profil

Sądy i trybunały

poleca 83% 1734 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zgodnie z zasadą niezawisłości sądów , sędziowie podlegają tylko ustawom , oraz nikt nie może wywierać na nich presji w sprawie wyroku danej sprawy . Na straży niezawisłości sądów w Polsce stoi Krajowa Rada Sądownicza – ma ona za zadanie opiniowanie kandydatów na sędziów , decydowanie o przeniesieniu sędziego do innego sądu , oraz wypowiada się ona w sprawach etyki sędziowskiej . Oskarżony ma prawo do obrony , przez obrońcę który po zapoznaniu się z aktem oskarżenia , sam zgromadzi dowody w sprawie oraz przedstawi je w sądzie w sposób korzystny dla oskarżonego . Zasada jawności w sądach polega na tym że wszystkie orzeczenia sądu poddawane są do publicznej wiadomości ( oprócz spraw tajnych np;szpiegostwo) . Sprawami karnymi nazywamy te w których chodzi o ukaranie winnego , a sprawami cywilnymi te w których chodzi o rozstrzygnięcie jakiegoś sporu .Sąd najwyższy sprawuje nadzór nad wszystkimi innymi sądami w zakresie orzekania wyroków , podejmuje on uchwały wyjaśniające przepisy prawne budzące wątpliwości , oraz rozstrzyga on zawiłe problemy prawne , stwierdza ważność wyborów do sejmu , senaty , prezydenta oraz ważność referendum ogólnokrajowego . Do sądów szczególnych zaliczamy sądy : garnizonowe , okręgów wojskowych i wojskowe . Do sądów powszechnych należą sądy :apelacyjne , okręgowe wojskowe . Spory pomiędzy obywatelem a administracją publiczną rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny . Sądowi Najwyższemu podlegają: sądy powszechne szczególne oraz NSA. D o trybunałów w Polsce zaliczamy : konstytucyjny oraz stanu . Przed trybunałem stanu mogą odpowiadać :prezydent , prezes najwyższej izby kontroli , prezes narodowego banku polskiego oraz członkowie rządu . Wśród organów kontroli państwowej są: Najwyższa izba kontroli , rzecznik praw obywatelskich oraz krajowa rada radiofonii i telewizji . Instytucjami ochrony państwa są prokuratury : rejonowa okręgowa, apelacyjna ,generalna . Prawem nazywamy system norm prawnych, związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością państwa, który dzieli się na poszczególne działy, m.in. prawo: karne, cywilne, administracyjne, rodzinne, pracy, finansowe, cywilnej karne. Działy te wchodzą w skład szerszych zespołów: prawa publicznego i prawa prywatnego . Kodeks Jest to zbiór przepisów prawa które regulują określone stosunki społeczne . Wykroczeniem nazywamy np.: wykroczenie przeciw spokojowi publicznemu może ono być karalne grzywną lubo zatrzymaniem do 30 dni aresztu . Przestępstwo jest to popełnienie czynu zabronionego przez ustawę , jest on karany karą pozbawienia wolności od 1miesiąca do 25lat lub dożywociem .Zbrodnia jest to najcięższe wykroczenie np.:zabójstwo ,pobicie , jest ono karalne pozbawieniem wolności od co najmniej 5 lat .


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata