profil

Organy wspólnot Europejskich

poleca 87% 104 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

RADA EUROPEJSKA – szefowie państw lub rządów, przewodniczący Komisji Eu; naczelny organ decyzyjny. Kompetencje: określa główne kierunki polityki UE, wyznacza kierunku rozwoju, koordynuje politykę zagraniczną państw członkowskich, podejmuje decyzje przyjęcia nowych członków.

PARLAMENT EUROPEJSKI – instytucja reprezentująca obywateli państw członkowskich. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą, prawodawczą i kontrolną. Kompetencje: współtworzenie prawa, kontrola budżetu UE, kontrola Komisji Europejskiej, powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ: podstawowym organem prawodawczym UE, przedstawiciele państw członkowskich na szczeblu ministerialnym, Skład zmienia się w zależności od problematyki. Kompetencje: podejmowane uchwał, koordynuje politykę gosp. Państw członkowskich, realizuje politykę zagraniczną UE, bierze udział w uchwalaniu budżetu, mianuje członków innych organów UE.

KOMISJA EUROPEJSKA – Bruksela, organ wykonawczy, kompetencje: odpowiada za bieżącą politykę, prawo inicjatywy uchwałodawczej, czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego i wykonaniem budżetu, reprezentuje Unię wobec innych organizacji.

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE – organ sądowy, Kompetencje: rozstrzyga spory między państwami członkowskimi, bada zgodność aktów prawnych, umów międzynarodowych, dokonuje interpretacji prawa wspólnotowego.

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY – kontrola sposobów zarządzania finansami Wspólnot.


Organy pomocnicze:

Komitet Ekonomiczno-społeczny - organ doradczy i opiniotwórczy UE
Kom Regionów – organ doradczy w spr polityki regionalnej
Europ Bank Centralny - odpowiada za stabilność Euro


Polska przystąpiła do UE w 1991 roku

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata