profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Reakcje endoenergetyczne

poleca45%
Chemia

Reakcje chemiczne i ich rodzaje. Reakcje utleniania-redukcji

Substancje chemiczne pod wpływem różnorodnych czynników ulegają przemianom fizycznym lub chemicznym. W przemianie fizycznej zmieniają się tylko właściwości fizyczne substancji (stan skupienia, kształt, objętość, gęstość). Podczas przemiany chemicznej powstają nowe substancje, o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Przemiana chemiczna określana jest jako reakcja chemiczna. Zapisem reakcji chemicznej jest jej równanie, w którym pojawiają się po lewej stronie substraty...poleca83%
Chemia

Reakcje chemiczne - I klasa

Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 ® Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 ® KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO ® 2Hg + O2 Cu(OH)2 ® CuO + H2O...poleca85%
Chemia

Reakcje chemiczne

Zjawiska fizyczne to przemiana podczas której nieuległa zmianie rodzaj substancji a jedynie zmienia się w niej właściwość fizyczna jak stan skupienia i rozdrobnienia, gęstość, lepkość, sprężystość. np.: topnienie lodu, mielenie ziarna, padanie...poleca79%
Chemia

Substancje chemiczne i ich przemiany

Substancje chemiczne dzieli się na proste, czyli pierwiastki, i złożone, czyli związki chemiczne oraz mieszaniny. Pierwiastki dzielą nie na metale i niemetale. 90 pierwiastków występuje w przyrodzie, a pozostałe zostały otrzymane sztucznie, drogą...poleca85%
Chemia

Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów

podręcznik- podstawy i zastosowania, cz. 2, http://www.dami.pl/~chemia/wyzsza 3. Kałużna B., Kamińska F., Chemia 3 Roztwory, Procesy utleniania i redukcji , Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwopoleca88%
Chemia

Wolne rodniki

Wolne rodniki są to rodzaje chemiczne zawierające co najmniej jeden niesparowany elektron. Wykazują właściwości paramagnetyczne oraz (na ogół) bardzo dużą aktywność chemiczną. Wolne rodniki mogą byćpoleca85%
Chemia

Elektrochemia

anodzie ( w elektrolizerze) podczas reakcji redukcji . Proces anodowy – zachodzi na anodzie (w przypadku ogniwa) lub na katodzie (w elektrolizerze) podczas reakcji utleniania . Elektroliza – to reakcjepoleca85%
Chemia

Budowa i zastosowanie ogniw galwanicznych

. Tymi reakcjami są reakcje utleniania i redukcji , które zachodzą w izolowanych od siebie naczyniach. Przykładami ogniw są różnego rodzaju elektrochemiczne źródła energii dostępne w handlu (ogniwapoleca84%
Biologia

Fotosynteza i chemosynteza - charakterystyka.

w fruktozo-6-fosforan i glukozo-1-fosforan. Reakcje chemiczne uczestniczące w tym przekształceniu są zasadniczo odwróceniem glikolizy. Następnie glukozo-1-fosforan zostaje przekształcony w UDP