generalnych zależności miedzy zmiennymi.
Dzięki temu dość ściśle będziemy mieć wyznaczony zakres badanych zjawisk.
Trzecim warunkiem poprawności problemu badawczego jest rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna.
W fazie koncepcji nie można niestety zdobyć całkowitej pewności czy problem posiada te dwa istotne walory.
Nasz problem badawczy jest następujący:
Czym kieruje się konsument wybierając kawę Prima.
Nabycie tej informacji jest dla naszej firmy bardzo istotne, wiedza na ten temat umożliwiłaby lepsze relacje z konsumentami, ponieważ znalibyśmy ich potrzeby dotyczące naszego produktu i moglibyśmy je spełniać z korzyścią nie tylko dla konsumentów ale i dla naszej firmy.
Zdobycie zaufania i zaspokajanie potrzeb naszych klientów wiąże się z problemem popytu na nasz produkt a tym samym wpływa na większe zyski w firmie.


3.2 Sposoby prezentacji wnioskowania

Celem przeprowadzonego badania było stwierdzenie czym kierują się konsumenci wybierając nasz produkt.
Za najistotniejsza technikę zbierania materiału empirycznego uznaliśmy ankietę.
Ankieta jest technika gromadzenia informacji, polegająca na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnego kwestionariusza na ogol o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera.
Pytania ankiety są zawsze konkretne, ściśle i jednoproblemowe.
Najczęściej tez pytania są zamknięte i zaopatrzone w tzw. kafeterie czyli zestaw wszelkich możliwych odpowiedzi ale także pytania otwarte umożliwiające respondentowi udzielenie samodzielnej odpowiedzi na z góry postawione pytanie.
Ankiety zostały zaopatrzone w metryczkę zawarte w nich pytania sformułowano w sposób jasny i konkretny, zaopatrzono je także w kafeterie zamknięta, czyli ograniczony zestaw odpowiedzi, spośród których respondenci mogli wybrać wśród możliwości, jakie daje sformułowany zestaw i kafeteria półotwarta czyli zestaw możliwych do wyboru odpowiedzi, które zawierają 1 punkt oznaczony słowem „inne”, pozwalający na reprezentowanie swojej odpowiedzi jeśli nie mieści się w żadnym z zaproponowanych sformułowań.
Nasza ankieta była anonimowa składała się z 35 pytań.
W ankiecie znalazły się pytania dotyczące promocji, dystrybucji, ceny i opakowania naszego produktu czyli kawy Prima niebieskiej.
Badanie przeprowadziliśmy na 30 osobach różnej płci w wieku od 15-51 i powyżej lat.
Wykorzystaliśmy metodę doboru celowego jej istota jest sformułowanie zasady tworzenia próby badawczej, pozwalającej na wybór obiektów, które posiadają z góry ustalone cechy.
W przypadku naszego badania jest to płeć a dokładniej równa liczba kobiet jak i mężczyzn biorących udział w badaniu.
Ankiety przeprowadzono w grudniu 2009 r. wśród przypadkowych klientów z Częstochowskich supermarketów.
Średni czas wypełniania ankiet wynosi 15 minut.

Formularz ankiety został opracowany przez zespół:
3.3 ANALIZA DANYCH (tablice, schematy, rysunki itp)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 19 minut

Typ pracy