profil

Ściąga z władzy ustawodawczej i wykonawczej

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Organami władzy wykonawczej w Polsce są:
-prezydent
-rząd
FUNKCJE PREZYDENTA;
reprezentuje państwo na zewnątrz,
przyjmuje akredytacje przedstawicieli innych państw w Polsce
mianuje ambasadorów
jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
zarządza wybory do parlamentu
powołuje premiera
zatwierdza Radę Ministrów
powołuje niektórych urzędników
ma prawo inicjatywy ustawodawczej
może zawetować ustawę
nadaje obywatelstwo cudzoziemcom
stosuje prawo łaski
nadaje i przyznaje ordery i odznaczenia państwowe
5 prezydentów(wybranych w wyborach) G.Narutowicz, S.Wojciechowski, I.Mościcki, Lwałęsa, A.Kwaśniewski
RZĄD tworzy premier i ministrowie, ma inicjatywę ustawodawczą, opracowuje projekt ustawy o budżecie państwa.
FUNKCJE:
Prowadzenie bieżącej polityki wewn. i zewn.
Wykonywanie ustaw przyjętych przez parlament.
Systemy sprawowania władzy w państwie można podzielić na:
-system prezydencki-USA, Meksyk
-system parlamentarny-W.Brytania (Polska parlamentarno-gabinetowy)
-mieszany- większość państw na świecie
ORGANY WŁADZY SĄDOWNICZEJ:
Sądy
Trybunały
Zgodnie z artykułem 173 konstytucji RP „sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest sprawowany przez:
-trybunały
a) trybunał konstytucyjny(wydaje orzeczenia w sprawie zgodności ustaw z konstytucją)
b) trybunał stanu(sadzi wyższych urzędników sądowych)
-Sąd Najwyższy(nadzoruje wyroki innych sądów)
-Sądy Administracyjne(naczelny sąd administracyjny-można zaskarżyć decyzję organu państwowego lub samorządowego)
-Sądy Wojskowe
-Sądy Powszechne
a)rejonowe
b)okręgowe
c)apelacyjne
PRAWO-ustala relacje między obywatelami, różnymi instytucjami, określa jakie rodzaje zachowań i działań są dozwolone i zakazane.
DZIEDZINY PRAWA:
Prawo karne
Prawo cywilne(handlowe,rodzinne,pracy)
Prawo administracyjne
Na straży prawa stoi policja. Najwyższa Izba Kontroli(NIK)
Jest najwyższym organem władzy odpowiadającym sejmowi.
Akty prawne
Konstytucja
Ustawy
Rozporządzenia i zarządzenia ministrów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta