profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zlodowaceniapoleca85%
Geografia

Od śniegu po wielkie lodowce.

Skąd się wzięły lodowce? Wiele milionów lat temu na naszej planecie istniał zupełnie inny klimat. Ziemia pokryta była wiecznym lodem, panował na niej wielki mróz i szalały śnieżyce. Na podstawie badań geologicznych stwierdzono, że na Ziemi...poleca82%
Geografia

Zlodowacenia w Polsce

Zlodowacenia (glacjały) – to okresy zimne (rozwój lądolodu): rytmiczne zmiany klimatu, wyrażające się w zmianach temperatury i ilości opadów. Na całej kuli ziemskiej prowadziły do wielokrotnego rozwoju czasz lądolodów. W czasie zlodowaceń...poleca84%
Geografia

Procesy i formy lodowcowe

I. Wstęp Powstanie lodowców i lądolodów określają odpowiednie warunki klimatyczne, przede wszystkim obfite opady atmosferyczne w postaci śniegu i ujemna temperatura powietrza. Warunki takie panują na obszarach wysokich gór oraz w wysokich...poleca85%
Geografia

Geografia - do matury

BUDUJACA i NISZCZACA DZIALALNOSC MORZA Rzeźbotwórcza działalność wód morskich i oceanicznych obejmuje wąską strefę kontaktu wody z lądem, zwaną wybrzeżem. Wybrzeże składa się z części nadwodnej - brzegu i podwodnej - podlegającej działaniu ruchów...poleca85%
Geografia

Niszcząca działalność lodowców

Niszcząca działalność lodowców polega na żłobieniu podłoża i zboczy dolin górskich. Materiał przymarznięty do lodowca i transportowany przez niego stanowi morenę denną. Jest to masa gliniasto-gruzowa, którą przesuwający lodowiec żłobi podłoże i...poleca85%
Geografia

Budowa geologiczna

1. PREKAMBR- zastyganie pow. Ziemii , tworzenie atmosfery i wody (skały magmowe, przeobrażone) 4 mld. Lat; pod koniec pojawiły się glony; początki zycia w wodach, bakterie, sinice najstarsze ruchy tektoniczne 2. PALEZOIK: 600 mln lat temu -perm-...poleca85%
Geografia

Zlodowacenia

1. Zasięg zlodowaceń czwartorzędowych (wg Mojskiego) - zlodowacenie Narwi: ślady zlodowacenia znaleziono w pn-wch Polsce - interglacjał Przasnycki: okres ocieplenia - zlodowacenie Sanu I: dotarło do pd. Polski - interglacjał Ferdynandowski:...poleca83%
Geografia

Pojęcia z geografii - zlodowacenia, wiatr, wydmy, erozje, wybrzeża, skały, ruchy górotwórcze

Zlodowacenie prekambryjskie, objęło część globu i należało do największych. Z. paleozoiczne, objęły Afrykę i Amerykę Pd. A Z. kenozoiczne (plejstoceńskie) Amerykę PN. i Europę. Centrum tego zlodowacenia stanowiła Skandynawia, zgromadziły się tam...poleca83%
Geografia

Wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski

Lodowce (lądolody i lodowce górskie) – współcześnie zajmują znacznie mniejsze powierzchnie niż w stosunkowo niezbyt odległej przeszłości – pleistocenie. W czasie swojego największego rozprzestrzeniania lądów pokrywał duże obszary Polski i sięgał...