profil

Instytucje Unii Europejskiej

poleca 84% 1231 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Unia Europejska
Do organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy.

Radę Europejską tworzy głowy państw członkowskich oraz przewodniczący komisji Europejskiej. Spotykają się oni co najmniej dwa razy w roku.

Rada Europejska:
- rozstrzyga kwestie sporne,
- wytacza zasady wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
- ustala głównie kierunki dalszej integracji

Rada Unii Europejskiej przypada w udziale kolejno wszystkim państwom członkowskim przez okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia. Do najważniejszych jej zadań należy:
- uchwalenie aktów prawnych
- kontrola budżetu
- zawieranie umów międzynarodowych

Komisja Europejska
Jest to urząd swoisty, składa się z 27 członków. Kadencja członków Komisji trwa 5 lat. Do jej podstawowych uprawnień należy:
- prawo inicjatywy ustawodawczej,
- prawo wydania aktów prawnych,
- prawo kontroli,
- zarządzanie

Parlament est organem przedstawicielskim Jego kadencja trwa 5 lat, a liczba obecnie wybranych posłów wynosi 705

Trybunał Obrachunkowy lub Trybunał Rewidentów Księgowych lub T. Audytorów. Składa się z 27 członków wydelegowanych przez państwa członkowskie. Kadencja jego trwa 6 lat

Do jego zadań należy:
- kontrola budżetu
- nadzór nad operacjami finansowymi
- kontrola pomocy finansowej Unii dla państw zewnętrznych

Organy pomocnicze
- Trybunał Sprawiedliwości
- Komitet Ekonomiczno-Społeczny
- Europejski Bank Inwestycyjny

Trybunał Sprawiedliwości jest to sąd międzynarodowy Unii Europejskiej. Składa się po jednym z sędzi z każdego kraju UE i 11 rzeczników generalnych. Kadencja trwa 6 lat.

Ma on zadania:
- rozstrzygnąć spory dotyczące prawa Unii i kontrolować wprowadzenia go w życie
- sprawdza zgodność aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot i rządy państw członkowskich z faktami.

Komitet Społeczno - ekonomiczny - jest to organ doradczy Rady UE i komisji. Liczy 329 osoby. Do jego zadań należy wydawanie opinii we wszystkich kwestiach będących przedmiotem prac Komisji.
Europejski Bank Inwestycyjny - zajmuje się wyrównaniem różnic w poziomie rozwoju państw członkowskich poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji do działalności.

W pracach instytucji UE obowiązuje 24 języki urzędowe:
- francuski, niderlandzki, niemiecki, włoski – od 1958 r.,
- angielski, duński – od 1973 r.,
- grecki – od 1981 r.,
- hiszpański, portugalski – od 1986 r.,
- fiński, szwedzki – od 1995 r.,
- czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński, węgierski – od 2004 r.,
- bułgarski, irlandzki, rumuński – od 2007 r.,
- chorwacki – od 2013 r.

Polityczne i gospodarcze korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej:

POLITYCZNE:
1. Zaciśnienie związków z państwami UE
2. Aktywny udział w działalności instytucji Unii Europejskiej zwiększający bezpieczeństwo obywateli i państwa

GOSPODARCZE:
1. Udział w wewnętrznym rynku Unii, gdzie obowiązuje swoboda przepływu towarów, usług ,osób i kapitału
2. Gwarancja dostępu do funduszy strukturalnych
3. Napływ inwestycji i nowych technologii.

Społeczne korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla obywatela:
1. Możliwość swobodnego podróżowania bez kontroli granicznych w krajach UE
2. Możliwość swobodnego osiedlania się w krajach UE
3. Możliwość swobodnego podejmowania pracy w krajach UE
4. Wyższa jakość życia
5. Szansa na zbliżenie np. Polski do standardów
6. Europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa
7. Wewnętrznego, pracy, zdrowia i edukacji.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty